پایان نامه درباره نقش سازگاری بازداشت موقت تحت شرایطی با مبانی شرعی

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 تحلیل فقهی حقوقی قرار بازداشت موقت در دادرسی کیفری ایران

پایان نامه ارشد :

 

حبس متهم

از نظر لغوی حبس عبارتست از: «زندانی کردن، بازداشتن، بازداشت، از حرکت بازداشتن، واقف گردانیدن، قبصه کردن.»[1]

در دایره المعارف علوم اسلامی قضایی از حبس چنین تعریف شده است:

  • حبس: یعنی ممنوع از خروج از مکان معین است که به معنای زندان کیفری می باشد.
  • حبس شرعی: این حبس در مکان معین نیست، حبس شرعی آنست که شخص را از آزادی عمل در رفت و آمد و توقیف باز دارند یا او را در این کارها محدود کنند پس ملازمات مدیون از جانب این یک نوع حبس شرعی است.[2]

حبس کلمه ای عربی است که برای اشخاص به کار می رود، ولی در قانون مدنی برای اموال نیز در باب وقف به کاررفته است. وقف عبارت است از : «حبس العین و تسبیل المنفعه» پس حبس در قانون هم برای اموال و هم برای اشخاص به کار رفته است ولی در عرف، اشخاص را مشمول حبس می دانیم. «حبس عبارت است از سلب آزادی محکوم علیه برای اجرای حکم قطعی[3]» معمولاً بازداشت مقدم بر حبس است و سلب آزادی تن و نگهداری موقت شخص را شامل می شود و ممکن است سرانجام به حبس بیانجامد. محل حبس نیز ممکن است با محل بازداشت متفاوت باشد. معمولاً محل بازداشت می تواند زندان، بازداشتگاه نیروی انتظامی و یا کانون اصلاح و تربیت اطفال باشد، ولی محل حبس ممکن است زیرزمین خانۀ شخصی، کلبۀ روستایی، خانه، انبار کارخانه، باشگاه، مسافرخانه، هتل، گاراژ و حتی داخل کشتی، هواپیما،  اتومبیل، ترن و … باشد.[4]تفاوتهایی میان بازداشت و حبس وجود دارد:

  • بازداشت مقدم بر حبس است و ممکن است بازداشت به حبس بیانجامد و یا نیانجامد.
  • مدت بازداشت غالباً از حبس کمتر است.
  • فرد بازداشت شده در انتظار تعیین تکلیف و ممکن است پرونده به دادگاه نرود، ولی حبس شده، در حال اجرای کیفر است.
  • محل حبس و بازداشت قاعدتاً تفاوت دارند، محل حبس محکم تر و مضبوط تر از محل توقیف است.
  • توقیف شامل متهم و مظنون به ارتکاب جرم است، ولی حبس برای محکوم می باشد. کما این که «نظام نامه محبس و توقیف گاهها مصوب 31/6/1307» در ماده یک خود در این باره چنین می گویند: «محبس عبارتست از محل حفاظت محکومین و توقیف گاه عبارتست از محل حفاظت مظنونین و متهمین.»[5]

با این وصف مرجع دستور دهندۀ بازداشت یا حبس نیز در سیستم دادسرا متفاوت است، به دلیل آن که بازداشت در مرحلۀ تعقیب یا تحقیق صورت می گیرد، به دستور بازپرس یا دادیار و دادستان است. ولی حبس برابر حکم صادره توسط قاضی دادگاه صورت می گیرد. البته بازداشت ممکن است توسط نیروی انتظامی نیز صورت پذیرد.

[1]. معین، دکتر محمد، همان، ص 1169

[2]. جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، دایره المعارف علوم اسلامی قضایی، جلد 1، انتشارات گنج دانش،1375، ص 528

[3]. گلدوزیان، دکتر ایرج، بایسته های حقوق جزای عمومی ایران، چاپ هشتم، نشر دادآفرین، ، 1380، ص 362

[4]. پاد، دکتر ابراهیم، همان، ص 262

[5]. ناصرزاده، دکتر هوشنگ، آیین دادرسی کیفری آزادی تن، ج1، چاپ اول،انتشارات آگاه، 1373، ص 62

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سئوالات تحقیق:

1-آیا بازداشت موقت با مبانی شرعی سازگار دارد ؟

2- آیا بازداشت موقت توجیه حقوقی دارد ؟

3- آیا راهکا رها یی در جهت تقلیل حرفه ای شدن بازداشت شدگان وجود دارد ؟