پایان نامه بررسی سازگاری بازداشت موقت تحت شرایطی با مبانی شرعی

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 تحلیل فقهی حقوقی قرار بازداشت موقت در دادرسی کیفری ایران

پایان نامه ارشد :

 

جلب متهم

جلب نیز مانند بازداشت فقط برای اشخاص استعمال می شود. جلب یعنی بردن شخص نزد مقام صالح قانونی پس از ابلاغ دستور کتبی.

برای روشن شدن موضوع اتهام، قاضی تحقیق می تواند متهم، شهود و مطلعین واقع را احضار و عنداللزوم جلب کند، لیکن حق جلب شاکی یا مدعی خصوصی را حتی به عنوان مطلع نیز ندارد.

در صورتی که متهم احضار شده در موعد مقرر حاضر نشده و تصدیقی هم بر عدم امکان حضور خود و داشتن عذر موجه نفرستد به دستور مقام قضایی جلب می گردد. جلب متهم به موجب ورقه جلب به عمل می آید، ورقه جلب باید به امضای قاضی صادر کنندۀ که دستور جلب برسد، در برگ جلب، هویت و محل اقامت مجلوب، علت جلب و مرجع جلب کننده قید می شود، هم چنین باید به متهم ابلاغ گردد.

جلب را این چنین نیز تعریف کرده اند: «جلب و دستگیری اقدامی است که به موجب آن، مظنون به طور موقت و به عنف برای تحقیق در اختیار ضابطان و سپس مقام قضایی قرار می گیرد. جلب اشخاص در جرایم غیر مشهود باید با اجازۀ مقام قضایی صورت پذیرد. مقام قضایی نیز نباید کسی را احضار یا جلب کند، مگر این که دلایل کافی برای احضار یا جلب امر در دست داشته باشد.»[1]

جلب اشخاص جز در مواردی فوری، در روز به عمل می آید. بازداشت متهم مانند دستور جلب اقدامی قضایی است ولی دارای ویژگی هایی است که آن را از اقدامات قضایی مشابه متمایز می کند:

  • جلب مدت زمان بسیار کوتاهی را شامل می شود ولی بازداشت برای مدتی طولانی تر به عمل می آید که در مواردی ممکن است تا شروع به اجرای حکم ادامه یابد.
  • بازداشت متهم متعاقب حضور او نزد مقام قضایی یا جلب او صورت می گیرد.
  • مقام قضایی قبل از صدور قرار بازداشت باید تناسب آن را مد نظر قرار دهد، در غیر این صورت برای قاضی، تخلف محسوب خواهد شد.
  • قرار بازداشت باید به متهم ابلاغ گردد و در آن، امکان اعتراض و مدت آن قید شود. در حالی که جلب قابل اعتراض نیست.

[1]. همان، ص 155

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سئوالات تحقیق:

1-آیا بازداشت موقت با مبانی شرعی سازگار دارد ؟

2- آیا بازداشت موقت توجیه حقوقی دارد ؟

3- آیا راهکا رها یی در جهت تقلیل حرفه ای شدن بازداشت شدگان وجود دارد ؟