پایان نامه با موضوع نقش قبول تعبدی احکام فرعی در زمینه اجتماعی بدون توجیه عقلی و منطقی

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 مطالعه تطبیقی تاثیر جنسیت در قصاص و دیه در فقه امامیه

پایان نامه ارشد :

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                      صفحه

مقدمه………………………………………………………………………………………… 1

ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………….. 1

اهداف تحقیق……………………………………………………………………………….. 2

پرسشهای تحقیق……………………………………………………………………………. 3

فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….3

پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………… 3

روش تحقیق………………………………………………………………………………… 3

فصل اول:مفاهیم،مبانی،پیشینه ودرآمدی برحکمت یابی تأثیرجنسیت دردیه و قصاص……… 4

مبحث اول:مفاهیم و مبانی…………………………………………………………………… 6

گفتار نخست:واژه شناسی…………………………………………………………………… 6

الف:دیه……………………………………………………………………………………… 6

ب:قصاص………………………………………………………………………………….. 9

ج:جنسیت…………………………………………………………………………………… 10

د:ارش………………………………………………………………………………………. 11

هـ:حکومت………………………………………………………………………………….. 13

گفتاردوم:مبانی شرعی دیه و قصاص………………………………………………………. 15

الف:مبانی قصاص درآیات و روایات……………………………………………………….. 15

1.مبانی قرآنی قصاص……………………………………………………………………… 15

2.مبانی روایی قصاص…………………………………………………………………….. 23

ب:مبانی دیه درآیات وروایات………………………………………………………………. 24

1.مبانی قرآنی دیه…………………………………………………………………………… 24

2.مبانی روایی دیه………………………………………………………………………….. 26

مبحث دوم:تحولات تاریخی دیه وقصاص…………………………………………………… 29

گفتارنخست:تحولات تاریخی قصاص………………………………………………………. 29

الف:در دوران قبل از اسلام…………………………………………………………………. 29

ب: در دوران پس از اسلام…………………………………………………………………. 35

گفتاردوم:تحولات تاریخی دیه………………………………………………………………. 37

الف:در دوران قبل از اسلام…………………………………………………………………. 37

ب: در دوران پس از اسلام…………………………………………………………………. 39

مبحث سوم:درآمدی برحکمت یابی تأثیر جنسیت در دیه و قصاص…………………………. 43

گفتار نخست:حکمت یابی تأثیر جنسیت در دیه……………………………………………… 44

الف:دیدگاهها  ورویکردها………………………………………………………………….. 44

ب:تحلیل ها و ارزیابی ها…………………………………………………………………… 49

گفتاردوم:حکمت یابی تأثیر جنسیت در قصاص…………………………………………….. 55

الف:دیدگاهها و رویکردها………………………………………………………………….. 55

ب:تحلیل ها و ارزیابی ها…………………………………………………………………… 58

فصل دوم:رویکردهای فقهی، حقوقی به تأثیر جنسیت در دیه……………………………….. 60

مبحث نخست:رویکردهای فقهی…………………………………………………………….. 62

گفتارنخست:رویکرد مشهور فقهاء و دیدگاه غیرمشهور…………………………………….. 62

الف:تشریح دیدگاهها………………………………………………………………………… 62

ب:ادله استنادی……………………………………………………………………………… 69

مبحث دوم: رویکرد حقوقی به تأثیر جنسیت در دیه………………………………………… 86

فصل سوم: رویکردهای فقهی و حقوقی به تأثیر جنسیت در قصاص……………………….. 90

مبحث نخست: رویکردهای فقهی……………………………………………………………. 92

مبحث دوم: رویکرد حقوقی تأثیر جنسیت در قصاص………………………………………. 97

مبحث سوم:درآمدی بر تأثیر جنسیت قاتل و مقتول………………………………………….. 106

گفتار نخست:تأثیر جنسیت قاتل……………………………………………………………… 107

گفتار دوم: تأثیر جنسیت مقتول……………………………………………………………… 114

الف:قتل زن توسط مرد……………………………………………………………………… 114

ب: قتل مرد توسط زن………………………………………………………………………. 118

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………. 120

پیشنهادات…………………………………………………………………………………… 122

منابع:……………………………………………………………………………………….. 123

کتابهای فارسی……………………………………………………………………………… 123

کتابهای عربی………………………………………………………………………………. 125

مقالات و پایان نامه ها………………………………………………………………………. 127

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

) هدف از تحقیق:

هدف از انتخاب موضوع تحت عنوان بررسی تطبیقی تاثیر جنسیت در میزان دیه و قصاص در فقه شیعه و حقوق کیفری ایران یافتن پاسخ پرسشهایی در این زمینه در جامعه با توجه به اهمیت حضور و زیبندگی خلقت بشری چه مرد و چه زن و تاکید قران کریم مبنی بر عدم تبعیض آفرینش آنان با توجه به اینکه ملاک برتری و فضیلت هر یک در تقوای الهی است،لیکن چرا در نظام فقهی و به تبع ان در نظام حقوقی ایران تفاوتهایی از جهات برخورداری از جایگاه دیه و قصاص محسوس می باشد . لذا با طرح پرسشهایی در این زمینه و یافتن پاسخهایی موجه با رعایت انصاف و پرهیز از پیش داوری آنچه را که فقهاو منابع منتسب بدانان پرداخته اند،جمع آوری و در این پایان نامه و تحقیق گرد آوری شده تا شاید مفید فایده گردد و امید است فعالیت آیندگان به تکامل قصور این تحقیق مدد بخشند که موجب امتنان خواهد بود.