مرداد ۲۴, ۱۳۹۹

پایان نامه بررسی نکات مبهم در مورد ضمانت اجراهای تعهدات محکومٌ علیه در صورت عدم انجام تعهد

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 فروش وثیقه از طریق اجرای ثبت

پایان نامه ارشد :

 

بند دوم : عین بودن مورد رهن

عین عبارتند از اشیاء مادی مستقل. عین گاهی به معنی مال مادی خارجی است و گاهی در مقابل مجموع منفعت و انتفاع و حق استعمال می گردد که اقسام آن عبارتند از :

1- عین شخصی یا مال مادی خارجی.

2- عین کلی مشاع یک دانگ از خانه معین.

3- عین کلی در معین مانند یک من گندم از فلان انبار گندم.

4- عین کلی در ذمه مانند صد من گندم در بیع سلم.[1]

لفظ مستقل در تعریف فوق بدین منظور به کار رفته است که ممکن است شیء مادی عین باشد اما به لحاظ وابسته بودن منفعت تلقی گردد. مثلاً شیر گاو تا هنگامی که دوشیده نشود داخل در منفعت است و به واسطه دوشیده شدن عین مادی مستقل تلقی می گردد. شرط عین بودن مال مورد رهن یک شرط اساسی است و تخلف از آن موجب خروج موضوع عقد از مقررات مربوط به عقد رهن می گردد، زیرا صراحت ماده 774 ق.م چنین ایجاب می نماید. این ماده بیان می دارد : «مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است.» دلیل اصلی در عدم جواز رهن دین و منفعت، اشتراط قبض دانسته شده است، زیرا منفعت مانند سکنی قابل قبض نیست و قبض تنها با اتلاف آن امکان دارد، از سوی دیگر منفعت تدریجی الحصول است و استیفای دین از آن متعذّر است. اما به گفته برخی از فقها مبنای حکم اشتراط قبض نیست، زیرا گروهی از فقها که قبض را شرط صحت نمی دانند رهن دین را نیز صحیح نمی دانند به اعتقاد ایشان دلیل اصلی منع، اجماع و شهرت است[2] که فوقاً اشاره شد.

عین بودن مال مرهون تا جایی اهمیت دارد که چنانچه در نتیجه عمل راهن یا مرتهن و یا شخص ثالث تلف شود، بدل جانشین عین مرهونه می گردد.

در خصوص امکان وجه نقد بودن مورد رهن اختلاف نظر وجود دارد چرا که قانونگذار از مواد 777 به بعد

1- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، همان منبع، ص 483.

2- قاسم زاده، مرتضی، تفسیر قانون مدنی، انتشارات سمت، چاپ اول، 1382، ص 253

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

در این رساله روش تحقیق توصیفی و تحلیلی بوده که بدواً به فروش وثیقه از طریق اجرای ثبت با استفاده از روش کتابخانه ای و استفاده از کتب داخلی، خارجی، نشریات، پایان نامه ها، مقالات و بررسی سایتها و منابع اینترنتی مرتبط پرداخته خواهد شد. به طور خلاصه، می‌توان اهداف و فایده این تحقیق را به صورت ذیل نام برد :

1- تبیین نکات مبهم در مورد ضمانت اجراهای تعهدات محکومٌ علیه در صورت عدم انجام تعهد.

2- تشریح ابعاد مختلف تکالیف و اختیارات راهن و مرتهن نسبت به یکدیگر.

3- شناسایی تکالیف و اختیارات مسئولین دفاتر اسناد و املاک و مأمورین ثبتی و پرسنل سازمان ثبت اسناد و املاک و ادارت ثبت در مرحله اجرا