پایان نامه حقوق:مسائل حقوق کیفری ایران و امکان دستیابی محققان و پژوهشگران به منابع فقهی

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 مطالعه تطبیقی محاربه در حقوق کیفری ایران

پایان نامه ارشد :

مبحث سوم: رکن روانی……………………………………………………………………………………………………………………. 55
گفتار نخست: اهمیت رکن روانی در محاربه………………………………………………………………………………………… 55
گفتار دوم: اجزاء رکن روانی……………………………………………………………………………………………………………… 56
الف: سوء نیت عام…………………………………………………………………………………………………………………………… 56
ب: سوء نیت خاص………………………………………………………………………………………………………………………… 57
گفتار سوم: لزوم عمومی بودن تهدید………………………………………………………………………………………………….. 58
فصل سوم: واکنش کیفری در قبال بزه محاربه……………………………………………………………………………………… 60
مبحث نخست: مسئولیت کیفری محارب و کیفیت اجرای مجازات ها…………………………………………………….. 61
گفتار نخست: رویکردهای فقهی در زمینه کیفیت اعمال مجازات ها……………………………………………………….. 61
الف: نظریه تخییر…………………………………………………………………………………………………………………………….. 62
ب: نظریه تنویع یا ترتیب………………………………………………………………………………………………………………….. 64
گفتار دوم: تحلیل اجرای مجازات محاربه……………………………………………………………………………………………. 70
الف: اجرای قتل………………………………………………………………………………………………………………………………. 70
ب: اجرای به صلیب کشیدن……………………………………………………………………………………………………………… 73
ج: اجرای قطع دست و پا…………………………………………………………………………………………………………………. 76
د: اجرای تبعید……………………………………………………………………………………………………………………………….. 78
مبحث دوم: مسئولیت کیفری همکاری با محارب و درآمدی برعلل سقوط کیفر محاربه……………………………. 85
گفتار نخست: تحلیل مجازات مشارکت و معاونت در محاربه………………………………………………………………… 86
الف: مشارکت در محاربه………………………………………………………………………………………………………………….. 86
ب: معاونت در محاربه…………………………………………………………………………………………………………………….. 88
گفتار دوم: علل سقوط کیفر محاربه……………………………………………………………………………………………………. 91
الف: توبه……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 91
ب: جنون و مرگ……………………………………………………………………………………………………………………………. 96
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………. 100
پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 104
منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 106
   

 

 

               علائم و نشانه های اختصاری  
بی تاریخ نشر، بدون تاریخ نشر………………………………………………………………………………………. بی تا
بی محل نشر، بدون جای نشر………………………………………………………………………………………… بی جا
جلد…………………………………………………………………………………………………………………………….. ج
صفحه………………………………………………………………………………………………………………………….. ص
صفحات………………………………………………………………………………………………………………………. صص
شماره………………………………………………………………………………………………………………………….. ش
هجری شمسی………………………………………………………………………………………………………………. ه.ش
هجری قمری………………………………………………………………………………………………………………… ه.ق
هجری…………………………………………………………………………………………………………………………. هم
همان نویسنده، همان اثر…………………………………………………………………………………………………. همان
میلادی…………………………………………………………………………………………………………………………. م

 

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

هدف از این تحقیق شناخت مفهوم محاربه و ارکان متشکله آن در قوانین ایران و بررسی مسائل مورد اختلاف در حقوق کیفری ایران و فراهم کردن امکان دستیابی محققان و پژوهشگران به منابع فقهی موضوع تحقیق می باشد. چرا که مطالعه متون فقهی نیز در این امر تحقیق حائز اهمیت می باشد و در نهایت سعی شده که به بیان برخی از نارسائی های موجود در مواد قانونی مربوط به بزه محاربه، به دلیل اهمیت آن در اجتماع و محاکم و در جهت مرتفع نمودن آن راهکارهایی پیشنهاد گردیده است.

ت : سوالات تحقیق

1- آیا عناوین محاربه و افسادفی الارض دو عنوان مجرمانه مجزّا محسوب می گردند؟

2- آیا مقررات ناظر به محاربه در قانون مجازات اسلامی دارای نارسائی های تقنینی می باشد؟

3- بزه محاربه از دیدگاه فقهی مقیّد به نتیجه مجرمانه است یا مطلق محسوب می گردد؟