پایان نامه با موضوع نقش برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط

پایان نامه ارشد :

 

مطالعات خارجی

 • ژوگمین و همکاران[1] در مقاله خود در سال 2003 تحت عنوان” تجزیه و تحلیل کاربرد ارزش گذاری مشروط در چین به منظور اندازه‌گیری ارزش اقتصادی کل تقویت خدمات اکوسیستمی در منطقه “اجینا[2]” از طریق مصاحبه حضوری و جداگانه با نمونه‌ای شامل 700 خانوار ساکن در منطقه و با به کارگیری روش ارزش گذاری مشروط و مدل‌‌های پارامتریک[3] به منظور تخمین مقدار تمایل به پرداخت افراد جهت تقویت و تجدید خدمات اکوسیستم اجینا به نتایج ذیل دست یافتند:
 • میزان تمایل به پرداخت خانوارها به منظور تقویت و تجدید خدمات اکوسیستم اجینا معادل مبلغ متوسط سالانه 37/19 یوان برآورد گردید که در این میان میزان میانگین سالانه تمایل به پرداخت خانوارهای ساکن در منطقه رودخانه اصلی 78/20 یوان بود و خانوارهای ساکن در سایر بخش‌های حوضه رود هی[4]” تمایل به پرداخت مبلغ متوسط سالانه 41/14 یوان را داشتند.
 • با در نظر گرفتن تفاوت‌های جغرافیایی منطقه و لحاظ نمودن یک دوره زمانی 20 ساله، مجموع ارزش حال منافع حاصل از تجدید و تقویت خدمات اکوسیستمی منطقه اجینا ، 33/55 میلیون یوان برآورد گردید.
 • نتایج تجربی حاصل از این مطالعه نشان داد که علی‌رغم وجود تفاوت‌های نهادی و فرهنگی میان کشورهای توسعه یافته غربی و چین، با طراحی محتاطانه و به کار گرفتن فرآیند پیش آزمون در روش ارزش گذاری مشروط می‌توان از این روش در کشور چین نیز استفاده نمود.
 • موپلوا و همکاران[5] در مطالعه خود در سال 2007، با عنوان “درک توریست‌ها و تمایل به پرداخت آن‌ها برای هزینه‌های پارک: مطالعه موردی توریستهای آزاد[6] و مشتریان[7] تورهای مسافرتی در منطقه حفاظت شده مرمی” آفریقا[8] ، با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط و با نظرسنجی از یک نمونه 500 نفری از طریق پرسشنامه به نتایج ذیل دست یافتند:
 • بین مقادیر ذکر شده تمایل به پرداخت افراد و درآمد آن‌ها ارتباط مثبت وجود دارد.
 • بازدیدکنندگان خارجی در مقایسه با بازدیدکنندگان از سایر کشورهای آفریقایی، بالاترین تمایل را برای پرداخت ورودیه و هزینه‌های اقامت دارند.
 • توریست‌ها مهم‌ترین دلایل خود را برای پرداخت ورودیه افزایش یافته، بهبود خدمات سایت تفریحی و صرف وجوه جمع‌آوری شده جهت نگهداری از منطقه ذکر نمودند.
 •  بین مقادیر ذکر شده تمایل به پرداخت و سن پاسخ دهندگان رابطه منفی وجود دارد.
 • کی لی[9] و مجلد[10] در سال 2007، در مطالعه ای تحت عنوان” ارزیابی منابع اکوتوریسم با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط (منطقه غیرنظامی کره[11])” با به کارگیری روش ارزش گذاری مشروط و پرسشنامه انتخاب دوگانه و تخمین مدل‌های لاجیت به نتایج زیر دست یافتند:

[1] – Zhogmin et all, 2003

2 – Ejina

[3] – Parametric Models

[4] – Hei Basin

[5]-Mmopelwa et all,2007

[6]– Self – Administered Turists

[7]– Client

[8] Moremi, Botswana, Africa

[9] – Choong – Ki Lee

[10] – James W.Mjelde

[11] – Korean Demilitarized Zone ( DMZ )

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق:

 • تعیین عوامل موثر بر، تمایل به پرداخت مالیات بر کربن جهت دستیابی به هوایی پاکیزه‌تر (بر اساس سطح معنی‌داری ضرایب تخمینی)
 • تعیین اولویت عوامل موثر بر تمایل به پرداخت مالیات بر کربن (بر اساس میزان ضرایب در تخمین اثرات نهایی روش لاجیت)
 • تحلیل و درک مکانیزم و چگونگی اثرگذاری عوامل موثر بر تمایل به پرداخت بر میزان تمایل به پرداخت (بر اساس نتایج تحقیقات و مطالعات گذشته)
 • تعیین سیاست‌های مناسب جهت اجرای سیاست مالیات بر کربن