ویژگی های شخصیت

ن عوامل قرار دارد.تردید نیست که او شرایط و اوضاع و احوال بیرونی را می بیند، اما عوامل و عناصر ذهنی بر او برتری و مزیت دارند و حاکم بر اموال و رفتار او هستند.» (یونگ ، 1927)
علاوه بر این تیپ شخصیتی، یونگ برای آدمی چهار کارکرد نیز قائل است که عبارتند از حس کردن شهود، احساس و تفکر که ترکیب آن ها با دو تیپ ذکر شده جمعاً هشت تیپ شخصیتی ایجاد می کند به شرح زیر است:
برون گرایی متفکر: افراد این سنخ طبق قواعد دقیق و جدی زندگی می کنند.آنان احساسات و عواطف خود را مهار می کنند.در تمام جنبه های زندگی خود عینیت گرا هستند و در افکار و عقاید خود خشک و متحجرند.
برون گرای احساسی یا عاطفی: این افرا تفکر را سرکوب کرده و شدیداً عاطفی هستند.آنان سخت به ارزش ها، اخلاقیات و سنت هایی که به آنان آموخته شده است می چسبند و معمولا نسبت به انتظارات و عقاید دیگران حساس اند.
برون گرای حس: این سنخ شخصیتی بر خوش و لذت تاکید دارند و تمرکز او بر جستجوی مداوم تجربه های نو و شور انگیز است.
برون گرای شهودی: یونگ معتقد بود که این افراد از نظر کارهای سیاسی و اجتماعی عالی هستند، زیرا استعداد قوی در بهره گیری از فرصت ها دارند.

درون گرای متفکر: این افراد نمی توانند به راحتی با دیگران راه بیایند در انتقال اندیشه های خود دشواری دارند و نسبت به دیگران سرد و بی ملاحظه به نظر می رسند.
درون گرای احساسی یا عاطفی: در این افراد تفکر و اظهار علنی عواطف سرکوب می وشد.آنان از سوی دیگران، مرموز و غیر قابل دسترس به نظر می آیند و تمایل به سکوت، ملامت و کودکانه بودن دارند و نسبت به احساسات و افکار دیگران کم ملاحظه اند.
درون گرای حسی: این سنخ را افرادی غیر عقلایی و بریده از جهان روزمره تشکیل می دهند.آنان به بیشتر فعالیت های انسان به دیده سرگرمی و نیک خواهی می نگرند از نظر زیبا شناسی شدیداً حساس هستند، برحساسیت متمرکزند و شهود را سرکوب می کنند.
درون گرای شهودی: این افراد ممکن است آن چنان برشهود متکی باشند که تماس آنان با واقعیت به حداقل برسد.افرادی خیال باف و پنداره پرور هستند.ممکن است دیگران آنان را به سختی درک کنند، بنابراین از سوی دیگران عیب جو به نظر می رسند.

جدول 1-1 ویژگی های دو سنخ شخصیتی
برون گرایی درون گرایی
به افراد و اشیاء بیشتر توجه نشان می دهند.
در زمان حال زندگی می کنند.
به خود و اعمال و نتیجه آن ها توجه دارند.
راحت و روان سخن می گویند.
به ورزش و فعالیت های حرکتی علاقه دارند.
به جهان محسوس و پدیدارهای آن توجه دارند.
زود تصمیم می گیرند و به سرعت به اجرای آن می پردازند.
خونگرم، زود آشنا و اهل معاشرت هستند.
به ارزش های عینی و عوامل عینی توجه دارند. به احساسات و افکار خویش بیشتر توجه دارند.
نگران آینده و مال اندیش هستند.
معمولا محافظه کار هستند.
اصول و معیارها را مهم تر از خو اعمال می دانند.
در نوشتن بهتر ا زگفتن هستند.
مشتاق کتاب ها و مجلات هستند.
به بررسی علت ها و قانون ها علاقمندند.
بیشتر وقت خود را صرف طرح و نقشه و تجزیه وتحلیل آن می کنند و دیر تر وارد عمل می شوند .
به ارززش های ذهنی یا عوامل توجه دارند.
(اقتباس با اندکی تغییر از : شعاری نژاد ، 1354، ص 575)
نظریه آیزنگ درباره شخصیت
آیزنگ در بحث خود از شخصیت دو مسئله کلی را مطرح می کند یکی از این مسائل جنبه توصیف شخصیت است و به علل و موجبات رفتار کاری ندارد.دیگری، بررسی عوامل علی و سبب است که درآن وی کوشش دارد تا علت های زیربنایی شخصیت و اخلال های بین شخصیت ها را تحلیل کند.
الف) جنبه های توصیفی شخصیت: آیزنگ و همکاران پژوهش های خود را برای بررسی نمونه ها و انواع شخصیت و ویژگی های آنها در جهت شناخت شخصیت ها متمرکز کرده و در این زمینه به خصوصیات روانی گوناگونی که در روانشناسی با عناوینی چون خصایص، عادات، سخن ها و غیره مشخص شده اند، توجه نشان داده اند.حاصل این پژوهش ها به صورت نمودار 1-1 خلاصه شده است.
چنانکه در شکل می توان دید در دایره کوچک چهار مزاج معرفی شده جالینوس قرار گفته است در این نمودار دو مزاج صفراوی و سوداوی با دو مزاج دیگر، یعنی دموی و بلغمی مخالف هستند.بدین معنی که دو مزاج اول، داری ناپایداری و هیجان ها ی شدید هستند و حالت های روان نژندی دارند در حالی که درد و مزاج دیگر نشانه رفتارها دارای ثبات بیشتری بوده و شدت هیجان در آن ها کمتر است.
این خصوصیات معرف آن است که هر فرد لزوماً به یکی از چهار مقوله تعلق دارد و این تعلق واضح است و حالت بینابین وجود ندارد.
ب) جنبه های علی شخصیت: کوشش آیزنگ در این مبحث آن است که به کمک تحلیل عوامل ارثی و محیطی، عوامل و علل زیربنایی اختلاف های شخصیت ها را بررسی کند و در این راه از یافته فیزیولوژی، عصب شناسی، شیمی زیستی، قوانین توارث و علوم پایه دیگری کمک می گیرد.
آیزنگ روابط بین سنخ های ارثی و پدیداری در رشد شخصیت را چنین توجیه می کند که توازن و تعادل میان تحریک و بازدارندگی را بخش سرشتی شخصیت می داند و آن را همانند سنخ های ارثی می شمارد.او معتقد است که این جنبه سرشتی بر طبق قوانین وراثت مندل به ارث برده می شود و این سرشت فرضی با محیط در تعامل بوده و از طریق فرآیندهای تجربی، مانند شرطی شدن، خاطره پردازی دوام پس تصور، رد حسی شکلی و غیر شکل می گیرد.
آیزنگ برونگرایی، اجتماعی بودن، برتری طلبی، فعالیت و صفات دیگری از قبیل سنخ های پدیداری نامیده و رابطه میان سنخ های ارثی رابا معادله زیر نشان داده است:
توازن حرکتی – بازدارندگی * آثار محیط = درون گرایی / برون گرایی
روش های سنجش شخصیت:
بشر از دیرباز کوشش داشته است شخصیت افراد دیگر را بسنجد.هدف غالب طبقه بندی ها و تیپ بندی های شخصیتی نی همین اندازه گیری و سنج شخصیت بوده است.در حال حاضر، دو گروه روش های سنجش شخصیت وجود دارند: یک گروه به سنجش خصیصه های شخصیتی می پردازند این گروه که به روش های عینی معروف اند شامل انواع آزمون های شخصیتی، پرسشنامه و فن کالیفرنیا، پرسشنامه شخصیت سنج چند وجهی میندسوتا(mmpi).استفاده از مصاحبات بالینی نیز در غالب برنامه ی شخصیت سنجی مرسوم است.برای جلوگیری از اشکالات مصاحبه ها، مثلا عکس العمل پاسخ دادن آزمودنی ها، تدبیری اندیشیده شده است که از آن جمله می توان از قرار دادن تعدادی سوال های مچ گیر در سوال های مصاحبه نام برد.هم چنین روانکاوان در سنجش خود از روش تداعی آزاد استفاده می کنند که نوعی مصاحبه بدون ساخت محسوب می شود.
روش های فرافکن بر مبنای این طرز فکر ساخته شده اند که ما به طور غیر مستقم شخصت و ماهیت درونی خود را در استان ها و تعبیر و تفسیرهای خود از پدیده ها منعکس می کنیم.
روش های فرافکن بر مبنای این طرز فکر ساخته شده اند که ما به طور غیر مستقم شخصیت و ماهیت دورنی خود را در داستان ها و تعبیر و تفسیرهای خود از پدیده ها منعکس کنیم.معروفترین روش های فرافکن عبارتند از آزمون لکه های جوهر معروف به آزمون رورشاخ و آزمون اندریافت موضوع (TAT) که تصاویری را به آزمودنی نشان می دهند و از او می خواهند بگوید که درتصاویر چه می بیند (آزمون رور شاخ) یا داستان تصویر را توضیح دهد (آزمون tat ).علاوه بر این ها می توان از آزمون نقاشی آدمک و آزمون های طرح های دیداری – حرکتی وبندر نام برد که در سا های اخیر استفاده از آن ها رایج شده است.

فصل سوم
جامعه آماری:
در این تحقیق جامعه آماری عبارتند از کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسط شهرستان ابهر در سال تحصیلی 84-83 که دراین شهرستان مشغول به تحصیل بودند که شامل 102560 نفر می باشند.
حجم نمونه:
نمونه ما در پژوهش حاضر 120نفر از دانش آموزان دختر مقطع متوسط می باشد.
روش اجرا و نمره گذاری: پس از تعیین جامعه آماری و انتخاب نمونه آماری و مشخص شدن مدارس به علت حجم زیاد دانش آموزان هر مدرسه، تعدای از کلاس های مدرسه به صورت تصادفی انتخاب شده و پرسشنامه خلاقیت عابدی و شخصیتی آیزنگ به آنان داده شده سپس توضیحات لازم به آنان داده شده و دانش آموزان به آنان پاسخ دادند.برای نمره گذاری هر آزمون به روش استاندارد هر تست نمره گذاری شد.

روش اجرای آزمون:
هر یک از سوالات تست خلاقیت عابدی دارای سه گزینه :الف – ب – ج بود که به ترتیب به هر یک از آن ها 00102 نمره تعلق می گرفت، در پایان تمام امتیازات با هم جمع و نمره خلاقیت آزمودنی به دست می آید و هر آزمودنی بر حسب نمره محاسبه شده در یکی از گروه های زیر قرار می گیرد.
خلاقیت بسیار زیاد، نمره های 50 الی پائین تر
خلاقیت زیاد، نمره های بین 75-50
خلاقیت متوسط نمره های بین 85-75
خلاقیت کم نمره های بین 400-85
خلاقیت بسیار کم نمره های بین 120-100
در مورد پرسش نامه آیزنگ نیز با توجه به کلیدهای موجود برای هرتست، نمره هر آزمودنی محاسبه و نمرات دروغ سنجی، ثبات و یا عدم ثبات و درون گرایی و برون گرایی آن ها محاسبه می شود.

ابزار نمونه گیری:
پرسش نامه شخصیتی آیزنگ
پرسش نامه خلاقیت دکتر عابدی
متغیر های پژوهش :متغیر مستقل: خلاقیت
متغیرهای وابسته ویژگی های شخصیتی (درون گرا – برون گرا)
نمونه آماری و ر ش نمونه گیری
برای نمونه گیری از بین افراد جامعه مورد نظر یعنی کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان ابهر از روش نمونه گیری تصادفی ساده و خوشه ای استفاده شد.
برای نمونه گیری ابتدا از میان کل جامعه پژوهش یعنی تمام مدارس دخترانه شهرستان ابهر که تعدا دبیرستان ها 7: دبیرستان می باشد.
دبیرستان الزهرا سال اول 152 نفر سال دوم 81 نفر سال سوم 103 نفر
دبیرستان ایران سال اول 133 نفر سال دوم 71 نفر سال سوم 110 نفر
دبیرستان بوستان سال اول 101 نفر سال دوم 27 نفر سال سوم 110 نفر
دبیرستان عفت سال اول 74 نفر سال دوم 31 نفر سال سوم 57 نفر
دبیرستان رأفت سال اول 76 نفر سال دوم 50 نفر سال سوم 28 نفر
دبیرستان حجاب سال اول 110 نفر سال دوم 28 نفر سال سوم 38 نفر
دبیرستان عفاف سال اول 132 نفر سال دوم 51 نفر سال سوم 17 نفر
دبیرستان حضرت معصومه سال اول 94 نفر سال دوم 51 نفر سال سوم 61 نفر
می باشندکه به صورت خوشه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند و با توجه به حجم دانش آموزان هر دبیرستان تعداد کلاس از هر دبیرستان به صورت تصادفی انتخاب گردیده اند.
روش آماری و تجزیه تحلیل داده ها:
روش آماری در این تحقیق از نوع خی دو می باشد.
روش جمع آوری اطلاعات:
پس از انتخاب گروه نمونه از آن ها خواسته شد تا برای انجام یک کار تحقیقی با پژوهشگر همکاری نمایند.سپس دستورالعمل پرسشنامه و پاسخ نامه ی آزمون 57 سوالی شخصیت آیزنگ در اختیار آن ها گذاشته شد و از آن ها خواسته شد قبل از پاسخگویی به سوالات دستورالعمل را مطالعه نموده و به سوالات صادقانه پاسخ دهند و پس از تکمیل پاسخ نامه دستورالعمل، پرسشنامه و پاسخ نامه های جمع آوری گردید.
در مرحله ی دوم آزمون خلاقیت عابدی برگزار شد و از دانش آموزان خواسته شد که با دقت هر یک از سوالات را مطالعه نموده و پس از آن یکی از پاسخ ها را انتخاب نمایند. و اظهار نظر واقعی و دقیق آن ها مد نظر قرار می گیرد.
در مرحله ی نهایی پاسخ نامه ها ی آزمون آیزنگ کلید گذاری گردید.
بدین ترتیب نمرات گروه نمونه N=120 در مقیاس های درونگرایی، برونگرایی بدست آمده و داده های تجربی برای انجام عملیات آماری تنظیم گردید.

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فصل چهارم

توزیع فراوانی شخصیت بر حسب خلاقیت
درونگرا برونگرا
16 63 خلاقیت دارد
20 21 خلاقیت ندارد

نتیجه:
چون محاسبه شده (14/9) بزرگتر از جدول در سطح معناداری 0.01 (63/6) است بنابراین فرض صفر رد می شود و با 99 درصد اطمینان نتیجه گرفته می شود که اختلاف بین فراوانی ها از نظر آماری معنادار است و در جامعه ای که این نمونه از آن انتخاب شده است دانش آموزان برونگرا خلاق تر از دانش آمزان درون گرا هستند.

فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
با توجه به مطالب ارائه شده و آزمون ها و پرش نامه های شخصیت آیزنگ و خلاقیت انجام شده بر روی آزمودنی ها، ونتیجه و تحلیل آن ها براساس آمار استنباطی و روش تحلیل مجذور کا (خی)، فرضیه این پژوهش که بررسی رابطه بین خلاقیت و ویژگی های شخصیتی (برون گرایی – درون گرایی) بود، با سطح معناداری 0.01 درصد تائید شد یعنی بین خلاقیت و ویژگی های شخصیت رابطه معنی داری وجود دارد و افراد برون گرا خلاق تر هستند.
محدودیت ها:
تست برونگرایی و درون گرایی آیزنگ را نم یتوان به صورت قطعی و صد در صد در شناسایی افراد برون گرا و درون گرا به کار برد.
عدم دسترسی آسان به تست های استاندارد و هنجار شده ایرانی
کمبود منابع کتب مورد نیاز برای استفاده در تحقیق
عدم همکاری برخی از دانش اموزان در تکمیل کردن پرسش نامه ها
هنوز در جامعه ما رابطه خلاقیت و نوع شخصیت به خوبی تشخیص داده نشده است.
پیشنهادات:
چنانچه نتایج تحقیق نشان می دهد بین ویژگی های شخصیتی و خلاقیت رابطه معنی داری وجود دارد بنابراین به خانواده ها و دست اندر کاران نظام تعلیم و تربیت توصیه می شود به توسعه آن دسته از ویژگی های شخصیتی افراد همت گمارند که موجب خلاقیت فرد در تمامی کارها می شود.
آموزش و پرورش باید خلاقیت و شیوه نفکر منطقی و عملی را در برنامه های مدارس به صورت برنامه های عادی و یا فوق برنامه حداقل هفته ای دو ساعت آموزش دهد.
اشاعه و به کار بستن روش های نوین آموزشی در فرآیند یاد دهی و یادگیری به جای روش های سنتی.

تشویق و ترغیب ایده های نو و مبتکرانه دانش آموزان و اهمیت و ارزش قائل شدن به این ایده ها.

منابع:
افروز، غلامعلی (1371)، مباحثی در روانشناس تربیت کودکان و نوجوانان، (تهران انجمن اولیاء و مربیان) ص 103.
افروز، غلامعلی (1365)، دانش آموزان تیزهوش و خلاق، مجله پیوند، شماره 18، دی ماه
افروز، غلامعلی (1376)، روانشناسی تربیتی کاربردی، تهران، انجمن اولیاء و مربیان.
افروز، غلامعلی (1380)، ویژگی های شخصیتی و خلاقیتهای ذهنی، نشریه آموزشی بزرگسالان.
افروز، غلامعلی (1370)، دانش آموزان تیزهوش و خلاق نشریه پیوند، شماره 88، انجمن اولیاء و مربیان.
کریمی، یوسف (1380)، روانشناس شخصیت، موسسه منتشر و ویرایش، تهران.
قرائنی مقدم، امام اله (1375)، مدیریت آموزشی، انتشارات ابجد، تهران.
سیف، علی اکبر (1379)، روانشناسی پرورش، انتشارات آگاه، تهران.
شریعتمداری، علی (1372)، روانشناسی تربیتی، موسسه انتشارات امیر کبیر، تعران.
شالچیان، طاهره (1365)، چگونه می توان نسلی متفکر و خلاق را تربیت کرد، مجله ماهنامه، تربیت، شماره 2، ص 61-59.
مفاخری، نیره (1365)، رابطه خلاقیت با پیشرفت تحصیلی، انتشارات دانشگاه تهران.
مفیدی، فرخنده (1372)، آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی، انتشارات دانشگاه پیام نور.

پیوست
این پرسشنامه شامل 57 جمله است که هر یک حالت، عقیده و یا تجربه ای را بیان می کند.خواهشمند است هر یک از این جمله ها را به دقت مطالعه کنید و موافقت یا مخالفت خود را با درج (( ) در چهارخانه بلی (برای موافقت) یا چهارخانه خیر (برای مخالفت) در پاسخنامه ضمیمه مشخص نمایید.
خواهشمند است از نوشتن یا علامت گذاری روی این پرسشنامه خودداری فرمایید.از همکاری شما متشکرم
شغلی را دوست دارید که در آن با اشخاص زیادی تماس و معاشرت داشته باشید؟
بدون کمک و دلسوزی دوستان، غالباً افسرده و غمگین هستید؟
سرگرمی های دسته جمعی را به سرگرمی های انفرادی ترجیح می دهید؟
فراموش کردن غم ها و شکستهای گذشته برای شما واقعاً دشوار است؟
کارهای خود را معمولاً از روی نقشه و مطالعه قبلی انجام می دهید؟
تا به حال در زندگی در تمام موارد به قول و وعده خود عمل کرده اید؟

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *