شهریور ۲۹, ۱۳۹۹

پایان نامه جدید : پایان نامه ارشد مدیریت گرایش داخلی: رابطه بین کیفیت زندگی کاری کارکنان با تعهد مستمرآنان- خرید متن کامل

 دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

موضوع :

 شناسایی وضعیت کیفیت زندگی کاری کارکنان کارخانه‌های کاشی استان یزد  و رابطه آن با تعهد سازمانی

پایان نامه ارشد :

اهداف ازدیدگاه حرفه گرایی: هدف برنامه‌های بهبود کیفیت زندگی کاری عبارت است از برقراری دموکراسی صنعتی ومشارکت فزاینده کارکنان در تصمیم گیری‌های سازمان با رعایت روابط وملاحظات انسانی است.

 

2-1-12-2- اهداف ازدیدگاه مدیریت: هدف برنامه‌های بهبود کیفیت زندگی کاری ارتقاء بهره وری از طریق ورودی‌های انسانی سازمان همراه با بهبودی ورودی‌های سرمایه ای وفنی است.

 

2-1-12-3- اهداف ازنگاه کارکنان: هدف برنامه‌های بهبود کیفیت زندگی کاری فراهم آوردن موجباتی است که کارکنان هرچه بیشتر نیاز مهم شخصی خود را آ ز طریق تجربیاتشان درسازمان برآورده سازند.

 

2-1-12-4- اهداف ازدیدگاه اتحادیه کارگری: هدف از برنامه‌های بهبود کیفیت زندگی کاری تحصیل سهم عادلانه ومناسب از درآمدها و منابع سازمان برای کارکنان وهمچنین تأمین شرایط کاری انسانی تر وسالم تراست.

هدف از بهبود کیفیت زندگی کاری به‌عنوان یک فلسفه، ایجاد روابط مناسب ومعقول و انسانی بین کارکنان، مشاغل ووظایف آن‌ها و شرایط ومحیط کاری آن‌هاست (دویودی،1997)

فلسفه ای که مشروعیت اتحادیه‌های کارگری را می‌پذیرد، به گسترش روابط همکارانه با آن باور دارد وآن را ارزشمند ومفید می‌داند. باور دارد که در ارتباط با تصمیماتی که درسطوح مختلف سازمان اتخاذ می‌شود، هریک از کارمندان حق وتوانایی آن را دارد که مشارکتی هوشمندانه ومفید داشته باشد ودروندادی ارزشمند ارائه دهد (وایدیاناتم،1993)

فلسفه ای که کارکنان را نعمت وموهبتی می‌داند که بایستی استعدادهای نهفته آنهاآزاد شود وپرورش یابد. آن‌ها را برخوردار از دانش ومهارت وتعهد لازم جهت حل مسائل سازمانی ومایل به تلاش و مشارکت دراین زمینه بداند، نه این که آن‌ها راصرفا بخشی از هزینه تولید تلقی کندکه بایستی مورد کنترل وصرفه جویی قرارگیرند. (مولان،1996)

کیفیت زندگی کاری درحقیقت یعنی کیفیت روابط بین کارکنان وتمامی عوامل متشکله کار و محیط کار است وهدف ازآن ایجاد شرایطی درسازما ن است که:

  • یادگیری وبالندگی افراد را ارتقاء بخشد وتوسعه دهد.
  • موجباتی را فراهم آورد که افراد برآنچه که انجام می‌دهند وچگونگی انجام آن کنترل وتاثیر داشته باشند.

مشاغل سازمانی را آن چنان طراحی کند که برای افراد با معنا وموجب رضایت شخصی و وسیله کسب پاداش‌هایی باشدکه ازنظرآنها ارزشمند ومناسب تلقی شود. (سلمانی، 1384)

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

 

1-4-1- هدف اصلی:

شناسایی وضعیت مؤلفه‌های کیفیت زندگی کاری در کارکنان کارخانه‌ها کاشی استان یزد وبررسی رابطه آن با تعهد سازمانی

1-4-2-اهداف فرعی:

  1. بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری کارکنان با تعهد عاطفی آنان
  2. بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری کارکنان با تعهد هنجاری آنان
  • بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری کارکنان با تعهد مستمرآنان
  1. اولویت‌بندی مؤلفه‌ها کیفیت زندگی کاری ازلحاظ اهمیت

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : شناسایی وضعیت کیفیت زندگی کاری کارکنان کارخانه‌های کاشی استان یزد  و رابطه آن با تعهد سازمانی  با فرمت ورد