پایان نامه با موضوع نقش آثار حقوقی ناشی از اعطاء نیابت

 دانلود پایان نامه

موضوع :

  اعطای نیابت نمایندگان قانونی به غیر

پایان نامه ارشد :

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                صفحه

چکیده………………………………… 1

مقدمه………………………………… 2

1-انگیزه و اهداف موضوع تحقیق…………… 4

2-پیشینه تحقیق………………………… 4

3-موانع و مشکلات تحقیق………………….. 5

4-سوالات تحقیق…………………………. 5

5-فرضیه………………………………. 5

6-روش کار تحقیق……………………….. 6

7-تقسیم بندی مطالب …………………… 7

بخش اول :کلیات نیابت و نمایندگی……………………………………………..8

فصل اول: نیابت……………………. 9

مبحث اول: مفهوم و ماهیت حقوقی نیابت… 9

گفتار اول: تعریف و اوصاف نیابت…………. 9

بند اول: تعریف……………………….. 9

بند دوم: اوصاف نیابت………………….. 12

گفتار دوم:نیابت و جایگاه آن در دیگر اعمال حقوقی 13

بند اول:نیابت و اجاره خدمه  …………… 14

الف:وکالت و قرارداد کار……………….. 14

ب: وکالت و قرارداد مقاطعه……………… 15

بند دوم:نیابت در تصرف یا حفظ…………… 15

مبحث دوم:شرایط ایجاد نیابت…………. 16

گفتار اول: تراضی……………………… 17

بند اول: ایجاب و قبول صریح……………………………………………………………………………….17

الف: ایجاب…………………………… 18

ب:قبول……………………………….. 19

بند دوم:ایجاب و قبول تلویحی(فحوایی)………………………………………………………………. 21

الف:نیابت غیر مستقیم………………….. 21

ب:نیابت ظاهری………………………… 22

ج: نیابت فضولی……………………….. 22

گفتار دوم: اهلیت طرفین………………… 23

بند اول: اهلیت نیابت دهنده ……………. 23

بند دوم: اهلیت نیابت گیرنده……………. 24

گفتار سوم: موضوع نیابت………………… 26

بند اول: امکان انجام به وسیله موکل……… 26

بند دوم: قابلیت پذیری اعطای نیابت………. 28

بند سوم: معلوم بودن موضوع………………………………………………………………………………..30

فصل دوم: نمایندگی ………………………………………………………………………………….. 33

مبحث اول: تعریف و ماهیت نمایندگی و ضرورت آن. 33

گفتار اول: مفاهیم………………………………………………………………………………………………33

بند اول: تعریف نمایندگی……………….. 33

بند دوم: ماهیت نمایندگی ………………. 35

گفتار دوم: سیر ایجاد ماهیت نمایندگی…….. 37

بند اول: پیشینه تاریخی نمایندگی ……….. 37

بند دوم: ضرورت نمایندگی ………………. 39

مبحث دوم: اقسام نمایندگی …………… 42

گفتار اول: به اعتبار مبنا و سبب نمایندگی… 42

بند اول: نمایندگی قراردادی………………………………………………………………………………….42

بند دوم: نمایندگی قانونی……………………………………………………………………………………..44

بند سوم: نمایندگی قضائی…………………………………………………………………………………….45

بند چهارم: نمایندگی مختلط………………………………………………………………………………….45

گفتار دوم: به اعتبار رابطه طرفین……………………………………………………………………………46

بند اول: نمایندگی مستقیم…………………………………………………………………………………….46

بند دوم: نمایندگی غیر مستقیم………………………………………………………………………………46

گفتار سوم: به اعتبار تقسیم حقوق ………………………………………………………………………..47

بند اول: حقوق بین الملل……………………………………………………………………………………..47

الف:عمومی………………………………………………………………………………………………………..47

ب:خصوصی………………………………………………………………………………………………………47

بند دوم: حقوق داخلی یا ملی……………………………………………………………………………….48

الف: عمومی……………………………………………………………………………………………………….48

ب: خصوصی ……………………………………………………………………………………………………48

فصل سوم: نمایندگان قانونی در امور مدنی……………………………………….48

مبحث اول: قواعد عمومی…………………………………………………………………………….49

گفتار اول: نمایندگی قانونی، ولایت و اقسام آن………………………………………………………49

بند اول: تعریف………………………………………………………………………………………………….49

بند دوم: نمایندگان قانونی چه کسانی هستند؟………………………………………………………..50

الف- ولی قهری ……………………………………………………………………………………………….50

1- پدر……………………………………………………………………………………………………………..50

2- جد پدری…………………………………………………………………………………………………….51

ب- وصی منصوب از سوی ولی قهری…………………………………………………………………51

گفتار دوم: تعارض دو ولایت……………………………………………………………………………….53

مبحث دوم: نمایندگی قانونی و رابطه آن با دیگر مفاهیم…………………………..55

گفتار اول: نمایندگی قانونی ومقایسه آن با دیگر نمایندگی ها…………………………………..56

گفتار دوم: رابطه ولایت و نمایندگی با حضانت……………………………………………………..58

گفتار سوم: رابطه ولایت و نمایندگی با قیمومیت……………………………………………………61

بخش دوم : شرایط و موضوعات و نحوه اعطای نیابت از           سوی نمایندگان قانونی………………………………………………………………………..63

فصل اول: شرایط و حدود اختیارات نمایندگان قانونی در اعطای          نیابت……………………………………………………………………………………………………………..64

مبحث اول: شرایط نمایندگان قانونی و زمان اعتبار آن………………………………64

گفتار اول:شرایط نمایندگان قانونی………………………………………………………………………..64

بند اول: اهلیت…………………………………………………………………………………………………..64

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق:

علی القاعده ایجاد سوال در ذهن محقق جرقه اولیه ای است که وی را وادار به انجام تحقیق و پژوهش در راستای یافتن جواب سوال مطروحه می نمایاند. و سپس زمینه ساز سوالات دیگر شده که محقق باید برای رسیدن به پاسخ این سوالات قله های علم را یکی پس از دیگری فتح نماید تا منجر به تولید علم گردد که در تدوین این تحقیق نگارنده سعی نموده است سوالاتی را طرح نماید و جمله ای از آنها عبارتند از :

الف) قابلیت پذیر بودن اعطاء نیابت از سوی نمایندگان چه اموری است؟

ب) ترسیم کننده حدود اختیارات نمایندگان قانونی چیست؟

ج) آثار حقوقی ناشی از اعطاء نیابت چیست؟

د) آیا نمایندگان قانونی حق تعیین نماینده برای بعد از حیات خود را دارند؟

ه) نمایندگی مختلط چه نوع نمایندگی است؟