پایان نامه ارشد:شناسایی جایگاه حریم خصوصی در کشف جرم و تحقیقات مقدماتی در حقوق ایران

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 جایگاه حریم خصوصی در کشف جرم و تحقیقات مقدماتی در حقوق ایران

پایان نامه ارشد :

 

بند دوم) وجود تناسب بین اتهام و کیفیت مداخله در حریم خصوصی

دررویه قضایی نیز شاهد هستیم که حفظ حریم خصوصی افراد، منبعث از مبانی شرعی و فقهی، مورد توجه بوده است. اگرچه فصل خاصی از قانون اساسی به حمایت ازحریم خصوصی افراد به عنوان یک حق اساسی اختصاص داده نشده است، با این وصف درفصل سوم آن که به «حقوق ملت» اختصاص دارد و نیز در اصل 22 حفظ آبرو وحیثیت، جان، مال، مسکن، حقوق و شغل اشخاص از تعرض، پیش بینی شده است. همچنین اصل25 قانون اساسی آزادی ارتباطات را مورد توجه قرارداده و انجام هرگونه تجسس را ممنوع دانسته است که با احراز مفهوم تجسس می توان بسیاری ازمصادیق نقض حریم خصوصی را تجسس قلمداد نمود و کلمه حقوق که در اصل22 قانون اساسی، مصون از تعرض اعلام شده می تواند شامل حریم خصوصی نیز بشود[1].

چنان که ماده 96 آیین دادرسی کیفری با التفات به این اصل هرگونه تفتیش و بازرسی از منازل و اماکن را در صورتی جایز دانسته است که « ظن قوی به کشف متهم یا اسباب یا آلات و دلایل جرم» وجود داشته باشد. در فقه امامیه نیز علی رغم اهمیت حکم حرمت غیبت، در برخی موارد ورود به حریم خصوصی شخصیت با غیبت جایز دانسته شده است. شیخ انصاری در زمینه ملاک جواز غیبت می نویسد: « ملاک و ضابطه در تشخیص جواز غیبت، وجود مصلحت برتر از مفسده هتک حرمت مومن است و تشخیص این مصلحت و مفسده در موارد مختلف، متفاوت است »[2]. بدیهی است باید بین نحوه و مقدار مداخله و ورود در حریم خصوصی با مصلحت و ضرورت، تناسب وجود داشته باشد. در حریم خصوصی اعضای خانواده نحوه و مقدار ورود باید با عنایت به اصول حاکم بر روابط اعضای خانواده مانند اصل مدیریت، اصل عفا، اصل تعلیم و تربیت و اصل معروف صورت پذیرد.

2- مدنی، سید جلال الدین، پیشین،ص 54

1- خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات شهردانش، چاپ هشتم، 1389، ص 78


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف و روش تحقیق

در نگارش تحقیق حاضر، اهداف متعددی مدّ نظر بوده است، مهمترین آن اهداف عبارتند از:

الف: تعریف و تبیین مفهوم «حریم خصوصی» در قانون آیین دادرسی کیفری ایران و تجزیه و تحلیل آن با توجه به تحولات سریع اجتماع.

ب: ارزیابی نقاط قوت و ضعف مرحله تحقیقات مقدماتی از نظر قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 در خصوص مباحث مطروحه.

ج: ارائه پیشنهاد به مجلس قانونگذاری برای تصویب قانون متناسب و کارآمد در زمینه مورد بحث.

د: افزایش معلومات و آشنایی هرچه بیشتر افراد با قوانین و جرایم مربوطه در جهت حفظ و ارتقاء سطح اخلاق عمومی در جامعه اسلامی.

پژوهش پیش روی، از نوع نظری می باشد و بر پایه مطالعات کتابخانه ای، گردآوری شده است و برای تدوین آن به کتابخانه‌های دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه تهران، دانشگاه مازندران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، کرج و دامغان، کتابخانه دادگستری استان گلستان، مراجعه و از منابع متعددی همچون مجموعه قوانین، کتب، مجلات، آراء وحدت رویه، نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه، پایان نامه ها و تقریرات اساتید حقوق، جهت نگارش بخشهای مختلف آن، استفاده گردیده است.