مهر ۱, ۱۳۹۹

پایان نامه با موضوع نقش سیاست‌های مناسب جهت اجرای سیاست مالیات بر کربن

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط

پایان نامه ارشد :

 

فهرست مطالب

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1 مقدمه…………………………………………….. 8

1-2 ضرورت تحقیق……………………………………….. 11

1-3 تعریف مساله……………………………………….. 12

1-4 هدف تحقیق…………………………………………. 12

1-5 فرضیات تحقیق………………………………………. 14

1-6 روش تحقیق…………………………………………. 14

1-7 روش و ابزار گرد آوری اطلاعات………………………….. 16

1-8 قلمرو تحقیق (زمانی، مکانی، موضوعی)……………………. 16

1-9 جامعه آماری و روش نمونه گیری…………………………. 17

1-10 واژگان اصلی………………………………………. 17

1-11 خلاصه فصل…………………………………………. 18

فصل دوم

ادبیات تحقیق

2-1 مقدمه…………………………………………….. 20

2-2 ارزش در اقتصاد محیط زیست…………………………….. 23

2-2-1 ارزش‌گذاری کارکردها، کالاها و خدمات اکوسیستم‌های طبیعی……. 25

2-2-2 روش‌های ارزش‌گذاری کارکردها، کالاها و خدمات اکوسیستم‌ها……. 26

2-3 روش‌های اندازه‌گیری تقاضای کالاهای زیست محیطی……………… 28

2-4-1  نقاط قوت و ضعف روش ارزش‌گذاری مشروط…………………. 34

2-4-2 مفهوم تمایل به پرداخت……………………………… 37

2-4-3 عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت افراد…………………. 39

2-5 مبانی تجربی (مطالعات پیشین)………………………….. 41

2-5-1 مطالعات خارجی…………………………………….. 42

2-5-2مطالعات داخلی……………………………………… 49

2-6 خلاصه فصل………………………………………….. 55

فصل سوم

محیط زیست و بحران آلودگی هوا

3-1 مقدمه…………………………………………….. 58

3-2 آلودگی محیط زیست معضلی جهانی…………………………. 59

3-3 پروتکل کیوتو………………………………………. 61

3-4 استفاده از رهیافت اقتصادی جهت کاهش سطح آلودگی…………… 63

3-4-2 سهمیه قابل مبادله انتشار آلاینده‌ها…………………… 65

3-4-3 راه حل چانه زنی تدوین حقوق مالکیت…………………… 66

3-4-4 ابزارهای‌ با هدف‌ مشارکت‌ داوطلبانه……………………. ‌ 67

3-4-5 راه حل مالیات و یارانه…………………………….. 68

3-5 مالیات‌ها………………………………………….. 69

3-5-1 مالیات‌های زیست محیطی………………………………. 70

3-6 حمل و نقل سبز……………………………………… 74

3-6-1 جایگاه حمل و نقل در اقتصاد سبز……………………… 74

3-6-2 حمل و نقل شهری پایدار……………………………… 76

3-6-3 چالش‌های بخش حمل و نقل در کشورهای در حال توسعه…………. 78

3-6-4 استراتژی‌های ایجاد سیستم حمل و نقل سبز………………… 79

3-7 خلاصه فصل………………………………………….. 81

منابع………………………………………………… 83

                              

 

 

 

فهرست نمودار

نمودار شماره 3-1: مالیات بر کربن (مدل پیگو)……………….. 72

نمودار شماره 3-2: هفت بخش اصلی اقتصاد سبز…………………. 75

نمودار شماره 3-3: آنالیز رویکرد A-S-I……………………… 80

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق:

  • تعیین عوامل موثر بر، تمایل به پرداخت مالیات بر کربن جهت دستیابی به هوایی پاکیزه‌تر (بر اساس سطح معنی‌داری ضرایب تخمینی)
  • تعیین اولویت عوامل موثر بر تمایل به پرداخت مالیات بر کربن (بر اساس میزان ضرایب در تخمین اثرات نهایی روش لاجیت)
  • تحلیل و درک مکانیزم و چگونگی اثرگذاری عوامل موثر بر تمایل به پرداخت بر میزان تمایل به پرداخت (بر اساس نتایج تحقیقات و مطالعات گذشته)
  • تعیین سیاست‌های مناسب جهت اجرای سیاست مالیات بر کربن