پایان نامه ارشد:شناسایی برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط

پایان نامه ارشد :

 

2مطالعات داخلی

  • امیر نژاد و خلیلیان (1385) در مقاله دیگری تحت عنوان”برآورد ارزش وجودی جنگل‌های شمال ایران با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط: مطالعه موردی پارک جنگلی سی سنگان نوشهر” با استفاده از جمع‌آوری داده از طریق توزیع پرسشنامه انتخاب دوگانه و با بکارگیری مدل لاجیت به نتایج زیر دست یافتند:
  • نتایج این مطالعه نشان داد که 8/78% افراد مورد بررسی، حاضر به پرداخت مبلغی برای استفاده تفریحی از پارک‌های جنگلی هستند.
  • متوسط تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان برای ارزش تفریحی پارک جنگلی سی سنگان 2477 ریال برای هر بازدید است و حداکثر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان برای استفاده از پارک 10000 ریال است.
  • ارزش تفریحی سالانه این پارک بیشتر از 5/2 میلیون ریال در هکتار و ارزش کل تفریحی آن 58/1 میلیارد ریال برآورد شده است.
  • مهم‌ترین عوامل مؤثر در میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان برای استفاده از پارک‌های جنگلی، مبلغ ورودیه پیشنهادی و درآمد بازدیدکنندگان است و میزان تحصیلات در درجه دوم اهمّیت قرار دارد.
  • امامی میبدی و قاضی (1387)، در پژوهشی با عنوان ” برآورد ارزش تفریحی پارک ساعی در تهران با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط (CV)” با بکارگیری مدل لاجیت و نظرسنجی از نمونه 222 نفری از طریق پرسشنامه انتخاب دوگانه با هدف اندازه‌گیری میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان از این پارک به نتایج زیر دست یافتند:

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق:

  • تعیین عوامل موثر بر، تمایل به پرداخت مالیات بر کربن جهت دستیابی به هوایی پاکیزه‌تر (بر اساس سطح معنی‌داری ضرایب تخمینی)
  • تعیین اولویت عوامل موثر بر تمایل به پرداخت مالیات بر کربن (بر اساس میزان ضرایب در تخمین اثرات نهایی روش لاجیت)
  • تحلیل و درک مکانیزم و چگونگی اثرگذاری عوامل موثر بر تمایل به پرداخت بر میزان تمایل به پرداخت (بر اساس نتایج تحقیقات و مطالعات گذشته)
  • تعیین سیاست‌های مناسب جهت اجرای سیاست مالیات بر کربن