پایان نامه درباره نقش عوامل موثر بر، تمایل به پرداخت مالیات بر کربن جهت دستیابی به هوایی پاکیزه‌تر

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط

پایان نامه ارشد :

 

ویژگی اساسی ذیل باشد (هوشمندی،1390):

  • این معیار باید نسبت به تغییرات در ارزش نهاده مقابل تغییرناپذیر باشد (مانند سرمایه در مقابل نیروی کار)
  • معیار مورد نظر باید کالایی باشد که مصرف سرمایه و نیروی کار آن در طی زمان تغییر نکند و به عبارتی دارای تغییرات تکنولوژیک نباشد.

با در نظر گرفتن خصوصیات فوق، ریکاردو دو کالای گندم و طلا را به عنوان معیار اندازه‌گیری ارزش پیشنهاد نمود. در اواخر قرن نوزدهم، اسرافا[1] (1951)، از طرفداران مکتب ریکاردو، با هدف تبیین مفهوم ارزش، کالاها را به دو دسته کالاهای پایه‌ای[2] (کالاهایی که در تمام فرآیندهای تولیدی وارد می‌شوند) و کالاهای غیرپایه‌ای[3] تقسیم‌بندی نمود و بیان کرد که یک معیار ارزش‌گذاری استاندارد و تغییرناپذیر، متشکل از ترکیبی از کالاهای پایه‌ای می‌باشد که نسبت‌های متوسط نهاده در امر تولید را نشان می‌دهد. این مسئله تأیید نمود که کالا معیاری غیرقابل استفاده برای اندازه‌گیری ثروت ملی یا درآمد است. نهایتاً در قرن بیستم، تغییراتی در نحوه تبیین تئوری ارزش اتفاق افتاد که برگرفته از عقاید چندین مکتب اقتصادی بود. بر این اساس منگر[4] ( 1871)، بیان نمود که گروه‌های مختلفی از خواسته‌ها و تمایلات نظیر غذا، داشتن سرپناه و لباس و… وجود دارند که می‌توان آن‌ها را براساس اهمیت و ضرورت طبقه بندی نمود که در هر دسته، ترتیبی از خواسته‌ها و تمایلات برای افزایش هر کالا وجود دارد. منگر اشاره نمود که افزایش مطلوبیت برای واحدهای اضافی کالا و خدمات با افزایش متوالی این واحدها، رو به کاهش می‌گذارد؛ به این ترتیب می‌توان با جایگزین نمودن عبارت «مطلوبیت برای یک واحد اضافی»یا عبارت «مطلوبیت نهایی» به اصل اقتصادی مطلوبیت نهایی نزولی دست یافت. گزن[5] در نظریه‌ای برگرفته از اصل فوق بیان داشت که به منظور حداکثر نمودن مطلوبیت حاصل از یک کالا، باید آن کالا را به مصارف مختلف اختصاص داد تا مطلوبیت‌های نهایی حاصل از مصارف مختلف آن کالا را ارزیابی نمود؛ زیرا مطلوبیت نهایی، پایه‌ای برای تبیین ارزش مبادله‌ای فراهم می‌آورد و در واقع از دیدگاهی دیگر بیان می‌کند که ارزش‌های مبادله‌ای می‌توانند بر اساس ارزش مصرفی تعریف شوند. ارزش کالاها و خدمات برپایه مطلوبیت، انعکاس دهنده تمایل به پرداخت افراد (WTP) برای بدست آوردن آن کالاها و خدمات یا به عبارتی تمایل به پذیرش (WTA) جبران از دست دادن[6] آن‌ها می‌باشد. ممکن است تمایل به پرداخت و تمایل به پذیرش در قالب تغییرات نهایی اندک در دسترسی به این کالاها و خدمات یا تغییرات شدیدتر نظیر از دست دادن کامل آن‌ها باشند.

به طورکلی، در حالی که اقتصاددانان کلاسیک به دنبال یک معیار فیزیکی و کالایی استاندارد برای اندازه‌گیری ارزش مبادله‌ای بودند، نظریه‌پردازان نئوکلاسیک نیاز به چنین امری را ضروری نشمردند؛ از آنجا که فرض بر آن بود که ارزش از طریق مطلوبیت نهایی تعیین می‌شود، مصرف‌کنندگان نیز پول را به صورت بهینه برای مصارف خود اختصاص می‌دادند و مطلوبیت نهایی پول برای یک فرد در تمام موارد مصرف آن یکسان بود. از این رو پول به عنوان یک شاخص استاندارد برای اندازه‌گیری ارزش مطرح گردید. به این ترتیب معیارهای اقتصادی ارزش با هدف تبیین دلایل تفاوت در ترجیحات بشری طراحی شدند، به این معنا که چنانچه شیء یا کالایی در قیمتی قابل دسترس باشد، آنگاه تأثیری که وجود این کالا یا شیء در مطلوبیت و ترجیحات فرد دارد، بیانگر تفاوت میان مطلوبیت حاصل از آن و هزینه دسترسی به آن است (هوشمندی،1390). در ادامه فصل به بررسی مفهوم ارزش و نحوه محاسبه آن پرداخته خواهد شد، سپس روش ارزش گذاری مشروط مورد بررسی و تجزیه و تحلیل کامل قرار خواهد گرفت.

[1] -Piero Sraffa,1951

[2] – Basic Commodities

[3] – Non- Basic Commodities

[4] -Carl Menger,1871

[5] – Gasson

[6] – Willingness To Accept Compensation To Forgo

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق:

  • تعیین عوامل موثر بر، تمایل به پرداخت مالیات بر کربن جهت دستیابی به هوایی پاکیزه‌تر (بر اساس سطح معنی‌داری ضرایب تخمینی)
  • تعیین اولویت عوامل موثر بر تمایل به پرداخت مالیات بر کربن (بر اساس میزان ضرایب در تخمین اثرات نهایی روش لاجیت)
  • تحلیل و درک مکانیزم و چگونگی اثرگذاری عوامل موثر بر تمایل به پرداخت بر میزان تمایل به پرداخت (بر اساس نتایج تحقیقات و مطالعات گذشته)
  • تعیین سیاست‌های مناسب جهت اجرای سیاست مالیات بر کربن