پایان نامه بررسی تمایل به پرداخت مالیات بر کربن جهت دستیابی به هوایی پاکیزه‌تر

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط

پایان نامه ارشد :

 

ارزش در اقتصاد محیط زیست

مروری بر ادبیات اقتصاد محیط زیست نشان می‌دهد که منابع طبیعی دارای ارزش‌های مصرفی[1]و غیرمصرفی[2]می‌باشند. ارزش مصرفی، ارزشی است که از مصرف کالابه دست می‌آید به طوری که این ارزش با منافع مازاد مصرف کننده از استفاده حقیقی تفریحی از کالا نیز مرتبط است. در مورد کالاهای زیست محیطی، ارزش مصرفی به سه صورت ارزش مصرف فعلی، ارزش مصرف انتظاری و ارزش مصرف محتمل دیده می‌شود. ارزش مصرف فعلی، ارزشی است که از مصرف کنونی کالای زیست محیطی به دست می‌آید. ارزش مصرف انتظاری، ارزشی است که از مصرف کالای زیست محیطی در آینده نزدیک مشتق می‌شود و ارزش مصرف محتمل ارزشی است که از مصرف کالای زیست محیطی در آینده دور حاصل می‌شود (کلستاد،2000)[3].

ارزش غیر مصرفی نیز یک جنبه متداول از ارزش است که عبارت است از مطلوبیتی که شخص بدون اینکه واقعاً کالایی را مصرف کند بدست می‌آورد، به بیان دیگر ارزش غیرمصرفی با منفعت حاصل از رضایت غیرمصرفی مرتبط است. ارزش غیرمصرفی خود به دوگونه طبقه‌بندی می‌شود:

در طبقه‌بندی نوع اول، این نوع ارزش به سه دسته ارزش وجودی[4]، ارزش‌های نوع دوستانه[5] و ارزش میراثی[6] تقسیم می‌شود (کلستاد،2000). ارزش وجودی، ارزشی است که مصرف کننده از علم به وجود یک شیء کسب می‌کند و مرتبط با استفاده بالقوه از آن شیء می‌باشد. ارزش‌های نوع دوستانه، ارزش‌هایی هستند که از مصرف شخصی افراد مشتق نمی‌شوند بلکه از این حقیقت که مطلوبیت سایر افراد، سبب مطلوبیت شخص می‌شود، نشأت می‌گیرند. ارزش میراثی نیز مشابه با ارزش‌های نوع دوستانه می‌باشد با این تفاوت که مرتبط با رفاه سایر نسل‌ها می‌باشد، در واقع چنانچه کالای زیست محیطی به سایر نسل‌ها منتقل شود، فرد مطلوبیت کسب می‌کند. در طبقه‌بندی نوع دوم، ارزش غیرمصرفی تحت عنوان ارزش حفاظتی[7] بیان می‌شود و به سه دسته ارزش انتخابی[8] (حفظ منابع طبیعی برای استفاده احتمالی در آینده)، ارزش وجودی (آگاهی از اینکه منابع طبیعی محافظت می‌شوند) و ارزش میراثی (مطلوبیت کسب شده از وقف نمودن منابع طبیعی به نسل‌های آینده) تقسیم می‌شود (لی و مجلد،2007)[9]. دلیل اصلی تشریح ارزش کالاهای زیست محیطی در دسته‌بندی‌های فوق آن است که محیط زیست پدیده بسیار پیچیده‌ای است و برای درک ارزش آن ناگزیر به استفاده از چنین طبقه‌بندی‌هایی می‌باشیم.

[1]– Use Value

[2]– Non use Value

1 Kolstad,2000

2 – Existence Value

3 – Altruistic Value

4– Bequest Value

5 – Preservation Value

6 – Option Value

[9] Lee & Mjelde,2007

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق:

  • تعیین عوامل موثر بر، تمایل به پرداخت مالیات بر کربن جهت دستیابی به هوایی پاکیزه‌تر (بر اساس سطح معنی‌داری ضرایب تخمینی)
  • تعیین اولویت عوامل موثر بر تمایل به پرداخت مالیات بر کربن (بر اساس میزان ضرایب در تخمین اثرات نهایی روش لاجیت)
  • تحلیل و درک مکانیزم و چگونگی اثرگذاری عوامل موثر بر تمایل به پرداخت بر میزان تمایل به پرداخت (بر اساس نتایج تحقیقات و مطالعات گذشته)
  • تعیین سیاست‌های مناسب جهت اجرای سیاست مالیات بر کربن