پایان نامه درباره نقش مطمئن ترین روش مبادله کالا و پرداخت ثمن خصوصاً در روابط بین المللی

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 مبانی و ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی براساس ucpو ucc

پایان نامه ارشد :

اول-

اینکه واقعیتهای تجارت بین الملل، تداوم نیاز به اعتبارات اسنادی و لذا نیاز به مجموعه ای از ضوابط حاکم بر این اعتبارات را که مقبولیت بین المللی داشته باشد، ایجاب می کند.

دوم- اینکه مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی خوشبختانه یک متن زنده است که بطور منظم در کمیسیون بانکی اتاق بازرگانی بین المللی مورد تجدیدنظر قرار گرفته و به روز شده است.[1]

خوشبختانه در کشورمان بانکداران بر این مسئله وقوف یافتند که حاکمیت مقررات یو.سی.پی. بر اعتبارات اسنادی[2] می تواند بر شکوفایی بازرگانی خارجی و اقتصاد کشور تاثیر مثبت بگذارد؛ لذا در حال حاضر در سیستم بانکداری کشور مقررات یو.سی.پی. بطور کامل بر اعتبارات اسنادی حاکم است.

9

کشور ما اعتبار اسنادی را با نام ال.سی.(LC[3])  می شناسد . حال آنکه صاحب نظران اتاق بازرگانی بین المللی از سال 1983 میلادی یعنی انتشار یو.سی.پی.400 به جای واژه ال.سی. از واژه صحیح تر آن دی.سی. (DC[4]) استفاده می نمایند که این عمل عیناً در نسخ اخیر این مقررات یعنی  یو.سی.پی.500 و یو.سی.پی.600 رعایت شده است.[5]

  1. 2. نشریه شماره 400 اتاق بازرگانی بین المللی، چاپ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پیشگفتار آقای برنارد.س.وبل رئیس کمیسیون فنون و روشهای بانکی اتاق بازرگانی بین المللی بر مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی.
  2. 3. در تالیفات حقوقی ایران، از اعتبارات اسنادی تحت عنوان «اعتبارنامه» نیز نام برده می شود. رجوع شود به عبده، جلال ، سلسله مقالات «کلیاتی در حقوق بانکداری» منتشره در مجله کانون بانک ها، سال های 55-56

4.THE LETTER OF CREDIT

.THE DOCUMENTARY OF CREDIT1

.2 زمانی فراهانی، مجتبی، پیشین، ص12.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

با توجه به وجود موانع متعدد در روابط بین المللی از جمله عدم شناخت کافی طرفین قرارداد از وضعیت و حسن شهرت تجاری و حقوقی همدیگر، طرفین از همان ابتدا در جستجوی تامین کافی برای مبادله خود می باشند نظر به این که در حال حاضر بهترین و مطمئن ترین روش مبادله کالا و پرداخت ثمن خصوصاً در روابط بین المللی، اعتبارات اسنادی می باشد این تحقیق در صدد است با بررسی جنبه های حقوقی این روش بتواند گام موثری در استفاده از این روش و گسترش آن بردارد.

این تحقیق می تواند برای تجار، بانک ها، موسسات حمل و نقل، قضات، وکلا  و حتی عموم افراد جامعه که می خواهند مبادلات داخلی خود را تحت پوشش اعتبار اسنادی داخلی که پدیده ای نوظهور در این خصوص می باشد انجام دهند، مفید و موثر می باشد.