پایان نامه ارشد:ارائه اعطای نیابت نمایندگان قانونی به غیر

 دانلود پایان نامه

موضوع :

  اعطای نیابت نمایندگان قانونی به غیر

پایان نامه ارشد :

 

به اعتبار مبنا و سبب نمایندگی:

علی الاصول علما و دانشمندان حقوق نمایندگی بر مبنای سبب ایجاد ، آنرا به سه دسته تقسیم نموده اند و عده ای دو دسته و نگارنده بر دسته چهارمی هم نظر دارد.

بند اول: نمایندگی قراردادی: 

ایجاد صلاحیت و اختیار برای اشخاص در نمایندگی اغلب به موجب اراده اصیل صورت می گیرد در واقع اراده جوهر این قسم نمایندگی است که صلاحیت و اختیار تصرف و به تعبیر عده ای سلطه[1] را در اراده نماینده ایجاد می کند. پس در نمایندگی قراردادی که ناشی از اراده است اثر اراده موجب ایجاد عقد در رابطه نمایندگی بین طرفین است و این اثر ممکن است جزء آثار اصلی قرارداد باشد مانند عقد وکالت که جوهر اصلی آن اعطاء نمایندگی است. بنابراین اگر مستودع عمل حقوقی لازمه در حفاظت و نگهداری مال مودع را انجام دهد به نمایندگی ارادی بوده و این اختیار ناشی از عقد ودیعه است بدین جهت در عقد ودیعه یا عاریه و هر عقد دیگری که یکی از طرفین مامور به حفاظت اموال دیگری باشند ممکن است نمایندگی وجود داشته باشد نمایندگی قراردادی تابع قرارداد اصلی است بنابراین هر تغییری در وضعیت حقوقی عقد در آثار آن تاثیر  می گذارد پس فسخ یا انفساخ یا اقاله قرارداد اصلی موجب زوال رابطه نمایندگی می شود. هرچند نمایندگی به واسطه اذن نیز ایجاد می شود لیکن توسل به قرارداد جهت نهادن شروط دلخواه و تعیین ساختار نمایندگی و همچنین تغییر در حقوق و تعهدات مربوط و اصلاح مقتضیات عرفی رابطه مفید است . بنابراین ایجاب طرف باید مورد قبول قرار گیرد و الا نمایندگی ایجاد نخواهد شد و نمی توان گفت این ایجاب حاوی اذن در تصرف نیز است چراکه ایجاب یک موجود اعتباری وابسته به قبول است و بدون آن توانایی ایجاد اثر حقوقی ندارد کما اینکه موجب نیز ایجاد اختیار را برای مخاطب خود نمی خواهد و الا به صرف صدور اذن اکتفا می کرد . عقود نمایندگی از قرارداد های مستمر است برخلاف عقودی مانند بیع که جنبه آنی دارد از آثار استمرار این عقود تاثیر امور مستحدث در وضعیت حقوقی رابطه نمایندگی است همچنین تمامی حقوق و تعهدات ناشی از رابطه نمایندگی تا پایان این رابطه استمرار داشته و طرفین می توانند اجرای آنرا در هر زمان بخواهند بنابراین ذمه و دارایی نماینده و اصیل در طول این رابطه به هم مرتبط می باشد پس تعهد و مسولیت آنها نیز ادامه داشته و دوران نمایندگی امور حقوقی طرفین را به هم پیوند می دهد.با توضیح فوق می توان چنین انگاشت که نمایندگی قراردادی شقی از نمایندگی ارادی است که  نقطه مقابل آن نمایندگی ایقاعی قرار دارد که به عنوان قاعده اگر اراده شخص اولاً و بالذات و بطور مستقیم برای دیگری حق و تکلیفی ایجاد نکند تاثیر آن در امور شخصی نیازمند رضایت و قبولی وی نیست ایجاد صلاحیت و اختیار برای شخصی مستقیماً حق و تعهدی ایجاد نمی کند پس مانعی برای نفوذ آن دیده نمی شود بنابراین شخصی می تواند  بدون جلب رضایت دیگری یا صدور ایجاب با انشاء اذن در انجام بعضی امور برای ماذون صلاحیت و اختیار ایجاد کند چنانچه  ماذون به مفاد اذن عمل نماید حقوق و تعهداتی برای وی ایجاد می شود مانند استحقاق به اجرت المثل در برابر کارهایی که انجام داده است و تعهد به رعایت مصلحت آن و حفاظت از اموالی که به موجب اذن در تصرف گرفته است .بنابراین اذن شخص موجد سمت نمایندگی می شود هرچند این سمت از لحاظ عرف زمانی فعلیت می یابد که ماذون از اختیارات خود استفاده کند این اذن ممکن است اذن صریح یا ضمنی باشد که هر دو قسم آن دارای آثار واحدی است. هر چند توضیح منظور فوق ممکن است از لحاظ آثار جنبه نظری داشته باشند ولی با پذیرش قبول وکالت عملی می توان برابر مواد مصرحه قانون مدنی ایجاب موکل که به نحوی اعلام شود ضرورتی ندارد که قبول وکالت از سوی نماینده و وکیل هم اعلام گردد.بلکه انجام عمل مورد وکالت و نیابت خود به نوعی قبول عقد وکالت تلقی می گردد و می توان اذن دهنده در ایجاد عمل حقوقی را ایجاد اختیار برای ماذون قلمداد کرد و ماذون با انجام عمل اذن به نوعی اراده خویش را در انجام عمل به منصه ظهور رسانیده و عمل حقوقی قراردادی بوجود خواهد آمد که بنا به نظر بعضی از حقوقدانان تحت عنوان وکالت ظاهری از آن بحث کرده اند.

بند دوم: نمایندگی قانونی

باید بگوئیم همیشه چنین نیست که شخص به موجب اذن یا قرارداد اختیار تصرف در اموال دیگری را کسب کند بلکه گاهی قانون بنا به مصالحی این توانایی را به شخص می دهد و یا دیگری را بر اموال و دارایی شخصی مسلط می کند همانطور که در مبحث ضرورت وجود نمایندگی به آن اشاره شده است .ولی قهری نمونه بارز نمایندگی قانونی است چراکه قانون مستقیماً به پدر و جد پدری صلاحیت داده است که در امور فرزندان خود تصرف نموده و اموال آنها را اداره کند این نوع نمایندگی به ولالت قهری شهرت دارد مواد 1181و1180 قانون مدنی از این ولایت صحبت می کند و ماده 1183 قانون مدنی صراحتاً از عنوان نماینده قانونی نام می برد و نمایندگی مدیر تصفیه نسبت به امور ورشکسته و مدیران شرکتها در شرکتهای تجاری نیز جزء نمایندگی قانونی است . در نمایندگی قانونی سبب ایجاد نمایندگی و سبب ایجاد صلاحیت و اختیار حکم قانون است و بدین اعتبار آن را نمایندگی قانونی نامیده اند . در خصوص اینکه قیم و سرپرست نیز نماینده قانونی است یا قضایی ،در میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد بعضی آن  را قانونی[2] می دانند و بعضی دیگر قضائی[3] .

4 -کاتوزیان ناصر، قواعد عمومی قرارداد ها ، ج2، انتشارات شرکت سهامی انتشار ، چاپ هفتم، تهران ، 1385، ص55

[2] -امامی،  سید حسن ، حقوق مدنی ، ج1،انتشارات اسلامیه ، چاپ نهم ، تهران ، 1372، ص 265

[3] -کاتوزیان، ناصر ، قواعد عمومی قراردادها ، ج2،انتشارات شرکت سهامی انتشار ، چاپ هفتم ، تهران ، 1385 ، ص55

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق:

علی القاعده ایجاد سوال در ذهن محقق جرقه اولیه ای است که وی را وادار به انجام تحقیق و پژوهش در راستای یافتن جواب سوال مطروحه می نمایاند. و سپس زمینه ساز سوالات دیگر شده که محقق باید برای رسیدن به پاسخ این سوالات قله های علم را یکی پس از دیگری فتح نماید تا منجر به تولید علم گردد که در تدوین این تحقیق نگارنده سعی نموده است سوالاتی را طرح نماید و جمله ای از آنها عبارتند از :

الف) قابلیت پذیر بودن اعطاء نیابت از سوی نمایندگان چه اموری است؟

ب) ترسیم کننده حدود اختیارات نمایندگان قانونی چیست؟

ج) آثار حقوقی ناشی از اعطاء نیابت چیست؟

د) آیا نمایندگان قانونی حق تعیین نماینده برای بعد از حیات خود را دارند؟

ه) نمایندگی مختلط چه نوع نمایندگی است؟