شهریور ۲۹, ۱۳۹۹

رشته مدیریت: پایان نامه ارشد مدیریت گرایش داخلی:رابطه بین کیفیت زندگی کاری کارکنان با تعهد هنجاری آنان

 دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

موضوع :

 شناسایی وضعیت کیفیت زندگی کاری کارکنان کارخانه‌های کاشی استان یزد  و رابطه آن با تعهد سازمانی

پایان نامه ارشد :

– تعریف عملیاتی کیفیت زندگی کاری:

با توجه به تعاریف دوگانه (عینی وذهنی) فوق الذکر از کیفیت زندگی کاری، می‌توان این تعاریف را به صورت شماتیک به شرح شکل زیر می‌توان ترسیم کرد که درآن منظور از تعریف عینی کیفیت زندگی کاری، تمامی خط مشی‌ها، برنامه‌ها، خدمات و تسهیلاتی است که ازطرف سازمان درجهت ارتقاء کیفیت زندگی کاری به کارکنان ارائه شده که درقالب شاخص‌های بیست و دوگانه هفتمین معیار مدل EFQM [1]می‌گنجد که در دایره سمت چپ منعکس است. دردایره سمت راست، تعریف ذهنی کیفیت زندگی کاری منعکس است که منظور از آن برداشت کارکنان نسبت به خط مشی‌ها، برنامه‌ها وخدمات وتسهیلاتی است که ازطرف سازمان‌ها درجهت ارتقاء کیفیت زندگی کاری به کارکنان ارائه شده است.

شکل شماره 2-1: رابطه بین تعریف عینی و ذهنی کیفیت زندگی کاری

بنابراین تعریف عملیاتی کیفیت زندگی کاری را می‌توان چنین مطرح کرد که برای پی بردن به برداشت کارکنان سازمان، می‌بایست شاخص‌ها (مؤلفه‌ها) ی بیست و دوگانه هفتمین معیار مدل EFQM را به شرح زیر مد نظر قرار داد:

 • توسعه وارتقاء شغلی
 • فرصت‌های یادگیری
 • قدردانی (دریافت بازخورد درباره عملکرد)
 • توانمند سازی
 • مشارکت درتصمیم گیری
 • آموزش و بهسازی
 • روشن بودن اهداف، انتظارات ووظایف شغلی
 • چشم انداز، استراتژی، ارزش هاو خط مشی‌های سازمان
 • مدیریت تغییر و تحول
 • سرپرستی ورهبری
 • رابطه با همکاران
 • ارتباطات سازمانی
 • حقوق ومزایا
 • امنیت شغلی
 • وضعیت ایمنی و بهداشت
 • ایجاد فرصت‌های شغلی یکسان
 • فعالیت‌های اداری و کارگزینی
 • شرایط استخدامی (کارمندیابی، گزینش و کارگماری)
 • خط مشی‌های سازمن درباره کاهش اثرات زیست محیطی فعالیت‌ها
 • نقش و تأثیر ملی و محلی شرکت
 • شرایط محیط کار
 • تسهیلات وخدمات رفاهی

همان طوری که در تعاریف فوق الذکر ملاحظه می‌شود ودرقسمت های قبل نیزآمده است، کیفیت زندگی کاری به رضایت ویا عدم رضایت کارکنان از محتوای کار و شرایط یا بافت کارشان اشاره دارد. ازطرف دیگر رضایت شغلی یعنی میزان خشنودی کارکنان از محتوای شغل و شرایط شغلشان، به ویژه ازلحاظ انگیزه‌های درونی، که از ادراک افراد نسبت به شغلشان ناشی می‌شود. (صیادی،1388)

 -[1] بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

 

1-4-1- هدف اصلی:

شناسایی وضعیت مؤلفه‌های کیفیت زندگی کاری در کارکنان کارخانه‌ها کاشی استان یزد وبررسی رابطه آن با تعهد سازمانی

1-4-2-اهداف فرعی:

 1. بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری کارکنان با تعهد عاطفی آنان
 2. بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری کارکنان با تعهد هنجاری آنان
 • بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری کارکنان با تعهد مستمرآنان
 1. اولویت‌بندی مؤلفه‌ها کیفیت زندگی کاری ازلحاظ اهمیت

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : شناسایی وضعیت کیفیت زندگی کاری کارکنان کارخانه‌های کاشی استان یزد  و رابطه آن با تعهد سازمانی  با فرمت ورد