پایان نامه درباره نقش حقوق افراد غیر نظامی ،مجروحین و اسیرا ن در جنگ دریایی طبق کنوانسیونهای مرتبط

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 بررسی تحولات حقوق بین الملل در مخاصمات مسلحانه دریایی

پایان نامه ارشد :

 

فهرست

 

عنوان                                                            صفحه

 

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………1                                                                                                                                                                        مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….3 

 

بخش اول

کلیات

 

فصل اول: مخاصمات مسلحانه دریایی

 

گفتار اول – سیر تحول تاریخی در مخاصمات مسلحانه دریایی

 

بند ا- دوران باستان………………………………………………………………………………………………………….7

مبحث اول-  اقوام واجد تمدن دریایی و استعمارگران اولیه………………………………………………………7

1-1-اژی ها(کرنی ها) ………………………………………………………………………………………………………8

1-2-  فنیقی ها….. ……………………………………………………………………………………………………………8

مبحث دوم-اقوام واجدتمدن دوگانه بری و بحری(هند و اروپاییان)…………………………………………10

2 –1-ایران …………………………………………………………………………………………………………………..11

2 –2 -یونانیان ………………………………………………………………………………………………………………12

2-3 -روم……………………………………………………………………………………………………………………..12

بند 2- ظهور اسلام و تمدن دریانوردی مسلمانان………………………………………………………………..13

2-1-نیروی دریایی در عصر خلفای راشدین و اموی………………………………………………………………….15

2-2- نیروی دریایی در عصر عباسیان…………………………………………………………………………………….16

بند 3- بعد از قرون وسطی تا اوایل قرن بیستم……………………………………………………………………17

3-1-تسلط پرتغالیها ،اسپانیائیها و هلندی ها بر دریا ……………………………………………………………….17

بند4از اوایل قرن بیستم تاکنون…………………………………………………………………………………………….19

4-1-اعلامیه ها و عهدنامه ها ……………………………………………………………………………………………………19

4-2-کنوانسیونهای چهار گانه1949 ژنو و پروتکل های الحاقی 1977…………………………………………….21

 

گفتار دوم – تعاریف و بیان مفاهیم…………………………………………………………………………….22

کلیات و بیان مفاهیم……………………………………………………………………………………………………………..22

حقوق بشر دوستانه………………………………………………………………………………………………………………..22

بنداول-اعمال جنگی……………………………………………………………………………………………………………..23

1-2اعلام رسمی جنگ.………………………………………………………………………………………………………..24

1-3-تجاوز……………………………………………………………………………………………………………………………25

1-4 جنگ و توسل به زور…………………………………………………………………………………………………..26

1-5- محاصره.دریایی……………….…………………………………………………………………………………………….27

1-6-اشغال نظامی……………..…………………………………………………………………………………………………..30

 

بند دوم-ابزار و ادوات جنگی مورد استفاده درزمان مخاصمه در دریا………………………………………….31

مبحث اول-انواع کشتی ها……………………………………………………………………………………………….31

  2–1 – کشتی های جنگی…………………………………………………………………………………………………………………31

2-2-کشتی های دولتی……………………………………………………………………………………………………….34

2 – 3 –کشتی های تجاری………………………………………………………………………………………………35

3 –4–کشتی های پشتیبانی……………………………………………………………………………………………….36

مبحث دوم-سایر ادوات جنگی………………………………………………………………………………………….37

2– 2 – ‍1 –اژدرها………………………………………………………………………………………….. ………………………………………37

2 – 2 – 2 –موشکها……………………………………………………………………………………………………………..37

بند سوم- مقررات خاص در مورد روشهای جنگ دریایی.…………………………………………………...38

2– 3 – 1 – بمباران دریایی……………………………………………………………………………………………………….38

  2– 3 – 2 – مین گذاری دریایی……………………………………………………………………………………………….39

 

 

فصل دوم: قلمرو و گستره اجرای حقوق مخاصمات مسلحانه در دریا

 

گفتار اول-مناطق جنگی در دریا……………………………………………………………………………………….42

کلیات- در سرزمین طرفهای مخاصمه که برای نیروهای متخاصم در دسترس باشد……………………..42

    قسمت اول –قلمرو ملی…………………………………………………………………………………………………….43

  بند 1– آبهای داخلی، دریای سرزمینی وآبهای مجمع الجزایری طرف مخاصمه…………………………..43

1-1-خطوط مبدأ…………………………………………………………………………………………………………………43

1-2-آبهای داخلی……………………………………………………………………………………………………………….43

1-3-دریای سرزمینی……………………………………………………………………………………………………………44

1-4-منطقه مجاور ……………………………………………………………………………………………………………….45

1-5- آبهای مجمع الجزایری………………………………………………………………………………………………… 45

1-6- مناطق امنیت در منطقه انحصاری اقتصادی……………………………………………………………………….46

قسمت دوم –قلمرو فرا ملی……………………………………………………………………………………………………47

بند2-دریای آزاد…………………………………………………………………………………………………………………..47

 

گفتار دوم-مناطق ممنوعه دریایی……………………………………………………………………………………..48

2-2-1-محدوده مجزا از دریا و فضای بالای آن باتوافق طرفین درگیر مخاصمه…………………………………48

2-2-2-منطقه ممنوعه ثابت..………………………………………………………………………………………………….48        2-2-3- منطقه ممنوعه متغیر.…………………………………………………………………………………………………..49    

2-2-4–مناطق دریایی کشورهای بی طرف……………………………………………………………………………….50

 

 

گفتار سوم –وضعیت دریانوردی کشتی های جنگی در زمان جنگ و صلح..……………………………………..51

مبحث اول-عبور بی ضرر و مصونیتهای کشتی ها و ناوهای جنگی……………………………………………51

 بند اول- عبور بی ضرر کشتی هاو ناوهای جنگی………………………………………………………………………………….51

بند دوم -مصونیت کشتی های جنگی ………………………………………………………………………………………………..52

1-2-1-مصونیت حقوقی………………………………………………………………………………………………………………..53

1-2-2-مصونیت جزایی………………………………………………………………………………………………………………….53

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق

در این تحقیق سعی بر این شده است که قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه دریایی یا همان اجرای  حقوق بشردوستانه در جنگ دریایی و سیر تحولات حقوق بین الملل در این خصوص مورد بررسی قرار بگیرد تا مشخص گردد که چه پیشرفتهایی در زمینه حقوق بشر دوستانه در جنگهای دریایی که یکی از شاخه های حقوق بین الملل است  به وقوع پیوسته و تحولات حقوق بین الملل را در خصوص محدودیت دولتها و افراد نظامی ،در استفاده از سلاحهای جنگی که رنج زائد و بیهوده را به همراه دارد و به محیط زیست دریایی آسیب جدی وارد می آورد مشخص نماید ونیز حقوق  افراد غیر نظامی ،مجروحین ،مغروقین و اسیرا ن وگشتی شکستگان در جنگ دریایی  را طبق کنوانسیونهای مرتبط مورد ارزیابی قرار دهد تا با ارائه راهکارهای در زمینه تشکیل کنفرانس ها و کنوانسیونهای جدید و تدوین مقررات خاص در این خصوص بتوان آثار و پیامدهای منفی حاصل از مخاصمات مسلحانه دریایی معاصر را به حداقل ممکن رسانید.