پایان نامه حقوق: میزان تحولات حقوق بین الملل در مخاصمات مسلحانه دریایی

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 بررسی تحولات حقوق بین الملل در مخاصمات مسلحانه دریایی

پایان نامه ارشد :

 

تاریخی که محاصره آغاز می شود .

– محدوده جغرافیایی نوار ساحلی محاصره شده .

– مهلت زمانی اعطا شده به کشتی های بی طرف برای خروج از منطقه (ماده 9 اعلامیه لندن) [1].

محاصره به منظور معتبر قلمداد شدن باید مؤثر باشد (ماده 4 اعلامیه پاریس 1856) . باید نیروهای مسلح کافی برای جلوگیری از دسترسی به ساحل محاصره شده ، مستقر باشند . محاصره های با مسافت طولانی نیز مجاز است . به طور مثال جلوگیری و کنترل دشمن ساحلی با نیروهای مسلح حافظ یک مسافت طولانی از ساحل محاصره شده نیازی وجود ندارد که حمل و نقل هوایی متوقف شود . ایجاد سد و مانع با دیگر روشها ، مانند کشتی هایی که در ورودی منطقه غرق می شوند به منزله ویژگیهای محاصره نیست . مین گذاری بنادر و سواحل در فقدان کشتی های جنگی جبران نخواهد شد حتی اگر همه حرکتها به طور موقت توسط مین ها متوقف شده باشد . کارایی یک محاصره منتفی نخواهد شد اگر نیروی محاصره کننده به طور موقت ه دلیل وخامت جوی (ماده 4 اعلامیه لندن) یا متعاقب شکسته شدن محاصره از محاصره دست بکشد . محاصره ای که از اثر بیفتد ، دیگر معتبر نیست . محاصره باید با دفع نیروهای محاصره کننده توسط دشمن یا نابودی نسبی یا کامل آن خاتمه یابد حتی اگر نیروهای جدید بدون تأخیر عهده دار این وظیفه شوند . در این صورت محاصره جدید باید اعلام شده و به اطلاع رسانیده شود (ماده 12 اعلامیه لندن (1909)) .[2]

برخلاف برخی پیشرفت های تکنولوژیکی ، نیروهای دریایی هنوز می توانند به دلیل وخامت جوی مجبور به ترک منطقه محاصره شده باشند . بر این اساس کشتی هایی که قصد ورود به منطقه محاصره شده را دارند تحت تأثیر این موضوع خواهند بود ، و کنار کشیدن موقت نیروی محاصره کننده خللی در کارایی محاصره ایجاد نمی کند [3]. همین امر در مورد عدم تعقیب موقت نقض کنندگان محاصره مصداق  دارد . با وجود این در صورتی که در مورد ورود و خروج به منطقه مورد محاصره ممانعت عمومی صورت نپذیرد محاصره کارایی خود را از دست می دهد و غیر مؤثر می گردد . در آن صورت اعمال محاصره به صورت اتوماتیک وار غیرقانونی می گردد ، و به ویژه کشتی های تجاری که وارد آن منطقه می شوند دیگر نمی بایست مورد توقیف یا حمله قرار گیرند . در این موارد طرف محاصره کننده باید اقدامات خویش را به بازرسی و تفتیش کشتی ها محدود نماید .

[1] لویی بی. سون و کریستین گوستافسون یوراس، حقوق بین الملل دریاها، ترجمه محمد حبیبی مجنده، تهران، انتشارات جنگل، 1390، صص 223و224

[2] رابین چرچیل و آلن لو، حقوق بین المللی دریاها، ترجمه بهمن آقایی، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1377، چاپ دوم، ص 513

[3] . Art. 4 of the 1909 London Declaration

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق

در این تحقیق سعی بر این شده است که قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه دریایی یا همان اجرای  حقوق بشردوستانه در جنگ دریایی و سیر تحولات حقوق بین الملل در این خصوص مورد بررسی قرار بگیرد تا مشخص گردد که چه پیشرفتهایی در زمینه حقوق بشر دوستانه در جنگهای دریایی که یکی از شاخه های حقوق بین الملل است  به وقوع پیوسته و تحولات حقوق بین الملل را در خصوص محدودیت دولتها و افراد نظامی ،در استفاده از سلاحهای جنگی که رنج زائد و بیهوده را به همراه دارد و به محیط زیست دریایی آسیب جدی وارد می آورد مشخص نماید ونیز حقوق  افراد غیر نظامی ،مجروحین ،مغروقین و اسیرا ن وگشتی شکستگان در جنگ دریایی  را طبق کنوانسیونهای مرتبط مورد ارزیابی قرار دهد تا با ارائه راهکارهای در زمینه تشکیل کنفرانس ها و کنوانسیونهای جدید و تدوین مقررات خاص در این خصوص بتوان آثار و پیامدهای منفی حاصل از مخاصمات مسلحانه دریایی معاصر را به حداقل ممکن رسانید.