پایان نامه بررسی اسناد رسمی بدون مراجعه به محاکم دادگستری دارای قرت اجرایی

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 بایسته ها و رویه های اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی

پایان نامه ارشد :

فهرست مطالب

عنوان
چکیده
مقدمه
الف-بیان مسئله و اهمیت موضوع
ب-پیشینه و سوابق تاریخی
ج-پرسش های تحقیق
د-فرضیه ها
هـ- اهداف تحقیق
و-کاربران تحقیق
ز-نوع روش تحقیق
تبین و توجیه پلان
فصل اول: معنا، مفهوم سند،، ارکان و اقسام آن
مبحث اول: تعریف سند
گفتار اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی
گفتار دوم: ارکان سند
مبحث دوم: اقسام سند
گفتار اول: سند عادی
بند اول: مفهوم سند عادی
بند دوم: اقسام سند عادی
الف-سند عادی تجاری
ب-سند غیر تجاری
گفتار دوم: سند رسمی
بند اول: مفهوم سند رسمی
الف-تعریف سند رسمی از نظر قانون مدنی
ب-تعریف سند رسمی از نظر قانون ثبت
ج-تفاوت مفهوم سند رسمی در قانون مدنی و قانون ثبت
بند دوم: ارکان و شرایط تنظیم سند رسمی
الف-تنظیم سند به وسیله مامور رسمی
ب-تنظیم سند در حدود صلاحیت مامورین رسمی
ج-رعایت مقررات قانون در تنظیم سند
بند سوم: اقسام سند رسمی
الف-اقسام سند رسمی از حیث نوع و ماهیت آن
ب-اقسام سند رسمی از حیث نوع استفاده و کاربردی آن
بند چهارم: اجزاء سند رسمی
الف-محتویات سند
ب-مندرجات سند
بند پنجم: آثار سند رسمی
الف-اعتبار تمام محتویات و امضاهای مندرج در سند رسمی
ب-اعتبار تمام مندرجات سند رسمی
ج-اعتبار سند رسمی در برابر اشخاص ثالث
د-لازم الاجرا بودن سند رسمی
هـ-قدرت اجرایی سند رسمی
بند ششم: مزایای سند رسمی
گفتار سوم: تفاوت سند رسمی و سند عادی
بند اول: تفاوت از حیث شکل
بند دوم: تفاوت از حیث موضوع
بند سوم: تفاوت از حیث مکان
بند چهارم: تفاوت از حیث حجیت
بند پنجم: تفاوت از حیث قوه اجرایی
بند ششم: تفاوت از حیث قابلیت استناد
بند هفتم : تفاوت از حیث امتیاز
بند هشتم :تفاوت از حیث اعتبار
بند نهم: تفاوت سند رسمی و سند در حکم سند رسمی
 

فصل دوم : اجرائیه و مراجع صدور آن

مبحث اول: اجرائیه
گفتار اول: تعریف اجرائیه
گفتار دوم: تقاضا نامه صدور اجرائیه
بند اول تقاضانامه صدوراجرائیه جهت اسناد ذمه ای و قبوض اقساطی
بند دوم: تقاضانامه صدور اجرائیه جهت اسناد با وثیقه
گفتار سوم: مدارک لازم جهت درخواست اجرائیه
مبحث دوم: مراجع صدور اجرائیه
گفتار اول: مراجع صلاحیت دار در مورد اسناد رسمی
بند اول: دفاتر اسناد رسمی
بند دوم: دفاتر ازدواج و طلاق
گفتار دوم: مراجع صلاحیت دار در مورد سایر اسناد
بند اول: مرجع صدور اجرائیه اسناد در حکم لازم الاجرا
بند دوم: مرجع صدور اجرائیه در سایر اسناد
مبحث سوم: درخواست کننده اجرا در مراجع ذی صلاح
گفتار اول: متعهدله، وکیل، نماینده قانونی و با قائم مقام وی
گفتار دوم: وراث در صورت فوت متعهد
مبحث چهارم: انواع اجرائیه در مراجع صلاحیت دار
گفتار اول: اجرائیه دادگاه
گفتار دوم: اجرائیه ثبتی
گفتار سوم: شباهت ها و تفاوت های اجرائیه ثبت و اجرائیه دادگاه
بند اول: شباهت های اجرائیه ثبت و اجرائیه دادگاه
بند دوم: تفاوت های اجرائیه ثبت و اجرائیه دادگاه
مبحث پنجم: اسناد قابل اجرا در مراجع ذی صلاح و جهات اجرا
گفتار اول: اسناد منجز و معلق
گفتار دوم: وجود مبنا و جهت قانونی برای صدور اجرائیه
گفتار سوم : تقاضای کتبی متعهدله
گفتار چهارم : فرا رسیدن زمان اجرای تعهد
فصل سوم: نحوه و رویه اجرای اسناد
مبحث نخست: عملیات مقدماتی اجرایی
گفتار اول: تعریف عملیات اجرایی
گفتار دوم: مراحل عملیات اجرایی
بند اول: نحوه صدور اجرائیه
بند دوم: شرایط صدوراجرائیه
الف-تعداد برگ های اجرائیه
ب-اشکالات مربوط به صدور اجرائیه
بند سوم: ابلاغ اجرائیه
الف-ابلاغ اجرائیه و عدم حضور متعهد
1-ابلاغ اجرائیه به معرفی متعهدله
2-ابلاغ اجرائیه با نشر آگهی
3-تغییر محل اقامت متعهد
4-ابلاغ در خارج از کشور
5-ابلاغ اجرائیه به وراث متعهد
6-ابلاغ اجرائیه به محجور
ب-ابلاغ اجرائیه به شرکت ها
ج-ابلاغ اجرائیه به وزارت خانه ها و ادارات دولتی
د-ابلاغ اجرائیه به مالک و راهن
بند چهارم: آقار ابلاغ
مبحث دوم:  نحوه و رویه اجرا در اسناد دارای وثیقه و اسناد ذمه ای
گفتار اول: نحوه و رویه اجرا در اسناد دارای وثیقه
بند اول: تعاریف و اقسام اسناد دارای وثیقه
الف-تعریف لغوی و اصطلاحی
ب-اقسام معاملات دارای وثیقه
1-معامله با حق استرداد
2-معاملات رهنی
3-معاملات شرطی
ج-تفاوت بین اقسام معاملات دارای وثیقه
بند دوم: خصوصیت اسناد وثیقه ای
بند سوم: ترتیب اجرا در اسناد دارای وثیقه
الف-صدور اجرائیه
ب-ارزیابی
ج-مزایده
د-اعراض از رهن
هـ- حقوق بدهکار اسناد وثیقه ای
1-فسخ و فک سند وثیقه
2-رهن مکرر
3-انتقال حق استرداد
4-پرداخت بدهی و جلوگیری از واگذاری مال مورد وثیقه به بستانکار یا خریدار
5-حقوق سایر بستانکاران نسبت به سند وثیقه ای
6-عملیات اجرایی در صورت فوت بدهکار سند وثیقه ای
7-انتقال قهری حق استرداد به وراث
8-بازداشت مازاد مورد وثیقه
گفتار دوم: نحوه و رویه اجرا در اسناد ذمه ای
بند اول: تعاریف
بند دوم: ترتیب اجرا در اسناد ذمه ای
الف-تامین موضوع اجراییه
ب-اجرائیه بر تسلیم مال منقول
ج-اجرائیه بر تسلیم مال غیر منقول
د-انجام تعهد به وسیله متعهدله
هـ-وجه الالتزام
1-وجه الالتزام در تاخیر انجام تعهد
2-وجه التزام در صورت عدم انجام تعهد
و-رسیدگی به مدارک متعهد
ز-بازداشت اموال متعهد
1-بازداشت اموال منقول
2-ارزیابی
3-تعیین حافظ اموال
4-بازداشت اموال غیر منقول
5-بازداشت اموال نزد شخص ثالث
ح-مزایده اموال بازداشت شده
1-اگهی مزایده غیر منقول
2-آگهی مزایده اموال منقول
3-تفاوت حراج و مزایده
بند سوم: مستثنیات دین
الف-اموال مشمول حکم مستثنیات دین
ب-اعتراض به بازداشت مستثنیات دین
بند چهارم-آثار بازداشت اموال متعهد
الف-تقدم در وصول مطالبات
ب-ممنوعیت نقل و انتقال
ج-عدم قبول ادعای ثالث نسبت به اموال بازداشت شده
گفتار سوم: تفاوت اسناد ذمه ای با اسناد وثیقه
بند اول: سپردن وثیقه
بند دوم: بازداشت متعهد
بند سوم: مستثنیات دین
بند چهارم: مراحل اجرا
فصل چهارم: آثار اجرا
مبحث اول: تنظیم سند انتقال اجرایی
گفتار اول: تعاریف
گفتار دوم: تفاوت ها و شباهت ها با سایر مفاهیم مشابه
گفتار سوم: اثار تنظیم سند انتقال اجرایی نسبت به بدهکار و طلبکار
مبحث دوم: تحویل مال منقول یا مال غیر منقول
گفتار اول: تحویل و تسلیم اموال منقول
گفتار دوم: تحویل و تسلیم اموال غیر منقول
مبحث سوم: تخلیه
گفتار اول: تعاریف
گفتار دوم: شرایط و موارد صدور حکم تخلیه
گفتار سوم: رویه های عملی در اجرای تخلیه
مبحث چهارم: هزینه های اجرایی
گفتار اول: اقسام هزینه های اجرا
بند اول: حق الاجرا
الف-تعریف
ب-حق الاجرا در موارد خاص
د-موارد عدم تعلق حق الاجرا
بند دوم: حق مزایده
الف-تعریف
ب-شرایط تعلق حق مزایده و میزان آن
بند سوم : هزینه ارزیابی
بند چهارم: حق الحفاظه
مبحث پنجم: شکایات اجرایی
گفتاراول: اقسام شکایات اجرایی
بند اول: شکایت از دستور اجرای سند
الف-آثار شکایت از دستور اجرای سند
ب-استثنائات
بند دوم: شکایت از عملیات اجرایی
الف-قوانین و مقررات مرتبط با شکایت از اقدامات اجرایی و عملیات مامورین اجراء
ب-شرایط شکلی شکایت و نحوه رسیدگی به آن
ج-رویه عملی در شکایت از عملیات اجرایی
گفتار دوم: توقیف عملیات اجرایی
بند اول: تعاریف
الف-تعریف لغوی توقیف
ب-تعریف اصطلاحی توقیف عملیات اجرایی
بند دوم: موارد توقیف عملیات اجرایی
بند سوم: رویه عملی در توقیف عملیات اجرایی
نتیجه گیری و پیشنهادات
فهرست منابع
علائم اختصاری
چکیده انگلیسی

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

پرسش های تحقیق (مسئله تحقیق)

1- چرا برخی اسناد و تعهدات بدون مراجعه به محاکم وطی نمودن مراحل پیچیده اجرای دادگستری، مستقیما از سوی دفاتر برای آنها اجراییه صادر می شود، به عبارت دیگر چه ویژگی هایی این اسناد و تعهدات مندرج در انها را از بقیه موارد متمایز نموده واشخاص را به تنظیم این اسناد وتحمل هزینه های آن سوق می دهد؟

2- سردفتر چه وظایف و تکالیفی در صدور اجرائیه دارد؟

3- آیا سردفتر می تواند برای کلیه اسناد تنظیمی اجرائیه صادر نماید؟

4- متعهد له یاطلبکار در اسناد تنظیمی توسط سردفتر از چه ضمانت اجراهایی برخوردار خواهد بود؟

5- آیا درحین اجرای مفاد اسناد رسمی مستثنیات دین لحاظ می گردد؟

6- در جریان اجرای اسناد رسمی، برای اشخاص ثالثی که خود را محق میدانند یا اعتراضی به اجرا دارند چه تضمیناتی پیش بینی شده است؟