پایان نامه با موضوع نقش معیارهای تشخیصی قتل عمدی در حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 بررسی معیارهای تشخیصی قتل عمدی در حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی

پایان نامه ارشد :

مبحث اول جایگاه رکن روانی در قتل عمد

قتل وقتی عمدی است که به سلب حیات از مجنی علیه ضمن آگاهی قبلی از نتیجه حاصل از فعل مجرمانه ارتکاب شود صرف نظر از موارد استثنایی در این رابطه انگیزه قبلی قاتل از نتیجه حاصل از فعل مجرمانه ارتکاب شود، صرف نظر از موارد استثنایی در این رابطه انگیزه قاتل مجنی علیه و اشتباه در هویت وی تأثیری در ماهیت قتل عمدی ندارد. مرتکب قتل باید در سلب حیات مقتول قصد داشته باشد، یعنی هم در ارتکاب عمل مادی عامد باشد و هم از این عمل مادی قتل مجنی علیه را منظور و مقصود داشته باشد. به عبارت دیگر قاتل با علم به اینکه عمل او منتهی به نتیجه خلاف قانون آدم کشی می شود عمداً مرتکب عمل گردد (نکته ی مهم در تحقق قتل عمدی این است که، رکن معنوی باید قبل از انجام عمل موجودیت یافته و یا حداقل این که با انجام عمل تقارن زمانی داشته باشد. در واقع صرف وجود ارکان مادی و معنوی هم کافی برای تحقق جرم نیست بلکه تقارن زمانی آنها شرط اساسی است. به عنوان مثال فرض کنید شخص الف با سلاح جنگی خود و سوار بر اتومبیل به قصد قتل ب حرکت می کند ولی در مسیر به علت تنش و هیجان به چراغ قرمز توجهی نمی کند و با اتومبیلی که از طرف مقابل در حرکت بوده تصادف نماید و موجب قتل راننده آن شود. اگر مقتول همان شخص ب باشد نمی توان الف را به رغم قصد قتل مرتکب قتل عمدی ب محسوب نمود زیرا قصد قتل با فعل مرتکب (رانندگی) مقارن نبوده است).[1]

ماده 206 قانون مجازات اسلامی که به بیان رکن معنوی قتل عمد پرداخته است، در صورت وجود قصد قتل و تحقق جرم قتل (هر چند عمل نوعاً کشنده نباشد) با استناد به بند الف ماده مذکور می توان حکم به قتل عمدی دارد و با فقدان عنصر عمدی موضوعات ضرب و جرح یا قتل غیرعمدی (شبه عمد و یا خطئی) قابل طرح می باشد و با استناد به بند ب ماده حتی با نبود قصد قتل و وجود عمل نوعاً کشنده جرم قتل عمدی محقق می گردد و بر اساس بند ج ماده حتی اگر فاعل قصد قتل نداشته باشد و نوعاً عمل کشنده نباشد اما وی با آگاهی از عدم توانایی مجنی علیه بر تحمل عمل ارتکابی فعل را بر وی انجام دهد و منتهی به مرگ شود فاعل قاتل عمدی محسوب می گردد. برای اثبات عمد و یا قصد به نتیجه حاصل از عمد و کیفیت آن و نوع آلت جرم توجه می شود. احراز قصد قتل با قضاتی است که به ماهیت امور رسیدگی می کنند و آلت خطرناکی که برای ارتکاب قتل به کار رفته است مؤید این قصد می باشد.

[1]–  آقایی نیا، حسین ،پیشین، ص 64-63.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق

هدف از تحقیق شناسایی ضابطه تحقق جرم قتل عمد است زیرا با مطالعه و بررسی نظریاتی که توسط فقها و حقوقدانان ارائه شده است می توانیم راهکارهای مناسبی در جهت تشخیص و تفکیک انواع جرم قتل به دست آوریم .

پرسش های تحقیق

1 .آیا فقها معیار های مشابهی را در مورد تحقق قتل عمد اظهار کرده اند؟

2 .آیا قاتل در رابطه با بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامی باید علم به کشنده بودن فعل ارتکابی داشته باشد یا خیر؟

3 .آیا اشتباه در هویت مقتول تاثیری در میزان مسئولیت مرتکب در عمدی بودن یا غیر عمدی بودن قتل دارد؟آیا می توان این نوع از اشتباه را تحت عنوان قتل عمد مستوجب قصاص دانست؟