پایان نامه درباره فعالیت های فضایی دولت ها در فضاء ماوراء جو

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 بررسی فعالیت نظامی دولت ها در فضای ماورای جو از دیدگاه حقوق بین الملل

پایان نامه ارشد :

 

بررسی  تاریخچه  معاهده فضا(OST)

معاهده فضاء ماوراء جو(1967) ارائه دهنده یک چارچوب قانونی اولیه و پایه برای اداره وکنترل فضا است. این معاهده اولین قرارداد چند جانبه ای است که تاحد امکان راهنمایی های لازم به دولت ها جهت اکتشاف، استفاده و بهره برداری صلح آمیز از فضا را ارائه داده است.[1] این معاهده در10 اکتبر سال 1967 به اجرا درآمد 98 کشور تاکنون این معاهده را تصویب کرده ودرحالی که 27 کشور هنوز این معاهده را امضاء نکرده اند.[2]امروزه با توجه به اینکه استفاده از فضا کاری متداول شده اهداف ost نیز به تناسب آن گسترده تر شده است. درسال 1967 هفت کشور در فضا ماهواره داشتند این درحالی است که این عدد تا 47 کشور افزایش یافته است.[3] استفاده از فضا دردهه های اخیر بطور چشمگیری افزایش یافته است. درسرتاسر دنیا درحال حاضر مردم برای امنیت، مسافرت، برقراری ارتباطات، مدیریت منابع و اکتشافات، سیستم های اعلام خطر زودهنگام، سرویس های پزشکی و سرگرمی وابسته به توانایی های فضایی هستند. این توانایی ها به هیچ عنوان قابل مقایسه با توانایی های 40 سال گذشته ماهواره ها نمی باشند. معاهده فضا، به طور کلی مبانی استفاده گسترده از فضا را بنا نهاده است اما این معاهده به روشنی پاسخگوی پیشرفت های فزاینده فعالیتهای دولت ها درفضا نمی باشد[4]. تهدیدهای درحال رشد درمحیط فضا، افزایش رقابت های نظامی درفضا، تهدید ماهواره ها و سایر دارایی های فضایی ازجمله مواردی هستند که اهداف جامع معاهده فضا را به نوعی به خود درگیر می کند.

2-1-3-1-اهداف و روح معاهده فضا(ost)

معاهده فضا توسط کمیته سازمان ملل و براساس استفاده صلح آمیز از فضا تهیه و نوشته شده است. این معاهده تمام فعالیتهای مربوط به اکتشاف و استفاده دولت ها از فضا را اداره و کنترل می کند. نظریه پردازان OST را اینگونه تفسیر کرده اند: ساختار یا بخش اولیه کنترل و اداره فعالیتهای فضایی.[5] که این خود موجب استقرار یک هنجار کلی تحت عنوان استفاده های صلح آمیز از فضا می شود.[6]این معاهده را نیز می توان اینچنین تعریف کرد: “یک نقطه عطف چشمگیر درتلاش های بشر برای کنترل استفاده از سلاح های اتمی وسایر سلاح های تخریب جمعی و جلوگیری از درگیریهای نظامی دراجرام آسمانی. زد الیس رکس[7] و کاترین واد[8]با توجه به ارزیابی این معاهده سه هدف از بطن این معاهده استنباط کرده که این اهداف حفظ شده و ارتقاء یافته اند.[9] این اهداف عبارتنداز :

الف) گارانتی و تضمینی که فضا از جمله ماه و سایر اجرام آسمانی به عنوان میراث مشترک بشریت بوده و خواهند بود.

ب) توسعه و بهبود عملکرد –مشترک،واعتماد بین دولتهای که فضا را کشف کردند.

[1]-walter Read, The Outer Space Treaty. Freedoms – duties, 1 U.S.A.F L Rev . 26(1967)

[2]– ر.ک.به:دفتر سازمان ملل در امور فضا،پیمان قوانین حاکم بر فعالیت کشورها در اکتشاف و استفاده از فضای خارجی از جمله ماه و سایر اجرام آسمانی در:

http://www.unoosa,org/spacwlaw/outerspt.htm1(last  visited on December 16,2011)

[3]–  physics/97/aiqbal.Htm (last visited on December 16,2011) http://www.stmary. ws  /see how countries use satellites ava ilabe at

[4]-see Andrew burton. Daggers in the air anti satellites weapons and international law fletgher for, 144 (winter,1988).

[5]-S .hosenball, the United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space :past accomplishments and future challenges 2J space l 95(1983).

[6]-J wulf Arms Control –Outer Space 2-J space . past j space l 95 (1979)

[7] -Zedalis Rex.

[8] -Catherine Wade.

[9]– Zedalis rex& Catherine L. wade anti satellite weapons and the outer space treaty of 1967 8 cal w int ll j 457, 458. (1978).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال و فرضیه تحقیق

با توجه به تغییر و تحولات اخیر در فعالیت های فضایی، حقوق بین الملل چه نوع رویکردی به فعالیت های فضایی دولت ها در فضاء ماوراء جو دارد.

با توجه به نقض برخی از قوانین(از جمله منشور سازمان ملل و برخی معاهدات )در خصوص نحوه کاربری از فضا توسط دولت ها واکنش جامعه جهانی و حقوق بین الملل نسبت به این گونه فعالیت ها کامل نمی باشد.