مهر ۱, ۱۳۹۹

پایان نامه با موضوع نقش اعطای نیابت نمایندگان قانونی به غیر

 دانلود پایان نامه

موضوع :

  اعطای نیابت نمایندگان قانونی به غیر

پایان نامه ارشد :

 

گفتار دوم:سیر ایجاد ماهیت نمایندگی

انسانها در زندگانی خود در طول تاریخ، لحظه ای از تحول و تغییر غافل نبوده اند و پیوسته اندیشه رشد و توسعه و اجتماع خویش و حمایت از افراد جامعه خصوصاً محرومین و ناتوانان را در ذهن می پروراندند .تمامی انگیزه های اجتماعی و اقتصادی مدام اندیشه تعامل و ارتباط با دیگران و حمایت از ناتوانان را گسترش می داد. محدودیت های جسمانی و روانی انسانها در زمانها و مکانها مانعی بود که همانند دیگر موانع قادر نبود در برابر قوه تفکر و تعقل مقاومت کند و سر انجام تسلیم نیروی اندیشه شد . اعطای نیابت و دادن وکالت در میان مردم و انجام عمل توسط دیگری در میان مردم بوسیله نمایندگی به عنوان یکی از اصول حقوقی شایع و مهم مطرح گردید.

بند اول : پیشینه تاریخی نمایندگی

در میان رومیان این تحول به سختی روی داد. چراکه آنها بسیار مقید به اصول سنتی خویش بودند و دل کندن از آنها را دشوار می دانستند . قضات رومی از حیث مزاجی نسبت به سیستمی کردن تنفر داشتند زیرا عمده دلیل این بود که آنها هرگز از ایده کهنه خود ،مبنی بر اینکه مادامی که شهروندان رومی می توانند با انعقاد قرارداد شخصاٌو اصالتاً برای خود حقوقی ایجاد کنند نمی بایست توسط اشخاص ثالث اقدام کنند . اما فشار ضرورت ها و نیازها و نیز حمایت از افراد ناتوان و معلول و نیز ایجاب مصلحت اجتماعی و اخلاقی و اقتصادی هر سد حصینی را در هم می کوبید و در حقوق نیز موجب پیدایش و نظریات اولیه در حقوق نمایندگی گردید. طبق این نظریه نماینده به نام و حساب خویش عمل می نمود اما مطابق تعهدی که با اصیل داشت می بایست حقوقی را که از این رهگذر بدست آورده به او واگذار کند.[1] این امر تالی فاسد زیادی داشت چراکه مرکب از دو عمل حقوقی بود یکی ایجاد نمایندگی ناشی از قانون با دیگری و دوم انتقال و ایجاد قرارداد نماینده قانونی با اصیل برای واگذاری حقوق یا تعهدات در این صورت ممکن بود نماینده قبل از واگذاری حقوق ناشی از انجام وظایف نمایندگی فوت نماید و تمامی اموالش به ورثه برسد. یا اصلاً حاضر به چنین انتقالی نشود و یا طلبکاران برای استیفاء طلب خود آن اموال را بازداشت کنند . از طرفی در حقوق رم تشریفات خاصی برای انجام معامله وجود داشت به طوری که ایجاد رابطه حقوقی صرفاً توسط اراده افراد صورت نمی گرفت . بلکه اثر تبادل الفاظ و حرکات مرسوم و سنتی در ایجاد این رابطه کمتر از اراده طرفین نبود و پذیرش این مسأله برای آنها به سختی امکان داشت که چگونه یک نفر تشریفاتی را انجام دهد و دیگری از آن بهره مند گردد.[2]

اما ضرورتها و نیاز های افراد و حمایت از اقشار خاص احاد جامعه و مجموعه های حقوقی تکوین یافته و نیز رخت بر بستن جمود گرایی از اذهان مردم وضعیت دیگری را بوجود آورد. بدین ترتیب در حقوق رومی پس از یکسری تحولات و بالاخره در نظام حقوق کنونی صحت نمایندگی مورد پذیرش قرار گرفت.[3] وعقود رضایی در این نظام متولد شد.هرچند مفهوم نخستین نمایندگی به عنوان یکی از ابزار های حقوقی در این دوره شکل گرفت. اما در هر صورت نقش نماینده به عنوان واسطه انجام عمل حقوقی در حقوق رم (نظام قدیمی حقوق) پذیرفته نشد.[4]

در حقوق قدیم فرانسه نمایندگی مورد پذیرش واقع نشده بود اما همزمان با گسترش روابط اجتماعی و زوال تشریفات دست و پاگیر نمایندگی به طور کلی شناخته شد . در قرن هفدهم اولین بار «دوما»با شرط تنفیذ اعمال نمایندگان در حدود اختیارات آنرا پذیرفت و در نهایت پوتیه نظریه نمایندگی را در حقوق فرانسه مطرح نمود . این تفکر در قانون مدنی ناپلئون نفوذ کرد و بعد ها به این شکل مورد قبول واقع شد[5].همچنین کریستیف ولف اعلام کرد:که قرارداد انشاء شده بوسیله نمایندگان قانونی یا عامل انتخابی از سوی آنها در حدود اختیارات تفویضی و صلاحیت اعطاءشده نه تنها حقوقی را به اصیل اعطا می کند بلکه مسئولیت های را به طور مستقیم بر وی تحمیل می سازد.[6]

در نظام حقوقی اسلام در کنار عقود بیع و اجاره پیمان نیابت و وکالت به عنوان عقد مستقلی در خصوص نمایندگی مورد پذیرش قرار گرفت تا انجام اعمالی که قائم به شخص نیست توسط دیگری قابل توکیل و نیابت به دیگری باشد به موجب این عمل امکان انجام عمل حقوقی به نیابت از منوب عنه توسط نایب به وجود آمد. چنانچه پیامبر اسلام به عروه بارقی فرمودند: برای ما گوسفندی بخر که این دلالت بر بر اعطای نمایندگی و نیابت به غیر به صورت عقد وکالت در آن زمان دارد[7].بدین وسیله پیشرفته ترین نوع نمایندگی در روابط افراد مطرح شده و فعل ها و باب های زیادی را در کتب فقهی و حقوقی به خود اختصاص می داد . در هر صورت نهاد نمایندگی در طول زمان شکل گرفت و ثمره اندیشه افراد جامعه است و نظام حقوقی اسلام و هر سیستم حقوقی دیگر نقش تبین و تشریع احکام آنرا به عهده دارد.

[1] – کاتوزیان،  ناصر، قواعد عمومی قراردادها ، ج2، شرکت سهامی انتشار، چاپ پنجم ، تهران ، 1378 ، ص315

[2]– درودیان، حسنعلی ، تقریرات درس حقوق مدنی 3 دانشکده حقوق دانشگاه تهران،1384 ، ص108

[3]– امامی ،سید حسن،حقوق مدنی ،ج1،کتاب فروشی اسلامیه،چاپ نهم، تهران 1372، ص265

3- کاتوزیان،  ناصر، قواعد عمومی قراردادها ، ج2، شرکت سهامی انتشار، چاپ پنجم ، تهران ، 1378 ، ص315

4- قائم مقامی ،عبد المجید ، حقوق تعهدات ،ج2،نشر میزان، چاپ اول ، 1378،  ص108

[6] – حاجیانی ،هادی ، حقوق نمایندگی ، دانش نگار، چاپ اول، تهران ، 1386، ص25

6- لطفی، اسد ا… ، ترجمه الروضه البهیه فی الشرع المعه الدمشقیه، انتشارات مجد ، چاپ چهارم، تهران ، 1385 ، ص303

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق:

علی القاعده ایجاد سوال در ذهن محقق جرقه اولیه ای است که وی را وادار به انجام تحقیق و پژوهش در راستای یافتن جواب سوال مطروحه می نمایاند. و سپس زمینه ساز سوالات دیگر شده که محقق باید برای رسیدن به پاسخ این سوالات قله های علم را یکی پس از دیگری فتح نماید تا منجر به تولید علم گردد که در تدوین این تحقیق نگارنده سعی نموده است سوالاتی را طرح نماید و جمله ای از آنها عبارتند از :

الف) قابلیت پذیر بودن اعطاء نیابت از سوی نمایندگان چه اموری است؟

ب) ترسیم کننده حدود اختیارات نمایندگان قانونی چیست؟

ج) آثار حقوقی ناشی از اعطاء نیابت چیست؟

د) آیا نمایندگان قانونی حق تعیین نماینده برای بعد از حیات خود را دارند؟

ه) نمایندگی مختلط چه نوع نمایندگی است؟