پایان نامه حقوق:ارائه برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط

پایان نامه ارشد :

 

 • کی لی[1] و مجلد[2]
 • در سال 2007، در مطالعه ای تحت عنوان” ارزیابی منابع اکوتوریسم با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط (منطقه غیرنظامی کره[3])” با به کارگیری روش ارزش گذاری مشروط و پرسشنامه انتخاب دوگانه و تخمین مدل‌های لاجیت به نتایج زیر دست یافتند:
 • ارزش حفاظتی تخمین زده شده برای منطقه غیرنظامی کره جنوبی و منطقه تحت کنترل انسانی[4] آن بین 264 و 602 میلیون دلار آمریکا می‌باشد.
 • ارزش کل منطقه غیرنظامی کره جنوبی با نرخ تنزیل 12% در طول 50 سال 8/152 میلیون دلار تخمین زده شده است.
 • هرگونه تحول و توسعه‌ای که برخلاف منافع محیط زیست باشد نه تنها کیفیت اکوسیستم مذکور را به خطر می‌اندازد بلکه بر ارزش اقتصادی آن هم تأثیر منفی می‌گذارد.
 • تمایل پاسخ دهندگان برای پرداخت یک میزان مشخص کمک‌های اهدائی[5] در شرایط واقعی[6] کمتر از شرایط فرضی[7] است.
 • بری و همکاران[8] در بررسی خود در سال 2007، با عنوان ” تخمین ارزش‌های جنگل با استفاده از مدل گزینش[9]، برنامه کاربردی برای جنگل‌های اسپانیا” با به کارگیری رویکرد ارزش‌گذاری بر مبنای ویژگی‌ها[10] و مدل لاجیت و از طریق نظرسنجی پرسشنامه‌ای از یک نمونه 800 نفری، به نتایج ذیل دست یافتند:
 • پاسخ دهندگان مایل به پرداخت متوسط سالانه 33/6 یورو برای استفاده تفریحی از جنگل‌ها هستند.
 • همچنین پاسخ دهندگان مایل به پرداخت متوسط سالانه 79/11 یورو برای جنگل‌ها در جهت کاهش 68000 تن در میزان CO2 هستند.
 • چنانچه رانندگی با وسایل نقلیه در جنگل‌های مورد مطالعه مجاز شود سبب یک کاهش رفاه معادل 67/9 یورو برای افراد می‌شود.

[1] – Choong – Ki Lee

[2] – James W.Mjelde

[3] – Korean Demilitarized Zone ( DMZ )

[4] – Civilian Control Zone ( CCZ )

[5] -Donation

[6] – Real Setting

[7] – Hypothetical Condition

[8] – Brey et all,2007

[9]– Choice Modeling

[10]– Attribute – Based Valuation Method

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق:

 • تعیین عوامل موثر بر، تمایل به پرداخت مالیات بر کربن جهت دستیابی به هوایی پاکیزه‌تر (بر اساس سطح معنی‌داری ضرایب تخمینی)
 • تعیین اولویت عوامل موثر بر تمایل به پرداخت مالیات بر کربن (بر اساس میزان ضرایب در تخمین اثرات نهایی روش لاجیت)
 • تحلیل و درک مکانیزم و چگونگی اثرگذاری عوامل موثر بر تمایل به پرداخت بر میزان تمایل به پرداخت (بر اساس نتایج تحقیقات و مطالعات گذشته)
 • تعیین سیاست‌های مناسب جهت اجرای سیاست مالیات بر کربن