متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

موضوع :

 بررسی تأثیر مؤلفه‌های کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت بر رضایت والدین دانش آموزان دبیرستان‌های غیرانتفاعی دخترانه شهر تهران

پایان نامه ارشد :

 – ویژگی‌های مدارس غیرانتفاعی

  1. پایین اختصاص داده‌شده‌اند که باعث برابری و رعایت عدالت خواهد شد (لارسن[1]، 2010).

با توجه به مطالب بیان‌شده در رابطه با مدارس خصوصی و کلیت بیان‌شده در رابطه با آن‌ها، اعم از اهداف و ویژگی‌های این مدارس و مطالبی که در بیان مسئله در قسمت کلیات این تحقیق بیان شد، هدف از انجام تحقیق سنجش این موضوع است که آیا مدارس غیرانتفاعی شهر تهران نیز از ویژگی‌ها و اهداف مدارس خصوصی برخوردار هستند یا خیر؟ این بررسی از منظر مشروعیت نزد والدین انجام می‌شود. همچنین با شناسایی مؤلفه‌های کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت، به بررسی تأثیر این مؤلفه‌ها بر رضایت والدین در دبیرستان‌های غیرانتفاعی دخترانه شهر تهران پرداخته می‌شود تا رضایت و حمایت والدین جلب شود و بدین ترتیب عواملی را برای مدارس غیرانتفاعی شناسایی کنیم که بتوانند با توجه به این موارد همواره رضایت و وفاداری اولیا را کسب نموده و از خطر شکست نجات بیابند.

باوجود موارد ذکرشده در بیان مسئله تحقیق، مدارس غیرانتفاعی شهر تهران دارای کاستی‌هایی هستند که توجه به مؤلفه‌های کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت و تأثیر آن‌ها بر رضایت والدین مبحث اصلی تحقیق را شکل می‌دهد. بنابراین توجه به اهمیت نقش کیفیت، کیفیت آموزشی و کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت، لزوم معرفی و بحث درباره این مباحث را آشکار می‌سازد تا بتوان با شناسایی مؤلفه‌های کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت به شناسایی تأثیر آن‌ها بر رضایت والدین پرداخت و گامی مثبت در جهت ارتقاء و بهبود عملکرد مدارس غیرانتفاعی و نزدیک شدن به ایده آل‌های مدارس خصوصی برداشت.

[1] Larsen

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی تحقیق:

شناسایی تاثیر مؤلفه‌های کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت بر رضایت والدین دانش‌آموزان دبیرستان‌های غیرانتفاعی دخترانه شهر تهران.

هدف فرعی (1): شناسایی تأثیر اطلاعات بر رضایت والدین دانش‌آموزان دبیرستان‌های غیرانتفاعی دخترانه شهر تهران.

هدف فرعی (2): شناسایی تأثیر اعتبار بر رضایت والدین دانش‌آموزان دبیرستان‌های غیرانتفاعی دخترانه شهر تهران.

هدف فرعی (3): شناسایی تأثیر پاسخگویی بر رضایت والدین دانش‌آموزان دبیرستان‌های غیرانتفاعی دخترانه شهر تهران.

هدف فرعی (4): شناسایی تأثیر مسائل ملموس بر رضایت والدین دانش‌آموزان دبیرستان‌های غیرانتفاعی دخترانه شهر تهران.

هدف فرعی (5): شناسایی تأثیر ایمنی بر رضایت والدین دانش‌آموزان دبیرستان‌های غیرانتفاعی دخترانه شهر تهران.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :بررسی تأثیر مؤلفه‌های کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت بر رضایت والدین دانش آموزان دبیرستان‌های غیرانتفاعی دخترانه شهر تهران  با فرمت ورد