مهر ۳, ۱۳۹۹

پایان نامه ارشد:ترکیب عوامل سه گانه مدل و ترکیب قرارگیری آنها در مشارکت بانوان

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 بررسی عوامل بازدارنده میزان مشارکت زنان شهرستان جهرم در فعالیتهای ورزش تفریحی

پایان نامه ارشد :

 

مدل سلسله مراتبی عوامل بازدارنده اوقات فراغت

جکسون، کرافورد و گادبی[1] (1991) اعتقاد دارند که تأکید اکثر تحقیقات بر عوامل بازدارنده ساختاری متمرکز شده است و عوامل بازدارنده فردی و بین فردی کمترین اهمیت را دارند. اما اخیراً این دو عامل در مشارکت اهمیت بسیار بیشتری یافته است (82). آنها مدلی را طراحی کردند که فرد این عوامل را در یک سلسله مراتب تجربه می کند. ارجحیت های اوقات فراغت وقتی شکل می گیرد که عوامل بازدارنده فردی نباشد یا اثر آنها با مجموعه ای از امتیازات و اعمال تمایلات و خواسته های انسانی در تقابل قرار گیرند. افراد ممکن است با عوامل بازدارنده بین فردی هم مواجه شوند و این زمانی است که این نوع عوامل بازدارنده برطرف شده اند و عوامل بازدارنده ساختاری ظاهر شوند. در بحث عوامل بازدارنده ساختاری شرکت در فعالیت زمانی اتفاق می افتد که عوامل بازدارنده ساختاری حضور نداشته باشند و یا فرد بر آنها غلبه کرده باشد ( کرافورد، گادبی و جکسون،1991). دراین مدل مورد بحث نشان می دهد که این مراحل چگونه بر نحوه شرکت یا عدم شرکت در فعالیتهای اوقات فراغت و نیز نحوه تأثیر عوامل بازدارنده بر شکل انتخاب فعالیت (تخصصی شدن فعالیت) در بین افرادی که در  فعالیت شرکت می کنند می گردد و البته توجه بر انتخاب فعالیتهای تفریحی است.

مسیر عوامل بازدارنده

طبق نظر جکسون، کرافورد و گادبی (1991 ) مشارکت در فعالیت اوقات فراغت به تسلط بر مسیر عمل چندین عامل بستگی دارد، نحوه قرارگیری و ترتیب آنها، که باید از بین برود تا محرکی برای فرد از طریق این سطوح سیستماتیک شکل بگیرد (46).

[1] – Jackson,  Crawford $ Godbey

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  اهداف

اهداف کلی: بررسی عوامل بازدارنده و میزان مشارکت زنان شهرستان جهرم در فعالیت ورزش تفریحی؛ طبق مدل سلسله مراتبی عوامل بازدارنده اوقات فراغت.

اهداف ویژه:

1- تعیین ترکیب عوامل سه گانه مدل و ترکیب قرارگیری آنها در مشارکت بانوان شهرستان جهرم؛

2- تعیین اولویت عوامل فردی بازدارنده از مشارکت بانوان در فعالیتهای ورزش تفریحی شهرستان جهرم؛

3- تعیین اولویت عوامل بین فردی بازدارنده از مشارکت بانوان در فعالیتهای ورزش تفریحی شهرستان جهرم؛

4- تعیین اولویت عوامل ساختاری بازدارنده از مشارکت بانوان در فعالیتهای ورزش تفریحی شهرستان جهرم؛

5- تعیین ترکیب عوامل سه گانه مدل و مطابقت آن با وضعیت خصوصیات فردی بانوان (سن، تأهل، شغل، تعداد فرزند وتحصیلات) در شهرستان جهرم؛

6- تعیین میزان مشارکت بانوان شهرستان جهرم در فعالیتهای ورزش تفریحی برحسب خصوصیات فردی (سن، تأهل، شغل، تعداد فرزند وتحصیلات).

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی عوامل بازدارنده میزان مشارکت زنان شهرستان جهرم در فعالیتهای ورزش تفریحی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه بررسی عوامل بازدارنده میزان مشارکت زنان شهرستان جهرم در فعالیتهای ورزش تفریحی