سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

موضوع :

  تأثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش در شعب بانک های غرب گیلان

پایان نامه ارشد :

–         مدل هیسینگ

مدل هیسینگ(2000) از چهار فرایند زیر تشکیل شده است (ماخذ: حسنی،1388):

خلق کن: این امر به توانایی یادگیری و ارتباط برمی­گردد. توسعه این قابلیت، تجربه تسهیم دانش، ایجاد ارتباط بین ایده­ها و ساختن ارتباط­های متقاطع با دیگر موضوعات، از اهمیت کلیدی برخوردار است.

ذخیره کن: به عنوان دومین عنصر موردنیاز مدیریت دانش است که از طریق آن، قابلیت ذخیره سازمان یافته­ای که امکان جستجوی سریع اطلاعات، دسترسی به اطلاعات برای کارمندان دیگر و تسهیم موثر دانش فراهم می­شود، به وجود می­آید. در این سامانه باید دانش­های لازم به آسانی برای استفاده همگان ذخیره شود.

نشر کن: این فرآیند به توسعه یک روح جمعی که در آن افراد به عنوان همکاران در جهت دنبال کردن اهداف مشترک، احساس پیوستگی به هم داشته و در فعالیت­هایشان به یکدیگر وابسته­اند، کمک می­کند.

به کار ببر: چهارمین فرایند از این ایده آغاز می­شود که ایجاد دانش، بیشتر توسط کاربرد عینی دانش جدید میسر است، این عنصر، دایره فرایند مرکزی مدیریت دانش متحد را تکمیل می­کند.

 

–         مدل هفت سی

اجرای این مدل به همراه شرح هر یک در شکل 2-3 داده شده است (افرازه،1386):

دارند و سازمان نیاز دارد که بین آن­ها توازن برقرار کند (موسی خانی و همکاران،225،1389).

 

 

 الگوی بوکویتز و ویلیامز[1]

الگوی فرایند مدیریت دانش بوکویتز و ویلیامز، فرایندهای مدیریت دانش را به دو بخش استراتژیکی و تاکتیکی تقسیم بندی می­کند. بخش تاکتیکی شامل فرایند به دست آوردن دانش مورد نیاز برای فعالیت­ها، به کارگیری دانش در ایجاد ارزش، یادگیری، مبادله و تسهیم دانش موجود بین افراد است. فرایند استراتزیک ، به دست آوردن ارزش از فرایند یادگیری در جایی است که استراتژی سازمان با اهداف سازمانی مورد استفاده قرارگیرد. عواملی که می­توانند به آن فرایندها کمک کنند (یا مانع آن شوند)، تحت عنوان توانمند­سازها (محرک­ها) شناخته می­شوند. این توانمند­سازها عبارتند از: استراتژی و رهبری، فرهنگ، اندازه­گیری و فناوری (انصاری و همکار،7،1388).

[1] Bukowits & Williams

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف اصلی تحقیق:

–          سنجش سرمایه اجتماعی در شعب بانک­های غرب گیلان.

–          سنجش مدیریت دانش در شعب بانک­های غرب گیلان.

–          سنجش تأثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش در شعب بانک­های غرب گیلان.

اهداف فرعی تحقیق:

–          سنجش تأثیر سرمایه ساختاری بر مدیریت دانش در شعب بانک­های غرب گیلان.

–          سنجش تأثیر سرمایه شناختی بر مدیریت دانش در شعب بانک­های غرب گیلان.

–          سنجش تأثیر سرمایه ارتباطی بر مدیریت دانش در شعب بانک­های غرب گیلان