پایان نامه حقوق:شناسایی ایرادات شکلی و ماهوی مقررات موضوعه قصاص نفس از منظر قانون مجازات اسلامی

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 ایرادات شکلی و ماهوی مقررات موضوعه قصاص نفس از منظر قانون مجازات اسلامی

پایان نامه ارشد :

در منشور حمورابی[1] :

به دنبال تحولات و تغییراتی بنیادی در ساختار نظام جامعه و توسعه مناسبات اجتماعی، چگونه واکنش در مقابل جرم قتل نیز تحت تاثیر ضرورتهای جدید قرار گرفت. این دگرگونی موجب گردید که اجرای عکس العمل های کیفری تا حدودی سازمان یافته  و قدرت مرکزی تحت قواعد و مقررات به نحوی، در اعمال مجازات کم و بیش دخالت نماید.

مقررات حمورابی از اولین قواعد مدون بدست آمده است که در بخشی از آن به تنسیق و تنظیم مجازات ها پرداخته است. بخشی از این قانون جنایات علیه تمامیت نفسانی را مورد توجه قرار داده است. با توجه به مواد مذکور در این قانون، اصل قصاص و رعایت تساوی در مقابله به مثل و نیز پرداخت دیه به عنوان جزای نقدی مرسوم و مقرر بوده است. بطوری که در  طریق مقابله به مثل و رعایت تساوی بین جرم و مجازات چنان راه افراط می پیمودند که اگر کسی دختری را می زد و     می کشت به خودش کاری نداشتند، بلکه دخترش را به قتل می رساندند.[2]

مثلا ماده 206 و 207 این قانون عبارتند از:

ماده ی 206: اگر فردی، فرد دیگری را در حین مشاجره بزند و او را مجروح سازد، ابتدا باید او قسم بخورد ( که من بدون قصد او را زدم ) در این حال باید مخارج معالجه و مداوای مجروح را بپردازد.

ماده ی 207: هرگاه کسی در اثر ضربه دیگری بمیرد، ضارب باید به نحو بالا سوگند خورد نیم مانا نقره بپردازد. [3]

د: در شریعت اسلام:

اسلام برخلاف آیین یهود و مسیحیت یه حد وسط را انتخاب کرده است یعنی بطور کلی قصاص را الغاء کرده است و نه آن را منحصر به فرد کرده است و در اسلام همانندی چه در قصاص نفس و چه در قصاص عضو شرط می باشد. آیات و روایاتی که در این زمینه وجود دارد نشان دهنده ی این می باشد که همانندی در قصاص نفس را شرط دانسته اند هرچند تفاسیر گوناگونی از آیات در رابطه با همانندی به عنوان مثال همانندی در جنسیت وجود دارد. ولی در موارد دیگر امکان صحت، شرط همانندی بیشتر می باشد.

آیاتی در این زمینه وجود دارد «ان اکرمکم عندا… اتقیکم» یعنی ( بزرگوارترین شما نزد خداوند با تقواترین شما است)[4] ، نشان برتر بودن اسلام است و حدیث رفع قلم که در رابطه با این می باشد که قلم تکلیف از سه گروه برداشته شده است.[5] نشان دهنده این می باشد که مجانین و افراد غیر بالغ مسولیتی ندارند احادیث و روایاتی در این زمینه ها موجود است و با بررسی در این احادیث و روایات به این نتیجه خواهیم رسید که همانندی در قصاص در اسلام

[1] – منشور حمورابی مققراتی است که حمورابی یا عموربی به معنای عموی بزرگ ششمین پادشاه بابل که در 2 یا سه هزار سال و به روایتی 1955- 1913 پیش از میلاد مسیح (ع) می زیست، وضع نمود.

[2] – ویل دورانت، تاریخ تمدن، ترجمه کامیار عبدی، سازمان میراث فرهنگی، 1373.

[3] – ر.ک. قانون نامه حمورابی، ترجمه کامیار عبدی، سازمان میراث فرهنگی، 1373.

[4] – سوره حجرات آیه 13

[5] – حرالعاملی، محمدبن حسن، وسائل الشیعه، الی التحصیل مسائل الشریعه، چاپ دوم: قم، موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، ج19 . ص 32 حدیث 1  1408 ق .


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

درخصوص ایرادات ماهوی و شکلی، قصاص نفس در قانون مجازات اسلامی، کار تحقیقاتی در قالب کتاب و مقاله بسیار کم انجام شده ولی این برای اولین بار است که پایان نامه ای با موضوع مذکور انجام می شود و به جهت نیاز جامعه و بررسی چهارچوب های حمایتی قانون مجازات اسلامی در قبال حوادث ناشی از آن که در جامعه ی امروزی فراوان است بیان نقاط قوت و ضعف آن و ضرورت انجام آن پیش از پیش احساس می شود.

مهمترین هدف نگارنده از تحقیق حاضر بررسی تدابیر حمایتی قانون گذار در قبال حوادث ناشی از قصاص می شود پس بنابراین بنظر می رسد که این تحقیق می تواند در تحلیل سیاست های کیفری قانون گذار و نمایاندن نقاط قوت و ضعف آن برای دست اندرکاران حوزه های مربوط کاربرد داشته باشد.