پایان نامه با موضوع نقش ضابطه تحقق جرم قتل عمد

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 بررسی معیارهای تشخیصی قتل عمدی در حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی

پایان نامه ارشد :


فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
مقدمه 2
اهمیت تحقیق 3
اهداف تحقیق 3
پرسش های تحقیق 3
فرضیه های تحقیق 3
سازماندهی تحقیق 4
فصل اول: مفاهیم، مبانی و درآمدی کلی بر جایگاه رکن روانی در بزه قتل عمدی
مبحث اول:واژه شناسی 5
گفتار اول :واژگان اصلی 5
الف :قتل 5
 ب : قتل عمد 7
 گفتار دوم :واژگان مهم و مرتبط 11
 الف: قصاص 11
  ب: عمل نوعاً کشنده 14
مبحث دوم: مبانی جرم انگاری 20
گفتار اول : مبانی قانونی 20
  الف: دوران قبل از انقلاب 20
  ب  : دوران پس از انقلاب 22
گفتار دوم: مبانی شرعی 24
الف :آیات 24
 1: انواع قتل بر مبنای عنصر روانی از دیدگاه قرآن کریم 24
2: نخستین قتل ناحق در تاریخ بشر 26
3: حرمت ارتکاب قتل عمدی در قرآن کریم 26
ب: روایات 28
گفتار سوم: مبانی عرفی 28
الف : حفظ نظم عمومی 28
  ب : دفاع از بزه دیدگان 32
فصل دوم: درآمدی بر جایگاه رکن روانی قتل عمد و تأثیر اشتباه در آن
مبحث نخست: جایگاه رکن روانی در قتل عمد 33
گفتار اول: شناخت ماهیت سوء نیت عام در قتل عمد 33
الف :تعریف و اجزاء سوء نیت عام 35
    1- تعریف سوء نیت عام 35
    2- اجزاء سوء نیت عام 38
     1-2- علم 38
     2-2- اراده 40
گفتار دوم: موانع سوء نیت عام 44
  الف: کودکی 44
  ب: جنون 45
  ج: اجبار 46
  د : خواب و بیهوشی 47
  ه: مستی 48
مبحث دوم: شناخت ماهیت و انواع سوء نیت خاص در قتل عمدی 49
  گفتار اول: تعریف سوء نیت خاص قتل عمدی 50
  گفتار دوم: اقسام سوء نیت خاص 52
   الف: سوء نیت با سبق تصمیم و بدون سبق تصمیم 52
   ب: سوء نیت جازم و احتمالی 54
   ج: سوء نیت معین و نامعین 55
   د: سوء نیت صریح و تبعی 56
گفتار سوم:بررسی فقهی سوءنیت 57
گفتار چهارم :تفاوت انگیزه و سوءنیت 61
مبحث سوم: تأثیر اشتباه در رکن روانی قتل عمد 63
گفتار اول: اقسام اشتباه 64
 الف:بررسی اشتباه در هویت در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه 64
ب:بررسی اشتباه در هدف در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه 67
ج:اشتباه در زنده بودن مجنی علیه 70
گفتار دوم: بررسی اشتباه در قتل در فقه عامه 70
فصل سوم: اشکال مختلف حضور رکن روانی در تشخیص قتل عمدی
مبحث نخست: تحقق قتل عمدی بر مبنای قصد صریح 72
گفتار نخست: تجزیه و تحلیل حقوقی بند الف ماده 206 قانون مجازات اسلامی 72
گفتار دوم:تجزیه و تحلیل فقهی  بند الف ماده 206قانون مجازات اسلامی 74
 گفتار سوم : ابهام و نارسایی ها 77
الف: ابهام در قید معین 77
 ب: ضرورت اهمیت نظم عمومی در جایگاه قتل عمدی 79
مبحث دوم: تحقق قتل عمدی بر مبنای قصد تبعی 79
گفتار اول: تجزیه و تحلیل حقوقی بند ب ماده 206 79
گفتار دوم :تجزیه و تحلیل فقهی بند ب ماده 206 91
گفتارسوم :تفاوت بند ب ماده 206 و قتل شبه عمد 94
 گفتار چهارم : ابهامات وپیشنهادات اصلاحی 95
الف :ابهامات 95
ب:پیشنهادات اصلاحی 96
مبحث سوم: تحقق قتل عمدی بر مبنای قصد تبعی با لحاظ وضعیت بزه دیده 98
گفتار نخست: تجزیه و تحلیل حقوقی بند ج ماده 206 98
گفتار دوم: لزوم توجه به وضعیت بزه دیده 101
گفتار سوم : تجزیه و تحلیل فقهی بند ج ماده 206 102
نتیجه گیری 104
پیشنهادات 106
منابع 107
  الف: کتاب ها 107
     1- کتاب های فارسی 107
     2- کتاب های عربی 109
  ب: مقالات، جزوات و پایان نامه ها 111
چکیده انگلیسی 113

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق

هدف از تحقیق شناسایی ضابطه تحقق جرم قتل عمد است زیرا با مطالعه و بررسی نظریاتی که توسط فقها و حقوقدانان ارائه شده است می توانیم راهکارهای مناسبی در جهت تشخیص و تفکیک انواع جرم قتل به دست آوریم .

پرسش های تحقیق

1 .آیا فقها معیار های مشابهی را در مورد تحقق قتل عمد اظهار کرده اند؟

2 .آیا قاتل در رابطه با بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامی باید علم به کشنده بودن فعل ارتکابی داشته باشد یا خیر؟

3 .آیا اشتباه در هویت مقتول تاثیری در میزان مسئولیت مرتکب در عمدی بودن یا غیر عمدی بودن قتل دارد؟آیا می توان این نوع از اشتباه را تحت عنوان قتل عمد مستوجب قصاص دانست؟