پایان نامه درباره نقش واکنش جامعه جهانی و حقوق بین الملل نسبت به فعالیت ها فضایی

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 بررسی فعالیت نظامی دولت ها در فضای ماورای جو از دیدگاه حقوق بین الملل

پایان نامه ارشد :

 

فهرست

 

چکیده.. 12

مقدمه.. 12

فصل اول: رژیم حقوقی حاکم بر فضا. 18

1-1-قلمرو فضا. 18

2-1- منابع حقوقی فضا. 19

-1-3رژیم حقوقی فضا. 21

-1-3-1معاهده اصول فعالیت دولتها در کاوش واستفاده از فضا شامل ماه و اجرام آسمانی . ( معاهده فضاء ماوراء  جو). 24

1-1-3-1-بررسی تاریخچه معاهده فضا(OST). 26

2-1-3-1-اهداف وروح معاهده فضا(ost). 26

3-1-3-1-ابهامات و محدودیتهای معاهده  فضا( ost) جهت کنترل سلاح. 29

-1-4سنجش از راه دور. 32

4-1-1-سنجش از راه دور بطور کلی. 32

4-2-1-اصول 15گانه سنجش از راه دور. 34

-1-5تعاریف سنجش از راه دور. 38

6-1-کاربردهای نظامی وغیرنظامی ازاطلاعات سنجش از راه دور. 39

فصل دوم: ابعاد حقوقی فعالیت های نظامی فضایی دولت ها. 42

1 – 2 –تاریخچه و چگونگی شکل گیری فعالیتهای نظامی در فضا. 44

2 – 2 – پیدایش جنگ فضایی. 45

3 – 2 –التزامات ماده چهارم پیمان فضا. 47

1 – 3 – 2 –  بند اول ماده چهارم معاهده فضا:سلاح‌های مخرب دسته جمعی   47

2 – 3 – 2 –بند 2ماده4 معاهده فضا: «اهداف صلح ‌آمیز». 49

4 – 2 –استفاده از زور در فضای خارجی. 52

5– 2 –موضوع دفاع مشروع. 55

1 – 5 – 2 –دفاع مشروع در فضای لایتناهی خارج از زمین. 56

2 – 5 – 2 – دفاع مشروع بر روی اجرام آسمانی ومنطقه قطب جنوب. 56

6 – 2 –رقابت تسلیحاتی در فضا و قوانین مخاصمات مسلحانه. 58

1 – 6– 2 – حفاظت از فضا در هنگام بروز درگیری‌های نظامی. 60

2 – 6– 2 –اهداف نظامی. 61

3 – 6– 2 – تدابیر پیشگیرانه از نظرحقوق بین الملل. 63

7– 2 – آیا الزامی برای استفاده ازسلاح فضائی وجود دارد؟. 65

فصل سوم: اهداف وچگونگی به کارگیری موشک های ضد ماهواره و نظامی گری در فضا.. 67

1 – 3 – فن آوری فضایی. 67

2 – 3 – ماهواره مهمترین فن آوری فضایی. 68

1 – 2 – 3 – ماهواره های نظامی. 68

3 – 3 – سیستمهای فضایی. 69

1 – 3 – 3 –سیستم فعال. 70

2 – 3 – 3 – سیستم غیر فعال. 70

4 – 3 –آشنایی با موشک ضد ماهواره. 70

5 – 3 –آزمایش موشک ضد ماهواره(بالستیک)چین. 72

6 – 3 –اهداف پکن ازآزمایش موشک ضد ماهواره. 73

1 – 6– 3 –ترغیب اقدام بین المللی برای منع تسلیحاتی کردن  فضا. 73

2 – 6 – 3 -شکستن انحصار موشکهای ضد ماهواره. 74

3 – 6 – 3 –مقابله با اقدامات جاسوسی ازطریق ماهواره. 75

7– 3 – علت محدودیت واکنش جامعه بین المللی به آزمایش موشکی چین. 76

8 – 3 –نقد راهبردی آزمایش موشکی چین براساس قوانین حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل متحد. 76

1 – 8 – 3 –تضمین صلح آمیز بودن فعالیتهای فضایی. 77

2 – 8– 3 –حق ذاتی دفاع مشروع در برابرهرگونه تهدید فضایی. 77

9– 3 – آزمایش موشکی چین گواهی بر باز نگری در معاهده فضا(ost). 78

1 – 9 – 3 –بررسی آزمایش موشک ضد ماهواره چین بر اساس ماده 4 معاهدهOST  78

2 – 9 – 3 -بررسیاینآزمایشبراساسماده 7 معاهدهفضا. 79

3 – 9 – 3 –بررسی این آزمایش براساس ماده 9 معاهده فضا. 79

فصل چهارم: استراتژی فضایی واشنگتن درهزاره ی سوم و واکنش پکن به آن   81

1 – 4 – قانون به عنوان شیوه ای ازجنگ. 81

2 – 4 – جنگ یکپارچه. 82

3 – 4 –  قانون. 84

1 – 3 – 4 –  قانون تاکتیکی. 85

2 – 3 – 4 – قانون استراتژیک. 86

4 – 4 – حاکمیت فضا. 87

5 – 4 – امنیت خطوط فضایی ارتباطی. 88

6 – 4 – اعمال حاکمیت در فضا توسط آمریکا. 89

1 – 6 – 4 – حاکمیت طبیعی. 90

2 – 6 – 4 – حاکمیت عملی برفضا. 91

1 – 2 – 6 – 4 – حاکمیت مثبت. 92

2 – 2 – 6 – 4 –  حاکمیت منفی. 93

7 – 4 – به کارگیری سلاحهای فضایی جهت دستیابی به حاکمیت فضا توسط آمریکا   96

8 – 4 – پیشرفت‌های اخیر در سیاست فضایی آمریکا. 96

9 – 4 – چین. 98

10 – 4 – قانون استراتژیک چین جهت محدود کردن حاکمیت فضایی آمریکا   99

1 – 10 – 4 –  قانون چینی. 100

11 – 4 – بیانیه چین ازحاکمیت عمودی در فضا. 101

1 – 11 – 4 –  بررسی قانونی حاکمیت عمودی فضا. 102

نتیجه گیری. 104

فهرست منابع و مآخذ. 107

Abstract 112

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال و فرضیه تحقیق

با توجه به تغییر و تحولات اخیر در فعالیت های فضایی، حقوق بین الملل چه نوع رویکردی به فعالیت های فضایی دولت ها در فضاء ماوراء جو دارد.

با توجه به نقض برخی از قوانین(از جمله منشور سازمان ملل و برخی معاهدات )در خصوص نحوه کاربری از فضا توسط دولت ها واکنش جامعه جهانی و حقوق بین الملل نسبت به این گونه فعالیت ها کامل نمی باشد.