پایان نامه حقوق:ارائه معیارهای تشخیصی قتل عمدی در حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 بررسی معیارهای تشخیصی قتل عمدی در حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی

پایان نامه ارشد :

گفتار اول :شناخت ماهیت سوء نیت عام در قتل عمد

عنصر مادی که عبارت است از ظهور خارجی اراده در قالب فعل یا ترک فعل و عنصر معنوی که عبارت است از وضعیت و رابطه ذهنی و روانی فاعل با فعلی که جرم محسوب می گردد. برای نمونه اراده و قصد جزئی از هر عمل هچنین اعمال مجرمانه است. بنابراین جرم نه تنها دارای ظهور بیرونی و مادی بلکه ظهوری درونی و معنوی نیز هست و با عزم افراد در انجام افعالشان نیز دارای رابطه می باشد. عنصر روانی در هر جرمی متناسب با همان جرم بررسی می گردد، لکن چیزی که در تمام جرائم مشترک است سوء نیت است. سوء نیت یا قصد مجرمانه در معنی عام آن، عمد در ارتکاب جرم می باشد. (عمد در لغت به قصد کاری را انجام دادن آمده است[1]، بنابراین افعال عمدی تجلی قصد یا نیت انسان در جهتی است که فاعل مرید بوده است. از دید قانونگذار کیفری افعال عمدی انسان همه به یک میزان ارزش ندارند، بلکه توجه قانونگذار به آن دسته از افعال عمدی معطوف است که توأم با سوء نیت یا قصد مجرمانه (قصد نقض قانون کیفری) باشد. به عبارت دیگر وقتی سخن از جرائم عمدی به میان می آید مقصود جرائمی است که توأم با اراده که به وصف مجرمانه مقید است و نه هر اراده ای به طور مطلق (مقصود از عمد در فقه اسلامی عمد در فعل و عمد در قصد شخص معین به قتل است. عمد شامل دو جزء روانی است یکی قصد انجام خود فعل و دیگری قصد نتیجه قتل که آن را قصد نتیجه نیز می‌گویند و در این عبارت خلاصه می شود (و ضابط العَمْد اَنْ یَکوُنَ عامداً فی فِعْلِه و قَصْده. مقصود از عمد در فعل این است فعل انجام یافته  با آگاهی و از روی اراده و اختیار به انجام رسیده باشد و مقصود از عمد در قصد این است که که باید مقصود قاتل از عملی که انجام می دهد کشتن طرف باشد. از نظر علمی و قضایی برای اثبات عمد به کیفیت عمل و نوع آلت جرم و نتیجه حاصل از عمل توجه می شود و بنابراین در صورتی که شخصی ضمن اقدام به فعلی از آلت و وسیله ای استفاده نماید که غالباً کشنده باشد و بدان وسیله کسی را بکشد ادعای فقدان قصد و عمد از طرف فاعل مخالف ظاهر و اماره قضایی وجود عمد و قصد است). [2]

برای تحقق عمد در فعل باید رفتار مجرمانه را از روی اراده و اختیار نسبت به فرد یا افراد معینی انجام داده باشد نه اینکه بر اثر عواملی مثل جنون، مستی، اجبار و هیپنوتیزم هیچگونه اختیاری در ارتکاب رفتار مجرمانه نداشته باشد.

اساس مسئولیت جنایی ارتکاب جرم است و مسئولیت مجرم با اختلاف درجات جرم ها متفاوت است و هر گاه مجرم با قصد

[1]–  عمید ،حسن ،  فرهنگ فارسی، چاپ 3، تهران، امیر کبیر  ،1369،ص918.

[2]–  گلدوزیان، ایرج ،حقوق جزای اختصاصی جرائم علیه اشخاص، چاپ دهم، مهر 1383، نشر دانشگاه تهران، ص 70.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق

هدف از تحقیق شناسایی ضابطه تحقق جرم قتل عمد است زیرا با مطالعه و بررسی نظریاتی که توسط فقها و حقوقدانان ارائه شده است می توانیم راهکارهای مناسبی در جهت تشخیص و تفکیک انواع جرم قتل به دست آوریم .

پرسش های تحقیق

1 .آیا فقها معیار های مشابهی را در مورد تحقق قتل عمد اظهار کرده اند؟

2 .آیا قاتل در رابطه با بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامی باید علم به کشنده بودن فعل ارتکابی داشته باشد یا خیر؟

3 .آیا اشتباه در هویت مقتول تاثیری در میزان مسئولیت مرتکب در عمدی بودن یا غیر عمدی بودن قتل دارد؟آیا می توان این نوع از اشتباه را تحت عنوان قتل عمد مستوجب قصاص دانست؟