پایان نامه بررسی تجار، بانک ها، موسسات حمل و نقل برانجام مبادلات داخلی خود تحت پوشش اعتبار اسنادی داخلی

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 مبانی و ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی براساس ucpو ucc

پایان نامه ارشد :

فهرست مطالب

عنوان                                         صفحه

چکیده

مقدمه                                          1

کلیات                                                                                             8

فصل اول-  روش های پرداخت بین المللی                           11

مبحث اول-  روش های سنتی                                                    12

1-1-1- حساب باز                                                                       12

2-1-1- پیش پرداخت کامل                                                       13

مبحث دوم- روش های نوین                                                      14

1-2-1- روش وصولی                                                                     14

2-2-1-  اعتبارات اسنادی                                                      14

3-2-1- ویژگی های روش های جدید                                        15

2-4-1- نقش بانک ها                                                                 15

1-4-2-1- سوئیفت                                                                       16

2-4-2-1- برات ها و درخواست پرداخت                                 16

الف- برات های تجاری                                                             17

ب- درخواست پرداخت                                                                  17

فصل دوم- اعتبارات اسنادی                                                  18

مبحث اول – تعریف اعتبارات اسنادی                                19

مبحث دوم- مزایای اعتبارات اسنادی                                22

1-2-2- تضمین                                                                              23

2-2-2- تامین نقدینگی و منابع مالی                               25

3-2-2- نزدیکی جهت اقامه دعوا                                          25

مبحث سوم-  معایب اعتبارات اسنادی                                26

1-3-2- تاخیر                                                                              26

2-3-2- هزینه                                                                              29

3-3-2- تقلب                                                                                30

مبحث چهارم- اهمیت و فایده اعتبارات اسنادی در تجارت الکترونیک                                                                                                        31

4-1-2- تضمین و الکترونیکی شدن اسناد                           32

4-2-2- تامین نقدینگی و الکترونیکی شدن اسناد         36

4-3-2- نزدیکی و عصر تجارت الکترونیک                           39

مبحث پنجم- ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی                  41

مبحث ششم- اقسام اعتبارات اسنادی                                  44

6-1-2- اعتبارات اسنادی تجاری                                          44

6-2-2-  اعتبارات اسنادی تضمینی                                       45

6-3-2- اعتبارات اسنادی قابل برگشت – غیر قابل برگشت      46

6-4-2- اعتبارات اسنادی قابل انتقال – غیر قابل انتقال 47

پ

5-6-2- اعتبار اسنادی مدت دار                                          48

مبحث هفتم- کاربرد اعتبارات اسنادی                              49

مبحث هشتم- شرایط عمومی قرارداد گشایش اعتبار اسنادی   49

8-1-2- رویه بانک های ایران جهت گشایش اعتبار اسنادی                                              51

مبحث نهم- پوشش اعتبار اسنادی                                                                     55

9-1-2- تلخیصی از 725URR                                                                          55

9-2-2- شرایط اعمال 725URR      57

مبحث دهم- بررسی یک نمونه اعتبار اسنادی                  57

مبحث یازدهم- نقش اسناد در اعتبارات اسنادی           66

11-1-2- اختلاف و ابهام در اسناد                                       67

11-2-2- یکپارچگی اسناد متعدد                                           68

11-3-2- همبستگی اسناد                                                           69

مبحث دوازدهم- نقش اعتبارات اسنادی در تسهیل و تضمین معاملات تجاری بین المللی                                                                                 71

مبحث سیزدهم- مقایسه اعتبارات اسنادی با اسناد قابل معامله و قراردادها                                                                                  76

13-1-2- اعتبارات اسنادی و اسناد قابل معامله         76

13-2-2- اعتبارات اسنادی و قراردادها                          77

فصل سوم- ویژگی های حقوقی اعتبارات اسنادی             79

مبحث اول – اجزای طیف ویژگی های حقوقی اعتبارات اسنادی       81

1-1-3- فرمالیسم: تئوری ظاهر و شکل اسناد و مدارک (اصالت شکل و ظاهر)                                                                                           81

ت

1-2-3- مالکیت محل                                                                    83

1-3 -3- وصف مصونیت، عدم ورود ایرادات و استثنائات          84

1-4-3- ویژگی استقلال                                                            86

1-5 -3- وصف تجاری                                                                    87

1-6-3- خاصیت مبادله ای                                                       88

1-7-3-  ارجحیت و تفوق جنبه های تاسیسی قانونی… 89

1-8-3- وصف تجریدی                                                                  91

1-9-3- وحدت حقوقی و اتحاد شکلی و ماهوی موازین اعتبارات اسنادی                                                                                                         92

1-10-3- مفروض بودن حسن نیت                                               93

1-11-3- اصل تدقیق و تبعیت از شرایط اعتبار نامه   94

1-12-3- خاصیت تضامنی                                                             95

1-13-3- وصف تنجیزی                                                                 96

1-14-3- جنبه موضوعیت داشتن و قائم به خود بودن     97

مبحث دوم- چارچوب حقوقی اعتبارات اسنادی                  99

3-2-1- منابع حقوقی                                                                 99

3-2-1-1- عرف ها و رویه های متحدالشکل اعتبارات اسنادی(یو.سی.پی.)                                                                                                        100

3-2-1-2- یو.سی.پی. الکترونیک(eucp)                                  105

1-2-1-2-3- کاربردای.یو.سی.پی.                                     106

3-2-1-3- کنوانسیون آنسیترال راجع به ضمانت نامه های مستقل و اعتبارات اسنادی تضمینی                                                                           1083-2-1-4- ماده 5 قانون (کد) متحدالشکل تجارت امریکا(UCC)         110

2-2-3- اصول بنیادین حقوقی حاکم بر اعتبارات اسنادی      112

2-2-1-3- اصل استقلال یا وصف تجریدی اعتبار اسنادی 113

2-3-2-2- اصل انطباق دقیق اسناد با شروط اعتبار 116

2-3-3- قواعد حقوقی حاکم بر اعتبارات اسنادی     118

فصل چهارم- حل و فصل اختلافات در روابط تجاری بین الملل        125

مبحث اول- روش های حل و فصل اختلافات در روابط تجاری بین الملل                                                                                                        126

1-1-4- قواعد ADR                                                                 127

2-1-4- کارشناسی                                                                    129

1-2-1-4- آیا نظر کارشناسی برای طرف های مربوطه الزام آور است؟                                                                                                        130

3-1-4- حل و فصل اختلافات ناشی از ابزارهای بانکی اسنادی      131

1-3-1-4- هدف قواعد حل و فصل اختلافات ناشی از ابزارهای بانکی اسنادی                                                                                        131

2-3-1-4- شرایط استفاده از خدمات DOCDEX                     132

4-1-4- هیات های حل اختلاف                                                 133

5-1-4- داوری                                                                            134

6-1-4- رسیدگی در دادگاه(دادرسی)                                 137

1-6-1-4- دادگاه صالح                                      137

مبحث دوم- ویژگیهای روش های جایگزین حل و فصل اختلافات         138

1-2-4- قلمرو روش های جایگزین حل و فصل اختلافات   1382-2-4- ویژگیهای روش های جایگزین حل و فصل اختلافات        139

نتیجه                                                                                           140

 پیشنهادات                                                                               145

فهرست منابع و ماخذ                                                             148

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

با توجه به وجود موانع متعدد در روابط بین المللی از جمله عدم شناخت کافی طرفین قرارداد از وضعیت و حسن شهرت تجاری و حقوقی همدیگر، طرفین از همان ابتدا در جستجوی تامین کافی برای مبادله خود می باشند نظر به این که در حال حاضر بهترین و مطمئن ترین روش مبادله کالا و پرداخت ثمن خصوصاً در روابط بین المللی، اعتبارات اسنادی می باشد این تحقیق در صدد است با بررسی جنبه های حقوقی این روش بتواند گام موثری در استفاده از این روش و گسترش آن بردارد.

این تحقیق می تواند برای تجار، بانک ها، موسسات حمل و نقل، قضات، وکلا  و حتی عموم افراد جامعه که می خواهند مبادلات داخلی خود را تحت پوشش اعتبار اسنادی داخلی که پدیده ای نوظهور در این خصوص می باشد انجام دهند، مفید و موثر می باشد.