شهریور ۲۹, ۱۳۹۹

وضع تحصیلی دانش آموزان پرخاشگر

  • وضع تحصیلی دانش آموزان پرخاشگر :

از نظر تحصیلی نسبتا ً پایین بوده و معمولا ً دارای مواردی از قبیل ، اخراج از مدرسه ، تغییر مدرسه و مردودی و تجدیدی در سابقه تحصیلی خود می باشد . همچنین مشکلات رفتاری از دوره دبستان و حتی پیش از دبستان نیز داشته اند .

  • ساخت خانواده دانش آموز پرخاشگر :

الف – وضع فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی شامل :

–  فقدان والدین ( پدریا مادر به دلایل مختلف )

–  پایین بودن درآمد خانواده در مقایسه با میانگین درآمد شهروندان تهران

–  پایین بودن سطح سواد والدین در مقایسه با میانگین با سوادان در شهر تهران

– بالا بودن میانگین جمعیت درمقایسه سرشماری عمومی که 8/6 نفر در مقابل 1/5 نفر می باشد .

 

 

 

 

 

1- نسخه کامل تحقیق مذکور در اختیار تداره کل مشاوره و تحقیق وزارت آموزش و پرورش می باشد برای اطلاع بیشتر از کیفیت انجام پژوهش دانشجو و معلمان می توانند به اصل تحقیق مراجعه فرمایند .

ب – وضع رشد شامل :

نابهنجاریهای گویائی در تکلم ابتلا به بیماریهای دوران کودک و ابتلا مادر به بیماریهایی نسبتا  سخت در دوران بارداری .

ج – روابط خانوادگی شامل :

– دعوا و بگو ومگو در خانه

– انجام رفتارهای پرخاشگرانه در خانه

– مورد تنبیه واقع شدن فرزندان پرخاشگر در خانه

– وجود تمایلات مرضی شخصیتی در پدران دانش آموزان پرخاشگر ( کرمی و نوری و مرادی ، 1370 ) .

3- خصوصیات شخصیتی دانش آموزان پرخاشگر عبارتند از :

الف –  وضع عاطفی و روانی شامل :

احساس پیروزی و قدرت ، خود نمائی ، مخفی کردن عیب خود از دیگران ، عیب جویی دیگران و تغییرات خلقی

ب – ویژگیهای شناختی و استعدادهای ویژه شامل :

ضعف قدرت خلاقیت ، پایین بودن توجه و دقت ، ضعف در استعداد ریاضی و علوم طبیعی

ج – روابط اجتماعی شامل :

استقلال و خود مختاری ، انتخاب دوستان ، ناسازگاری و پرخاشگری

د – الگوهای رفتاری : افراد پرخاشگر معمولا ً دارای رفتارهای زیر می باشند :

حمله به اشخاص ، ابراز کینه و خصومت ، شکستن اشیاء و لوازم ، دزدی و فحاشی

ه – عادات مرضی : نوجوانان پرخاشگر معمولا ً به یکی از عادات مرضی زیر مبتلا هستند :

جویدن ناخن ، مات شدن ، لکنت زبان ، صرع و غش ، تیک ، عدم کنترل اراده و نقص بدنی

– راههای اصلاح و مها پرخاشگری :

دادن آگاهی به افراد ، آگاهی به زشتی امر ، رفع ناکامی ، ایجاد محیط صمیمانه ، ایجاد سرگرمی و اشتغال مناسب ، دور داشتن از جنجال ها و بد آموزیها ، بها ندادن به لجبازیها .