پایان نامه بررسی راهکا رها یی در جهت تقلیل حرفه ای شدن بازداشت شدگان

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 تحلیل فقهی حقوقی قرار بازداشت موقت در دادرسی کیفری ایران

پایان نامه ارشد :

 

فهرست مطالب                                                                                

 

 

عنوان                                                                                              صفحه                                     

 

مقدمه………………………………………………………………………….. 1

الف-بیان مسئله………………………………………………………… 2

ب-سوالات تحقیق………………………………………………………….. 2

ج-فرضیه های تحقیق………………………………………………….. 2

ح-سابقه تحقیق………………………………………………………….. 3

خ-روش تحقیق………………………………………………………………. 3

ک-معرفی پلان تحقیق………………………………………………….. 3

بخش نخست: ماهیت،پیشینه ومبانی فقهی-حقوقی قرار بازداشت موقت    6

فصل اول:ماهیت وپیشینه قرار بازداشت موقت………. 7

مبحث اول:ماهیت و طبقه بندی قرار بازداشت موقت       7

گفتار اول:مفهوم شناسی وطبقه بندی قرار بازداشت موقت   7

الف-تعریف قرار بازداشت موقت………………………………. 8

1-تعریف قرار وتفاوت آن با حکم…………………………… 8

2-تعریف بازداشت موقت…………………………………………….. 10

ب- طبقه بندی قرار بازداشت موقت………………………… 13

1-بازداشت موقت اداری-حقوقی وکیفری…………………… 13

2-بازداشت موقت اجباری واختیاری………………………… 16

3-بازداشت موقت قانونی و غیر قانونی………………… 18

گفتار دوم:مقایسه بازداشت موقت با مفاهیم مشابه     21

الف- قرار ممنوعیت خروج از کشور………………………… 21

ب-حبس متهم………………………………………………………………. 25

ج-تحت نظر قرار دادن متهم……………………………………. 27

د-جلب متهم………………………………………………………………… 27

مبحث دوم:پیشینه قرار بازداشت موقت………………….. 28

گفتار اول:سابقه قرار بازداشت موقت در شریعت اسلام 30

گفتار دوم:سابقه بازداشت موقت در حقوق ایران… 34

الف-عصر باستان………………………………………………………… 34

ب-عصر معاصر………………………………………………………………. 37

فصل دوم:مبانی فقهی و حقوقی قرار بازداشت موقت       39

مبحث اول:مبانی فقهی قرار بازداشت موقت………….. 40

گفتار اول:ادله جواز بازداشت موقت…………………….. 40

الف-قرآن……………………………………………………………………. 41

ب-سنت………………………………………………………………………….. 47

1-بازداشت متهم به قتل………………………………………….. 48

2-بازداشت متهم به ارتداد…………………………………….. 52

3-بازداشت متهم به سرقت………………………………………… 55

4-بازداشت مست………………………………………………………….. 57

5-بازداشت کفیل………………………………………………………… 59

6بازداشت حین سکوت نزد حاکم………………………………… 62

7-بازداشت شهود………………………………………………………… 64

ج-اجماع………………………………………………………………………. 66

م-عقل………………………………………………………………………….. 67

گفتار دوم:ادله عدم جواز بازداشت متهم…………….. 68

الف-اصل برائت………………………………………………………….. 69

ب-اصل حریت………………………………………………………………… 72

ج-قاعده درء………………………………………………………………. 73

مبحث دوم:مبانی حقوقی قرار بازداشت موقت………… 75

گفتار اول:ادله جواز قرار بازداشت موقت………….. 76

الف-حمایت اجتماعی وفردی………………………………………. 77

1-حمایت از جامعه…………………………………………………….. 78

2-حمایت از متهم………………………………………………………. 79

3-حمایت از بزه دیده………………………………………………. 80

ب-پیشگیری از ایجاد ممانعت در اجرای عدالت…….. 81

1-جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم………………. 81

2-جلوگیری از امحای آثار جرم………………………………. 84

3-جلوگیری از تبانی متهم با سایر اشخاص…………… 86

4-جلوگیری از اعمال فشار بر شهود ومطلعین و سایر اشخاص         87

5-حفظ دلایل و امارات………………………………………………. 88

گفتار دوم:ادله عدم جواز بازداشت موقت…………….. 88

الف-مغایرت با اصل برایت………………………………………. 90

ب-تعارض با اسناد وتعهدات بین المللی …………….. 94

ج-تاثیر در سرنوشت پرونده……………………………………. 99

د-حرفه ایی کردن بازداشت شدگان………………………….. 100

ی-جبران ناپذیر بودن بازداشت موقت با صدور حکم برایت متهم  101

بخش دوم:ضوابط ، جهات و تشریفات فقهی و حقوقی قرار بازداشت موقت……………………………………………………………………………………. 104

فصل اول:ضوابط و جهات قرار بازداشت موقت………… 105

مبحث اول:ضوابط کلی صدور قرار بازداشت موقت….. 105

گفتار اول:استثنایی و انحصاری بودن………………….. 105

گفتار دوم:متناسب بودن………………………………………….. 106

گفتار سوم:مسبوق به تفهیم اتهام بودن به متهم. 108

گفتار چهارم:متجاوز نبودن مدت بازداشت از حداقل مجازات قانونی اتهام انتسابی………………………………………………………………………. 109

مبحث دوم:جهات صدور قرار بازداشت موقت…………….. 110

گفتار اول:جهات اجباری صدور قرار بازداشت موقت       110

الف-در شریعت اسلام………………………………………………….. 110

ب-در حقوق ایران………………………………………………………. 111

1-در قانون آیین دادرسی کیفری مادر…………………… 111

2-در قوانین دادرسی کیفری متفرقه………………………. 117

گفتار دوم:جهات اختیاری صدور قرار بازداشت موقت     122

الف- در شریعت اسلام………………………………………………… 122

ب- در حقوق ایران……………………………………………………. 123

1- آیین دادرسی کیفری مادر………………………………. 123

2-در قوانین دادرسی کیفری متفرقه………………….. 127

فصل دوم:تشریفات صدور و اعتراض و الغاء قرار بازداشت موقت  129

مبحث اول: تشریفات صدور قرار بازداشت موقت…….. 129

گفتار اول: تشریفات ناظر به صلاحیت صدور قرار بازداشت موقت  130

الف-مرجع صلاحیت دار………………………………………………… 131

1-دادسراها و دادگاههای عمومی ………………………….. 131

2-دادسراها و دادگاههای اختصاصی{نظامی و ویژه روحانیت}         136

ب-مقامات صلاحیت دار………………………………………………… 143

1-مقامات صالح طبق قانون اصلاح قانون تشگیل دادگاههای عمومی وانقلاب ……………………………………………………………………………………. 143

2-مقامات صالح طبق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 147

ج-تایید قرار بازداشت موقت در موارد الزامی….. 152

1-مقامات صالح در تایید قرار بازداشت موقت…….. 152

2-مقررات ناظر به اختلاف بین مقام صدور و مقام تایید قرار بازداشت موقت……………………………………………………………………………. 156

3-سرنوشت متهم در فاصله بین صدور وتایید  قرار بازداشت موقت       158

4-موارد صدور قرار بازداشت موقت بی نیاز از تایید مقام قضایی دیگر……………………………………………………………………………………. 159

ح-تفهیم و ابلاغ قرار تامین به متهم………………….. 161

د-دستورات قضایی بعد از صدور قرار بازداشت موقت   162

مبحث دوم:تشریفات ناظر به اعتراض وضمانت اجرای بازداشت غیر قانونی و موارد                                                  الغاء قرار بازداشت موقت………………………………………………….. 163

گفتار اول:تشریفات ناظر به اعتراض و تجدید نظر خواهی از قرار بازداشت موقت……………………………………………………………. 163

الف-اشخاص و مراجع صلاحیدار………………………………….. 165

1-اشخاص دارای صلاحیت اعتراض و تجدید نظر خواهی…… 165

2-مراجع دارای صلاحیت رسیدگی به اعتراض و تجدید نظر خواهی    167

ب-مهلت اعتراض و تجدید نظر خواهی و رسیدگی به آن   168

1- مهلت اعتراض و تجدید نظر خواهی…………………….. 168

2-مهلت  رسیدگی به اعتراض و تجدید نظر خواهی . 170

ج-دفعات اعتراض وتجدید نظر خواهی………………………. 171

1-در جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری استان………… 171

2-در سایر جرایم………………………………………………………. 172

ح-هزینه دادرسی اعتراض و تجدید نظر خواهی………. 173

گفتار دوم:  ضمانت اجرای بازداشت غیر قانونی و موارد الغاء قرار بازداشت موقت……………………………………………………………. 173

الف- ضمانت اجرای بازداشت غیر قانونی………………. 174

1-ضمانت اجرای بازداشت غیر قانونی در حقوق اسلام و ایران      174

2-ضمانت اجرای بازداشت غیر قانونی در اسناد بین المللی        177

ب- موارد الغاء قرار بازداشت موقت……………………. 179

نتیجه گیری و پیشنهاد ها……………………………………… 182

منابع و ماخذ……………………………………………………………. 185

چکیده انگلیسی…………………………………………………………. 195

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سئوالات تحقیق:

1-آیا بازداشت موقت با مبانی شرعی سازگار دارد ؟

2- آیا بازداشت موقت توجیه حقوقی دارد ؟

3- آیا راهکا رها یی در جهت تقلیل حرفه ای شدن بازداشت شدگان وجود دارد ؟