پایان نامه حقوق:اعطای نیابت نمایندگان قانونی به غیر

 دانلود پایان نامه

موضوع :

  اعطای نیابت نمایندگان قانونی به غیر

پایان نامه ارشد :

 

بند دوم :ضرورت نمایندگی

اول: راز تحولات زندگی اجتماعی در گذر از پستی ها و بلندی های روزگار با پرده گشایی از حقیقت در جلوه پیوند های اعتباری اشخاص هویدا می شود این نشانگر اهمیت پیوندهای اجتماعی و اقتصادی انسانها و کمک و مساعدت به هم نوعان و ضعیفان است که همه اینها تاثیر گذار در پیشرفت تمدن هاست.در واقع بخش عمده ای از ارتباطات افراد در دنیای اعتبارات ایجاد گردیده است که روابط حقوقی تحت عنوان نمایندگی مصداقی از این امور است.دارایی هر شخص قلمرویی دارد که هیچ بیگانه ای حق ورود به آن را نخواهد داشت و مرزبانان آن قانون و عرف است برای تصرف در امور اشخاص از جمله حقوق و اموال آنها تنها کسانی صلاحیت دارند که آن حقوق و اموال متعلق به آنها باشد یا نمایندگی در این خصوص داشته باشند که تعبیرش این را می رساند هیچ لزومی ندارد که اشخاص حتماً با قصد انشاء و اراده مستقیم خود و به عبارتی با مباشرت خویش اقدام به تغییر حقوقی در اموال و دارایی های خود بنماید بلکه بعضاً دیده می شود که شخصی اراده خویش را برای دیگری به کار می گیرد و آثار ناشی از آن در دارایی و حقوق آن شخص پدیدار می گردد . در واقع به موجب نمایندگی همان صلاحیتی که در اراده صاحب حقوق و اموال وجود دارد در اراده دیگری نیز ایجاد می شود اما این وضعیت به کیفیت مذکور به یکباره به وجود نیامده بلکه ضرورت هایی لزوم وجود آنرا ایجاب می کرد . در مرحله بعد از این ضرورت نقش نماینده فقط به عنوان واسطه صرف مطرح نبوده بلکه در مراحل ابتدایی شکل گیری این مفهوم اول نماینده به نام و حساب خود عمل می نمود و آثار عمل حقوقی به طور غیر مستقیم وارد دارایی اصیل می شد در نتیجه تحولاتی که بوجود آمد نقش نماینده به عنوان واسطه محض مطرح شد و ثمره آن ورود مستقیم آثار اعمال حقوقی وی در دارایی اصیل می باشد . در هرصورت وجود این وضعیت خلاف روال عادی امر بوده و بدین جهت می بایست. اسبابی  اقتضای پذیرش وجود این صلاحیت را در اراده نماینده ایجاد می نمود . از این اسباب در بحث های جداگانه بحث می شود و آنچه در این مورد بررسی قرار می گیرد . مبنای ایجاد این اسباب یعنی ضرورت ایجاد نمایندگی برای زیستن در جامعه است و پاره ای از دلایل این ضرورت می تواند به شرح ذیل باشد اول حضور فیزیکی افراد و وضعیت جسمانی و روانی خاص افراد و عدم تخصص کافی ،محدودیتهایی را برای برقراری ارتباط اجتماعی و اقتصادی ایجاد می کند مثلاً اگر اشخاص با دارایی و ثروت های فراوان به علت های مختلف من جمله بیماری و عدم توانایی جسمی و روحی و فکری و مشغله های زیاد فکری قادر به برقراری ارتباطات اقتصادی و اجتماعی و تجاری با دیگران نباشند در این مورد افراد مذکور که صلاحیت و اهلیت تمتع اموال و دارایی شخصی را دارند می توانند بوسیله نمایندگان قراردادی خویش و یا اعطای نیابت و وکالت از سوی نمایندگان این صلاحیت را به دیگری (نماینده)تفویض نمود . و به تمام خواسته های معقول خود برسند . این وضعیت از دیرباز مطرح بوده و علما را ناگزیر به چاره اندیشی نمود که تأسیس پیمان وکالت را می توان از ثمرات آن دانست در راستای تأسیس این پیمان بوده که نمایندگان قانونی در مواردی بنا به مجوزات قانونی و در راستای اختیارات خویش حق نیابت به اشخاص دیگر را پیدا کردند. و بدین طریق اشخاصی که خواهان برقراری ارتباط حقوقی با دیگری هستند لزومی ندارد به مباشرت خود وارد عمل شود بلکه می توانند در چارچوب های پذیرفته شده و رعایت مصلحت قانونی صلاحیت موجود در اداره خود را به دیگری اعطاء نمایند اما این تنها موضوع صحبت ما نیست؛ بلکه نیازها و ضرورت های دیگری نیز موجبات وجود این صلاحیت را فراهم می کرد و حتی لازمه گذراندن امور دیگران توسط افراد دیگر محسوب می شود.

دوم: انسان زمانی که پا به عرصه وجود می نهد بسان لوح ساده ای است که نقش و نگاری بر صفحه وجود آن دیده نمی شود و این همچون جسمی است که دارای هیچ گونه قدرت تشخیص و ادراکی نیست.این موجود منفعل تا هنگام درک مفاهیم اجتماعی و به کار بستن آن در زندگی خود باید سالها در عرصه اجتماع زندگی کندتا بر وجود اموال و دارایی های خود آگاه شود و قدرت ادراک برای تصرف در آنها را به دست آورد. در این فاصله زمانی باید برای رسیدگی به وضعیت جسمی و روحی این شخص و نیز اداره امور مالی وی چاره اندیشی نمود تا طفل ازآفت های روزگار مصون بماند و اموال و دارایی های وی در جریانهای اجتماعی و اقتصادی دستخوش تباهی نگردد . در این صورت باید کسی باشد که صالح در جهت دخالت در امور این اشخاص باشد و بتواند اموال و دارایهای او را حفظ و اداره نماید و بسان امینی دلسوز این بار امانت را بعد از رفع حجر به صاحبش برگرداند . پس در این خصوص وجود نمایندگی جزء لاینفک زندگی انسانهاست. و از طرفی گستره وسیع وظایف نمایندگی و متنوع بودن آن با توجه به سازه کارهای اجتماعی و تخصصی شدن بعضی امور توسل به نیابت از سوی نمایندگان را به غیر توجیه می نماید مشروط بر اینکه نص مخالفی وجود نداشته باشد.

سوم:در روابط حقوقی میان انسانها چنانچه دیگری بر مبنای قانون یا قرارداد ملزم به انجام عملی برای دیگری شده باشد باید به اختیار تعهدات خود را ایفا نماید. اما بعضاً دیده می شود که اشخاص بعد از آن که تعهدی برعهده گرفتند در برابر مطالبه متعهد له از ایفاء آن استنکاف می کردند و این رویه آتش اختلافات و منازعات را میان طرفین شعله ور می کرد از طرفی اجبار فیزیکی جهت وادار کردن شخص به انجام تعهد کارساز نبوده و در این عصر امری مذموم و ناپسند است و از طرف دیگر آن مدیون نیز با رضا و رغبت حاضر به ایفاء تعهدات خود نبود . پس باید دنبال راه چاره ای بود تا همه مصالح رعایت شود و اصلی از اصول زیرپا گذاشته  نشود.برای رفع این معضل شارع به حاکم اختیار انجام اعمال مورد تعهد از جانب ممتنع را اعطاء نمود.تا از این رهگذر به فصل خصومت بپردازد این امر موجب شکل گیری قاعده «الحاکم ولی الممتنع»گردید. هرچند مدلول بعضی از احادیث آن را به گونه ای دیگر بیان کرده اند.[1]به موجب این قاعده حاکم دارای اختیار انجام اعمال مورد تعهد به نام و به حساب ممتنع خواهد بود و بدین وسیله او را پایبند می کند . این نوید اجرای عدالت در اجتماعی است که خوف قانونگریزی و قانون شکنی نظام حقوقی جامعه را تهدید می کند. اعمال این قاعده جهت برخورد با کسانی است که مخل نظم عمومی روابط اجتماعی و متجاوز به اخلاق حسنه بودند و از انجام تکالیف قانونی و شرعی خویش سرپیچی می کنند پس وجود چنین وضعی نیز اقتضای طرح بحث نمایندگی را دارد و نشان می دهد که مفهوم نمایندگی از بطن روابط اجتماعی شکل گرفته و لازمه حل و فصل اختلافات و نیز اجرای عدالت است.

1- محقق داماد،  سید مصطفی، قواعد فقه ، جلد سوم،انتشارات علوم اسلامی ، چاپ سوم، تهران ، 1383، ص202

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق:

علی القاعده ایجاد سوال در ذهن محقق جرقه اولیه ای است که وی را وادار به انجام تحقیق و پژوهش در راستای یافتن جواب سوال مطروحه می نمایاند. و سپس زمینه ساز سوالات دیگر شده که محقق باید برای رسیدن به پاسخ این سوالات قله های علم را یکی پس از دیگری فتح نماید تا منجر به تولید علم گردد که در تدوین این تحقیق نگارنده سعی نموده است سوالاتی را طرح نماید و جمله ای از آنها عبارتند از :

الف) قابلیت پذیر بودن اعطاء نیابت از سوی نمایندگان چه اموری است؟

ب) ترسیم کننده حدود اختیارات نمایندگان قانونی چیست؟

ج) آثار حقوقی ناشی از اعطاء نیابت چیست؟

د) آیا نمایندگان قانونی حق تعیین نماینده برای بعد از حیات خود را دارند؟

ه) نمایندگی مختلط چه نوع نمایندگی است؟