واکنش جامعه جهانی و حقوق بین الملل نسبت به فعالیت ها فضایی-دانلود پایان نامه ارشد

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 بررسی فعالیت نظامی دولت ها در فضای ماورای جو از دیدگاه حقوق بین الملل

پایان نامه ارشد :

 

-1-3-1معاهده اصول فعالیت دولت ها در کاوش واستفاده از فضا شامل ماه و اجرام آسمانی.(معاهده  فضاء ماوراء جو)

این معاهده بر اساس قطعنامه شماره 2222  در سی و یکمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در تاریخ 19 دسامبر 1966 تصویب شد و در 27  ژانویه 1967 به امضاء رسید و در 10 اکتبر 1967 به مرحله اجرا در آمد.

این معاهده حاکم بر فعالیتهای کشورها در کشف و استفاده از فضا شامل ماه و دیگر اجرام آسمانی بوده [1]و اساس و قالب بین المللی لازم، در بهره برداری دولت ها از فضا را بیان می کند[2]. معاهده فضا از 17 ماده تشکیل شده است [3]. سه ماده اول این معاهده مقررات مربوط به استفاده و اکتشاف از فضا را بیان می کنند و همچنین 9 مقررات دیگر در این معاهده وجود دارد که کشف و استفاده از فضا را کنترل می کنند. این مقررات به شرح ذیل می باشند:

1- فضا و اجرام آسمانی برای تمام کشورها جهت کشف و بهره برداری، بر اساس برابری و مطابق با قوانین بین المللی آزاد می باشد.

2- فضا واجرام آسمانی موضوع تخصیص ملی به هر نحوی از انحا قرار نمی گیرند.

3- کشف و استفاده از فضا باید در راستای منافع و بهره مندی تمام بشریت صورت گیرد.

4- فعالیت دولت ها در کشف و بهره مندی از فضا باید مطابق با قوانین بین المللی از جمله منشور سازمان ملل در حمایت از حفظ صلح و امنیت بین المللی و ترویج همکاری و مشارکت بین المللی انجام پذیرد.

5- کشورها در عرصه بین المللی، مسوول فعالیت های ملی خود در فضا هستند، خواه این فعالیت ها توسط آژانس های دولتی  یا نهادهای غیر دولتی اجرا شود و برای حصول اطمینان از اینکه فعالیت های نهادهای غیردولتی با تبعیت از مقررات معاهده فضا صورت می گیرند؛ فعالیت این نهادها منوط به اجازه و نظارت مداوم کشور مربوطه است.

6- در اکتشاف و استفاده از فضا، کشورهای عضو معاهده می بایست به واسطه قواعد همکاری و مساعدت های دو جانبه راهنمایی شوند و تمام فعالیت هایشان را در فضا با توجه به منافع دیگر کشورها اجرا کنند. اگر یکی از کشورهای عضو پیمان اعتقاد بر این داشته باشد که فعالیت یا آزمایش طراحی شده بوسیله آن، به طور بالقوه مغایر با فعالیت های صلح طلبانه ی دیگر کشورهای عضو در استفاده صلح آمیز از فضا است،

[1]N Jasentulyana Survey of Space Law as Developed by the United Nations, in PERSEPCTIVE on International Law 349,359(Nandasiri Jasentuliyana ed.,1995).see also Christopher M. Petras, space force alpha :military use of international space station and the concept of “peaceful purpose “,53A.F.L.REV.135,149(2002).

[2].Youseff Sneifer ,;15443;15443 the Implication of National Security Safeguards on the commercialization of remote sensing imagery ,19 SEATTLE U.L.REV.539,548(spring 1996).

[3].see United Nations Treaties and Principles on Outer Space, text of treaties and principles governing the activities of states in the exploration and use of outer space .(2002),available at http;//www.unoosa.org/oosa/en/space law/outerspt.html(follow “PDF-E” hyper link in “title of instrument “table)(last visited Aug.1,2011)[hereinafter U.N. Treaties and Principles on Outer Space].

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال و فرضیه تحقیق

با توجه به تغییر و تحولات اخیر در فعالیت های فضایی، حقوق بین الملل چه نوع رویکردی به فعالیت های فضایی دولت ها در فضاء ماوراء جو دارد.

با توجه به نقض برخی از قوانین(از جمله منشور سازمان ملل و برخی معاهدات )در خصوص نحوه کاربری از فضا توسط دولت ها واکنش جامعه جهانی و حقوق بین الملل نسبت به این گونه فعالیت ها کامل نمی باشد.