شهریور ۲۹, ۱۳۹۹

پایان نامه ارشد:ارائه شناسایی وضعیت کیفیت زندگی کاری کارکنان کارخانه‌های کاشی استان یزد

 دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

موضوع :

 شناسایی وضعیت کیفیت زندگی کاری کارکنان کارخانه‌های کاشی استان یزد  و رابطه آن با تعهد سازمانی

پایان نامه ارشد :

 

 

 

فهرست جداول

عنوان

 

صفحه
جدول 1- 1 – متغیرهای تحقیق 9
جدول 2- 1- چهار دیدگاه مختلف تعهد 67
جدول 2- 2- ضریب همبستگی متغیرهای مستقل فوق با متغیر وابسته (تعهد سازمانی) 80
جدول 2-3- تأثیر ویژگی‌های سبک مدیریت ژاپنی بر روی نگرش‌های کاری کارکنان شرکت‌های آمریکایی و ژاپنی 82
جدول 2-4- عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی و با تأکید بر رضایت شغلی 87
جدول 3-1- مقیاس پنج گزینه‌ای لیکرت 96
جدول 3-2- فهرست متغیر‌های وابسته (انواع تعهد سازمانی) و گویه‌های مربوطه 96
جدول 3-3 – فهرست متغیر مستقل (کیفیت زندگی کاری) و گویه‌های مربوطه 97
جدول 4-1- توزیع فراوانی وضعیت تأهل در بین پاسخ‌دهندگان 101
جدول 4-2- توزیع فراوانی وضعیت جنسیت در بین پاسخ‌دهندگان 102
جدول 4-3: توزیع فراوانی وضعیت سنی پاسخ‌دهندگان 103
جدول 4-4- توزیع فراوانی وضعیت میزان تحصیلات پاسخ‌دهندگان 104
جدول 4-5- توزیع فراوانی وضعیت استخدامی پاسخ‌دهندگان 105
جدول 4-6- توزیع فراوانی جایگاه شغلی پاسخ‌دهندگان 106
جدول 4-7- توزیع فراوانی وضعیت میزان سابقه کار پاسخ‌دهندگان 107
جدول 4-8- توزیع فراوانی نظرات پاسخ‌دهندگان در مورد تعهد عاطفی 108
جدول 4-9- توزیع فراوانی نظرات پاسخ‌دهندگان در مورد تعهد مستمر 109
جدول 4-10- توزیع فراوانی نظرات پاسخ‌دهندگان در مورد تعهد هنجاری 110
جدول 4-11- توزیع فراوانی نظر پاسخ‌دهندگان در مورد پرداخت منصفانه 111
جدول 4-12- توزیع فراوانی نظر پاسخ‌دهندگان در مورد انسجام اجتماعی 112
جدول 4-13- توزیع فراوانی نظر پاسخ‌دهندگان در مورد محیط کار 113
جدول 4-14- توزیع فراوانی نظر پاسخ‌دهندگان در مورد تأمین فرصت 114
جدول 4-15- توزیع فراوانی نظر پاسخ‌دهندگان در مورد قانون‌گرایی 115
جدول 4-16- توزیع فراوانی نظر پاسخ‌دهندگان در مورد فضای کلی زندگی 116
جدول 4-17- توزیع فراوانی نظر پاسخ‌دهندگان در مورد توسعه قابلیت‌های انسانی 117
جدول 4-18- توزیع فراوانی نظر پاسخ‌دهندگان در مورد وابستگی اجتماعی 118
جدول 4-19- میانگین و انحراف معیار مؤلفه‌های کیفیت زندگی کار 121
ضمیمه 1- جداول مربوط به ضرایب آلفای کرونباخ 139
ضمیمه 1-1- جدول ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه کیفیت زندگی کاری 139
ضمیمه 1-2- جدول ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه تعهد سازمانی 139
ضمیمه 2- جدول خروجی spss در مورد ضریب همبستگی اسپیرمن بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی 139
ضمیمه 3- جدول خروجی spss در مورد ضریب همبستگی اسپیرمن بین کیفیت زندگی کاری و تعهد عاطفی 140
ضمیمه 4- جدول خروجی spss در مورد ضریب همبستگی اسپیرمن بین کیفیت زندگی کاری و تعهد هنجاری 141
ضمیمه 5- جدول خروجی spss در مورد ضریب همبستگی اسپیرمن بین کیفیت زندگی کاری و تعهد مستمر 141
ضمیمه 6- جدول خروجی spss در مورد میانگین و انحراف معیار مؤلفه‌های کیفیت زندگی کاری 142

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

 

1-4-1- هدف اصلی:

شناسایی وضعیت مؤلفه‌های کیفیت زندگی کاری در کارکنان کارخانه‌ها کاشی استان یزد وبررسی رابطه آن با تعهد سازمانی

1-4-2-اهداف فرعی:

  1. بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری کارکنان با تعهد عاطفی آنان
  2. بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری کارکنان با تعهد هنجاری آنان
  • بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری کارکنان با تعهد مستمرآنان
  1. اولویت‌بندی مؤلفه‌ها کیفیت زندگی کاری ازلحاظ اهمیت

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : شناسایی وضعیت کیفیت زندگی کاری کارکنان کارخانه‌های کاشی استان یزد  و رابطه آن با تعهد سازمانی  با فرمت ورد