پایان نامه با عنوان مال دخیل در موضوع مسئولیت مدنی درتعیین ضوابط حاکم بر تشخیص دادگاه …

 دانلود پایان نامه

موضوع :

  دادگاه صالح در دعوی مسئولیت مدنی

پایان نامه ارشد :

 

فهرست مطالب

    عنوان                                                                            صفحه

چکیده. 1

مقدمه. 2

سوالات تحقیق. 4

فرضیات تحقیق. 4

روش تحقیق. 5

موانع تحقیق. 5

تبیین و توجیه پلان. 5

بخش اول: کلیات.. 8

فصل اول: مفهوم و قلمرو مسئولیت مدنی. 10

مبحث اول: مفهوم مسئولیت مدنی. 11

گفتار اول: تعریف مسئولیت مدنی. 11

بند اول: تعریف لغوی مسئولیت مدنی. 11

بند دوم: تعریف اصطلاحی مسئولیت مدنی. 12

گفتار دوم: مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی. 15

بند اول: وجوه تشابه. 15

بند دوم: وجوه تمایز. 16

گفتار سوم: مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری. 18

بند اول: وجوه تشابه. 18

بند دوم: وجوه تمایز. 19

مبحث دوم: قلمرو مسئولیت مدنی. 21

گفتار اول: مسئولیت قراردادی. 23

بند اول: وجود قرارداد معتبر. 24

بند دوم: ضرورت تخلف از انجام تعهدات. 25

بند سوم: ورود ضرر توسط یکی از طرفین قرارداد به طرف مقابل. 26

بند چهارم: وجود رابطه سببیت بین نقض قرارداد و ضرر وارده. 27

گفتاردوم: مسئولیت خارج از قرارداد. 28

بند اول: غصب. 29

بند دوم: اتلاف. 30

بند سوم: تسبیب. 30

بند چهارم: استیفاء. 31

فصل دوم: مبانی و منابع مسئولیت مدنی. 33

مبحث اول: مبانی مسئولیت مدنی. 33

گفتار اول: مبانی فقهی مسئولیت مدنی. 34

بند اول: قاعده لاضرر. 34

بند دوم: قاعده اتلاف. 36

بند سوم: قاعده تسبیب. 38

بند چهارم: ضمان ید. 40

بند پنجم: قاعده غرور. 41

بند ششم: ضمان تعدی و تفریط. 43

گفتار دوم: مبانی نظری مسئولیت مدنی. 44

بند اول: نظریه تقصیر. 44

بند دوم: نظریه فرض تقصیر. 45

بند سوم: نظریه خطر یا مسئولیت عینی. 46

بند چهارم: نظریه مسئولیت شدید یا ایمنی. 47

گفتار سوم: مبانی عرفی و فقهی مسقط مسئولیت مدنی. 48

بند اول: قاعده هشدار خطر. 48

بند دوم: قاعده مقابله باخسارت. 49

بند سوم: قاعده احسان. 50

بند چهارم: قاعده استیمان. 51

بند پنجم: قاعده اقدام. 51

مبحث سوم: منابع مسئولیت مدنی. 52

گفتار اول: قانون مدنی. 52

گفتار دوم: قانون مسئولیت مدنی. 53

گفتار سوم: قانون مجازات اسلامی. 53

بخش دوم: بررسی دادگاه صلاحیت دار در دعاوی مسئولیت مدنی.. 55

فصل اول: دادگاه صالح در دعاوی مسئولیت مدنی مربوط به اموال منقول  58

مبحث اول: صلاحیت و انواع آن. 59

گفتار اول: تعریف و مفهوم صلاحیت. 59

بند اول: تعریف صلاحیت. 59

بند دوم: مفهوم  صلاحیت. 60

گفتار دوم: انواع صلاحیت. 61

بند اول: صلاحیت ذاتی. 61

بند دوم: صلاحیت نسبی. 63

بند سوم: صلاحیت محلی. 64

1- اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده.. 65

2- مستثنیات اصل صلاحیت  دادگاه محل اقامت خوانده.. 66

1-2- تعیین دادگاه معین.. 67

1-1-2- دعاوی مربوط به اموال غیر منقول.. 67

2-1-2- دعاوی راجع به ترکه متوفی.. 68

3-1-2- دعوای توقف.. 69

4-1-2- دعوای اعسار.. 70

5-1-2- دعوای خسارت.. 70

6-1-2-دعوای طاری.. 72

7-1-2- دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال.. 73

2-2- صلاحیت دادگاه های متعدد.. 73

1-2-2- انتخاب اقامتگاه.. 73

2-2-2- دعاوی بازرگانی و دعاوی منقول ناشی از عقد و قرارداد.. 74

3-2-2- تعدد خواندگان، تعدد اموال غیرمنقول.. 74

مبحث دوم: نقص قانون در مورد ضابطه ارایه شده در خصوص دادگاه صالح  75

گفتار اول: سابقه تقنینی. 75

گفتار دوم: نقص قانون در اجرای اصل. 76

مبحث سوم: فرض صلاحیت دادگاه غیر از محل اقامت خوانده. 81

فصل دوم: دادگاه صالح در دعاوی مسئولیت مدنی مربوط به اموال غیرمنقول  84

مبحث اول: تشخیص منقول یا غیر منقول بودن مال موضوع دعوی مسئولیت مدنی  88

گفتار اول: مال غیرمنقول انواع آن. 88

بند اول: تعریف مال غیرمنقول. 88

بند دوم: انواع مال غیرمنقول. 88

1- مال غیرمنقول ذاتی.. 89

2- مال غیرمنقول عرضی.. 89

3- مال غیرمنقول حکمی.. 90

4- مال غیرمنقول تبعی.. 91

گفتار دوم: مال منقول و انواع آن. 92

بند اول: تعریف مال منقول. 92

بند دوم: انواع مال منقول. 92

1- منقول ذاتی.. 92

2- مال منقول حکمی.. 93

مبحث دوم: خسارت وارده به منقول در اثر مال غیرمنقول. 94

مبحث سوم: خسارت وارده به غیرمنقول دراثر مال منقول. 102

فصل سوم: دادگاه صالح در مسئولیت مدنی با فرض عنصرخارجی. 109

مبحث اول: صلاحیت دادگاه وقانون. 113

مبحث دوم: وقوع حادثه بین ایرانی وخارجی مقیم ایران. 119

مبحث سوم: وقوع حادثه بین ایرانی وخارجی مقیم خارج. 120

مبحث چهارم: وقوع حادثه بین دوخارجی در ایران. 124

مبحث پنجم: وقوع حادثه بین دوایرانی درخارج. 127

نتیجه گیری و پیشنهادات. 129

منابع. 133

چکیده انگلیسی. 139

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق:

در این تحقیق سعی بر آن شده است که به سوالات اساسی ذیل پاسخ گفته شود:

1)آیا طرح دعاوی در محاکم بر مبنای مسئولیت مدنی در تعیین دادگاه صلاحیت دار موثر است؟

2)آیا درطرح یک دعوای ناشی از مسئولیت مدنی منشا و موضوع دعوی درتعیین دادگاه صلاحیت دار تاثیر دارد؟

3)وجود عنصر خارجی چه نقشی در تعیین دادگاه و قانون صالح به رسیدگی در یک دعوای مسئولیت مدنی دارد؟