پایان نامه حقوق:شناسایی تحلیل فقهی حقوقی قرار بازداشت موقت در دادرسی کیفری ایران

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 تحلیل فقهی حقوقی قرار بازداشت موقت در دادرسی کیفری ایران

پایان نامه ارشد :

 

آراء فقهاء

بعد از ذکر پاره ای از روایات در مورد حبس متهم به طور مطلق یا مورد خاص قتل، آراء و فقها را بیان می کنیم و چون بین فقها، در جواز و عدم حبس اختلاف وجود دارد، آنها را از هم تفکیک نموده و ذیلاً ذکر می کنیم:

موافقان جواز حبس

  • شهید اول در کتاب «القواعد و الفوائد» حبس متهم به دم را برای 6 روز جایز دانسته و می گوید: «ضابط الحبس توقف استخراج الحق علیه و تثبیت فی مواضع … و المتهم بالدم سته ایام.»[1]
  • شیخ طوسی در «النهایه» قائل به جواز حبس متهم به قتل برای 6 روز شده است: «و المتهم بالقتل ینبفی أن یحبس سته ایام، فان جاء المدعی بینیّه، أو فصل الحکم معه، و ألّا خُلِّیَ سبیله.»[2]
  • قاضی ابن البراج می نویسد: «و اذا التهم انسان بالقتل، وجب أن یُحبس سته ایام.»[3]

انسانی که متهم به قتل می باشد 6 روز حبس می شود.

  • ابن حمزه، حبس متهم به قتل را به مدت سه روز جایز دانسته است: «و المتهم بقتل اخولم یخل: ام انکر، او أقرّ، فإن انکر، حُبس ثلاثه ایام، فان قامت علیه بنیه، و إلا خُلّّیَ سبیله»[4] (متهم به قتل یا انکار می کند یا اقرار. پس اگر منکر شد سه روز حبس می شود. پس اگر بینه ای علیه او اقامه نشود آزاد می گردد.)
  • علامه حلّی (رحمه الله) بعد از بیان فتوای شیخ طوسی، درکتاب مختلف الشیعه خود می گوید: «و التحقیق أن حصلت التهمه للحاکم بسببٍ، لزوم الحبس سته ایام عملاً بالروایه و تحفظاً للنفوس عن الاتلاف، و إن حصلت لغیره قلا عمل بالاصل.»[5]

ایشان هم حبس متهم را به مدت 6 روز جایز دانسته اند.

 صاحب جواهر نیز حبس متهم به قتل را پذیرفته اما تصریح به اختصاص حکم به مورد روایت کرده و می گوید: «نعم، الظاهر اختصاص الحکم بالقتل دون الجراح، اقتصاراً فیما خلاف الاصل علی المتیقن من الجنر المزبور.»[6] حبس متهم چون خلاف اصل و برائت می باشد به اعتقاد ایشان باید به قدر متقین که حبس

[1]. مکی، محمد بن جمال الدین (شهید اول)،  القواعد و الفوائد، جلد 2،چاپ دوم،  قم، منشورات مکتبه المفید،1369 ص 192

[2]. طوسی، محمد بن الحسن، همان ،ص 744

[3]. طرابلسی، قاضی ابن براج، المذهب، جلد 2، چاپ سوم،قم،انتشارات جماعه المدرسین،1379 ص 503

[4]. طوسی، علی بن حمزه، الوسیله الی نیل الفضیله، جلد 3، چاپ اول، قم المقدسه، مکتبه النجفی، ،1361ص 461

[5]. الحلی، الحسن بن یوسف، (علامه حلی، مختلف الشیعه)، جلد اول،،چاپ اول، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه قم،1366،ص 305

[6]. نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، جلد2،چاپ چهارم، طهران، انتشارات دارالکتب الاسلامی،1371 ص 227

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سئوالات تحقیق:

1-آیا بازداشت موقت با مبانی شرعی سازگار دارد ؟

2- آیا بازداشت موقت توجیه حقوقی دارد ؟

3- آیا راهکا رها یی در جهت تقلیل حرفه ای شدن بازداشت شدگان وجود دارد ؟