تیر ۲۴, ۱۳۹۹

پایان نامه حقوق:راه‌کارهایی جهت کاهش زمانی پروسه‌ی صدور ضمانتنامه‌های ارزی

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 بررسی ضمانت نامه های ارزی

پایان نامه ارشد :

 

آثار و نتایج اصل استقلال

همچنان که اشاره شد، اصلی ترین چهره اصل استقلال، لزوم پرداخت وجه ضمانتنامه، بدون توجه به شروط وتعلیقات قرارداد اصلی است با این وصف، مستقیم ترین نتیجه حاصل از اصل استقلال، به تعهد مطلق بانک ضامن به پرداخت وجه ضمانتنامه برمی‌گردد.

نتایج حاصل از اصل استقلال به شرح زیر می‌باشد:

  • حق ذینفع به مطالبه ضمانتنامه منحصراً با ارجاع به شروط و تعهداتی که در متن ضمانتنامه مشخص شده است، مشخص می‌شود و لذا قصور یا عدم قصور واقعی ضمانت‌خواه تأثیری در حق ذینفع دایر به مطالبه وجه ندارد. و در صورتی که ذینفع شرایط مندرج در این سند را رعایت کرده (که عمدتاً شرایط خاصی نیز وجود ندارد) و اسناد و مدارک لازم را نیز تهیه کرده و ارائه دهد (که می‌تواند فقط شامل اعلام تخلف در مطالبه وجه باشد)، مستحق مطالبه و دریافت وجه ضمانتنامه خواهد بود.
  • تعهد بانک به پرداخت وجه تحت تأثیر تعهدات و شروط مندرج در قراداد بین ضمانت‌خواه و بانک قرار نگرفته و از آن متأثر نمی‌شود بنابراین بانک نمی‌تواند در مقابل ذینفع به دفاعیاتی استناد کند که می‌تواند علیه اصیل (ضمانت‌خواه) به آنها استناد جوید. گو اینگونه ذینفع نیز نمی‌تواند از این روابط قراردادی بهره‌مند شده یا منافع یا مزایایی را برای خود مطالبه نماید.
  • عدم قابلیت استناد به ایرادات ناشی از قرارداد اصلی و پایه

ایرادات ناشی از قراداد اصلی و پایه نمی‌تواند مانعی در راه پرداخت وجه ضمانتنامه باشد و نه بانک و نه ضمانت‌خواه نمی‌توانند آن را مستمسکی برای عدم پرداخت وجه ضمانتنامه قرار دهند. این ایرادات می‌تواند طیف وسیعی از مسائل وموضوعاتی که در قرارداد اصلی حادث گردیده یا مورد اختلاف بین ذینفع و اصیل است را در برگیرد. گفته می‌شود که اصل استقلال در رابطه بین ضمانتخواه و بانک ضامن نیز تأثیرگذار است با این وصف که تعهد ضمانتخواه به پوشش وجوه پرداختی ضامن به ذینفع تحت تأثیر ایرادات و مسائل ناشی از قرارداد اصلی و پایه قرار نمی‌گیرد. البته به نظر می‌رسد که اینجا بیشتر از آنکه صحبت از اصل استقلال بوده و یا این تعهدات بتواند بر این مبنا قابل توجیه باشد، بر پایه حقوق و تعهدات متقابل بانک ضامن و ضمانتخواه و بدون قید و شرط بودن تعهدات ضمانتخواه استوار است و دراینجا نیازی به استناد به اصل استقلال نیست. در هرحال اگر اصل استقلال هم حاکم نباشد، باز هم تردیدی در امکان مراجعه بانک به ضمانتخواه وجود ندارد.

اصل استقلال در رابطه بین طرفین قرارداد اصلی و پایه هم می‌تواند مؤثر باشد با این توصیف که این اصل در رابطه بین آنها به این صورت نمود پیدا می‌کند که ضمانتخواه به پذیرش و قبول تسلیم ضمانتنامه ارزی، این اصل مهم را نیز مورد پذیرش قرار داده که اگر ادعا یا اعتراض هم وجود دارد باید از قاعده «اول بپرداز، بعد دعوا کن (استدلال کن)» تبعیت شود.

راهنمای تفسیری مقررات متحدالشکل ضمانتنامه‌‌های عندالمطالبه (URDG) مشخصه اصلی ضمانتنامه‌‌های عندالمطالبه را استقلال دوجانبه آن دانسته به این معنا که ضمانتنامه هم از معامله پایه بین اصیل و ذینفع و هم از دستور و درخواستی که بر اساس آن اصیل از ضامن درخواست صدور ضمانتنامه را به نفع ذینفع نموده، جدا و مستقل است و پیامد این استقلال را نیز در دو جنبه خلاصه کرده است. اول: ضمانتنامه عندالمطالبه فقط تابع شرایط خود آن می‌باشد که این شرایط در متن ضمانتنامه قید شده باشد یا قبول آن با اشاره و ارجاع به ضوابطی دیگری صورت گیرد مثلاً شرط داوری که در قرارداد پایه پیش‌بینی شده است برای ضامن و ذینفع تحت ضمانتنامه الزام‌آور نیست مگر اینکه در ضمانتنامه شرایط خاصی در این مورد ذکر شده باشد. دوم: ضامن نمی‌تواند به هیچ ادعا یا دفاعی تحت معامله پایه (لغو، خاتمه اعتبار، تهاتر، فورس ماژور، دعوای تجاری بین اصیل و ذینفع و غیره) نیز روابط بین اصیل و ضامن (ورشکستگی اصیل، قصور در پرداخت کارمزد و کمیسیون و غیره) برای اجتناب از پرداخت ضمانتنامه یا تعدیل مبلغ مورد ادعا با میزان واقعی زیان ذینفع متوسل شود ضامن باید شکل درخواست ذینفع را از نظر تطبیق با شرایط ضمانتنامه احراز نماید.[1]

 

[1]جرج افاکی، راهنمای تفسیری مقررات متحدالشکل ضمانتنامه‌های عندالمطالبه، ترجمه فریده تذهیبی، تهران، انتشارات جنگل و کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی، چاپ اول، 1387، ص 28.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. اهداف مشخص تحقیق

1.3.  هدف کلی:

شناخت مشکلات و دشواری‌های موجود در صدور و دریافت ضمانتنامه‌های ارزی

2.3. اهداف ویژه:

تعیین راه‌کارهایی جهت کاهش زمانی پروسه‌ی صدور ضمانتنامه‌های ارزی

تعیین راه‌کارهایی جهت تسهیل روند صدور ضمانتنامه‌های ارزی

3.3. هدف کاربردی:

پیشنهاد رهنمودهای کاربردی به مسئولان حقوقی، پیرامون مشکلات زمان‌بندی موجود بر سر راه صدور و دریافت ضمانتنامه‌های ارزی

  1. سؤالات تحقیق:

سوال اصلی:

آیا می‌توان به طریقی مشکل زمان‌بر بودن صدور ضمانتنامه‌های ارزی از سوی بانک‌های ایران را حل کرد؟

سوالات فرعی:

1-آیا راه‌حلی در جهت سهولت  صدور ضمانتنامه‌‌های ارزی با توجه به قوانین موجود می‌توان یافت؟

2- آیا راهکاری جهت افزایش صدور ضمانتنامه‌‌های ارزی و در نتیجه گسترش روابط تجاری و ارزی وجود دارد؟