دانلود پایان نامه

موضوع :

 موارد افتراق حقوق بشر با سازمان جهانی تجارت

پایان نامه ارشد :

 

: تحقق حق بر غذا در سطح ملّی

تحقق حق بر غذا در سطح ملّی مستلزم اتخاذ یک استراتژی ملّی برای تضمین امنیت غذایی برای همگان بر مبنای اصول حقوق بشری است . استراتژیی که به اعتقاد کمیته باید به تمام مسائل در رابطه با تمامی ابعاد هر سیستم غذایی از جمله تولید، فرآوری، توزیع، بازاریابی و مصرف غذای سالم و اقدامات موازی در زمینه های امنیت بهداشتی، آموزشی، اجتماعی، تضمین پایدارترین مدیریت و استفاده از منابع طبیعی و دیگر منابع غذایی در سطح ملّی، محلّی و خانوار توجه کند. در اجرای چنین استراتژیی دولتها باید تصویب یک قانون چارچوب (کادر) را مدنظر قرار دهند. قانونی که بایستی شامل مقرراتی در مورد اهداف و مقاصد مورد نظر، مدت زمان لازم برای تحقق آن اهداف و مقاصد، وسایل و شیوه های تحقق آن اهداف و به ویژه همکاری با جامعه مدنی و بخش خصوصی، مکانیزمهای ملّی نظارتی و آیین های رجوع به مقامات قضائی باشد[1]  .

یکی از تدابیر مناسب برای تحقق حقوق مندرج در میثاق، قانونگذاری است. در زمینه مورد بحث نیز یکی از اقدامات دولتها، شناسایی حق بر غذا در قوانین اساسی یا عادی است.

گفتار دوم : تحقق حق بر غذا در سطح بین المللی

قوام یافتن و ارتقاء حق بر غذا به جایگاه شاخص و تلاش برای تحقق آن در سطح بین المللی در میان مجموعه حقوق بشری ، جدا از شناسایی آن در اسناد بین المللی گوناگون  همچون  میثاق   بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تأکید بر اهمیت اساسی همکاری بین المللی در تحقق این حق، معلول تلاشهای نهادهایی همچون کمیسیون حقوق بشر، کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اجلاس جهانی غذا بوده است.

39- The Right to Food, General Comment No. 12, op. cit, paras. 21,26,29.

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

در این پژوهش سعی بر آن است ساختار قانونی سازمان جهانی تجارت به عنوان یکی ازگسترده ترین سازمان بین المللی  بعد از سازمان ملل متحد ، از نقطه نظر توجه و رعایت حقوق بشر میتواند موضوعی مهم تلقی شده و سهمی از تحقیقات حقوقی را به خود اختصاص دهد توجه شود. تا از این طریق بتوان:

  • بستر مناسب برای رفتار ویژه متفاوت در قبال کشورها و گروه­های آسیب­پذیر ایجاد نمود و به این ترتیب رسالت اصلی تعهدات مربوط به موافقت­نامه­های سازمان جهانی تجارت با قواعد حقوق بشر تأمین گردد.
  • حقوق بین­امللی و اهمیت مسائل تجارت به نحو احسن تأمین گردد.
  • از ایجاد نقض حقوق افراد واقع در جامعه بشری جلوگیری گردد.
  • گامی مثبت در راستای اعتلای رفتار منصفانه برداشته شود.
  • از تکرار تضییع حقوق و تکالیف غیرمنطبق بر مقررات حقوق بشر جلوگیری گردد.

سوالات پژوهش

حال با یک نگرش کلی نسبت به نظام بین­الملل قواعد سازمان جهانی تجارت با حقوق بشر این پرسش­ها مطرح می­گردد.

1)آیا طبق قواعد سازمان جهانی تجارت ، حقوق و تکالیف اعضا منطبق با مقررات حقوق بشر است و تجارت آزاد حقوق بشر را تهدید میکند ؟

2) مبانی وجود موارد تناقض چیست؟

3) آیا مقررات مالکیت فکری ، حقوق فرهنگی جوامع بومی و محلی را رعایت میکند ؟