پایان نامه ارشد حقوق:ارائه سازگاری بازداشت موقت تحت شرایطی با مبانی شرعی

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 تحلیل فقهی حقوقی قرار بازداشت موقت در دادرسی کیفری ایران

پایان نامه ارشد :

 

گفتار اول) سابقه قرار بازداشت موقت در شریعت اسلام:

در شریعت اسلام نیز مصادیقی از بازداشت موقت را می توان یافت برخی از فقها یکی از اقسام حبس را حبس استیثاقی دانسته و آن را چنین تعریف کرده اند؛ نگهداری و منع از تصرف برای تحصیل اطمینان ، فرار نکردن، و  بازداشت را برای اجتناب از شر آفرینی و بازداشت به منظور اجرای مجازات، تقسیم کرده اند.

در دوران میانه که با حمله اعراب و مسلمانان به ایران، حقوق اسلامی بر نظام حقوقی ایران غلبه یافت بسان دوران باستان، برای رسیدگی به دعاوی دستور بازداشت و توقیف متهم صادر می شد.[1] این توقیف احتیاطی تا زمان روشن شدن وضعیت متهم در جهت اجرای حکم و یا پرداخت حق واجب و مواردی از این قبیل به قوت خود باقی می ماند.[2]

توقیف «بازداشت موقت» قبل از دادرسی و محاکمه، چه در صدر اسلام و چه در زمان حکومت خلفاء و حکمرانان، در بلاد و ممالک اسلامی، و از جمله در ایران معمول بوده است. در کتاب احکام زندان در اسلام آمده است: «زندان علاوه بر این که به عنوان یکی از انواع تعزیر در اسلام به رسمیت شناخته شده که تعیین مورد و مقدار آن به حاکم واگذار شده است. در روایات و فتاوای فقیهان نیز، به مواردی چون بازداشت کردن متهم به قتل، بازداشت کردن بدهکاری که با وجود دارا بودن از پرداخت بدهی سر باز می زند باید تا پرداخت بدهی به زندان برود.» برخورد می شود.[3]

مؤلف کتاب نهاد دادرسی در اسلام، در مقام بحث از سازمان شرطه که در اسلام وجود داشته توضیح می دهد: «… در همگی مواردی که زیردستان یا یاوران شرط کسی را دستگیر و بازداشت می کردند نزد رئیس خود برای رسیدگی و دادرسی می آورند و او با توجه به فرمان نامه ای که داشت و در آوردن صلاحیت های کیفریش نگاشته و بر شمرده شده بود متهم را بازجویی می کرد …»[4] مؤلف مزبور، در قسمت دیگری از کتاب خود در همین مورد می نویسد: «پیامبر به دنبال پایه گذاری شیوۀ نوینی در دادرسی و آوردن روش تازه ای در قانون گذاری برای نگهداری نظم جامعه تبهکاران را به زندان محکوم می ساخت. زندان در روزگار پیغمبر وجود داشت. پیامبر در مدینه کسی را به اتهام قتل بازداشت کرد. در نمونه دیگری، پیامبر کسی را به اتهام آدم کشی یک ساعت در روز زندانی کرد آنگاه او را آزاد ساخت.»[5]

دکتر آشوری، در جزوۀ درسی حقوق جزای تطبیقی خود، پس از ارائه نظریاتی از فقهاء اسلامی، نتیجه گیری می کند که: «… در اسلام توقیف متهم در حین دادرسی به ویژه برای اخذ پاسخ مدعی 1 طرف مدعی علیه جایز شمرده شده و از آنجا که زندان در حقوق اسلام جز در موارد استثنایی وسیله اجرای حکم نبوده توقیف متهم از موارد استثنایی تلقی شده و در صورتی که این استثناء عملی شده و متهم توقیف گردد باید در توقیفگاه در چنان وضعیتی باشد که متهم بتواند در آنجا به آسانی قادر به انجام فرایض دین خود باشد.»[6] در این دوره، هم از نظر مقرررات توقیف و محاکمه متهمین و هم از لحاظ شکل اجرای مجازاتها میان طبقات مختلف تفاوت وجود داشت. «تا قبل از قرن نوزدهم از زندان به عنوان محل نگهداری موقت اشخاص که در انتظار محاکمه و یا مجازات بوده اند استفاده  می شده است.»[7] پس از این زمان بود که از زندان به عنوان محلی برای متهمین و محکومین استفاده شده است.

«در صدر اسلام بنا به روایات محل ویژه ای برای زندانی کردن افراد به عنوان محکوم مرسوم نبوده است زیرا زندانهای معمول در جهان کنونی که محکوم را در جای تنگی حبس کنند در عهد پیغمبر اکرم (ص) و خلیفه اول، سابقه نداشته است. در آن ایام زندانی کردن کسی عبارت بود از محدود نمودن او به گونه ای که نتواند با دیگران رفت و آمد و معاشرتی داشته باشد و به اختیار و به طور آزاد کاری انجام دهد و نوعاً مدعی یا وکیل او را مأمور می کردند که در خانه یا مسجد ملازم زندانی باشد و نگذارد که بگریزد این عمل را (ترسیم) می نامیده اند. در اسلام نقل شده نخستین زندان را امیرالمؤمنین علی (ع) در کوفه از بوریای فارس ساخت و آنجا را (نافع) نامید… دزدان دریایی دیوار آن را سوراخ کردند و مردم از آنجا رفت و آمد می نمودند تا آن حضرت زندان دیگری را از گل و خشت ساخت و نام آن را مخیس (خوار کردن و نرم کردن) گذاشت که کیفر حبس بر پایه تفکر اصلاح و توبه استوار بوده است.»[8]

[1]. آقایی پور،بهروز، تطبیق قرار های تامین کیفری در قانون1381، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، آبان 1386، ص 23

[2]. کریمی، محمد، بررسی فقهی حقوقی قرار بازداشت موقت، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزاو جرم شناسی، مدرسه عالی شهید مطهری، 1386، ص 54

[3]. الوایلی، شیخ احمد، احکام زندان در اسلام،چاپ 3 ،دفتر نثر و فرهنگ اسلامی، 1376، ص 13

[4]. ساکت، محمد حسین، نهاد دادرسی در اسلام، مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی،1377، ص 374

[5]. الوایلی، شیخ احمد،همان، ص 282 و 66

[6]. آشوری،  دکتر محمد، همان، ص 138

[7]. فیض، علی اکبر، {تاریخچه حبس در اسلام}، نشریه داخلی قوقه قضائیه،شماره 6 ، خرداد 1381 ص 8

[8]. همان، ص 3

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سئوالات تحقیق:

1-آیا بازداشت موقت با مبانی شرعی سازگار دارد ؟

2- آیا بازداشت موقت توجیه حقوقی دارد ؟

3- آیا راهکا رها یی در جهت تقلیل حرفه ای شدن بازداشت شدگان وجود دارد ؟