مرداد ۱۷, ۱۳۹۹

پایان نامه مدیریت:بهای تمام شده یک کیلووات ساعت برق تولید شده-رشته مدیریت

10تحلیل واریانس

تحلیل واریانس روشی است که می توان میزان انحرافات کل در مجموعه داده ها را به مولفه هایی افراز کرد. هر مولفه به دلیلی قابل تشخیص بوده، می توان آن را به یک منبع انحراف نسبت داد. علاوه بر این، یک مولفه، انحراف حاصل از عامل های کنترل نشده و خطاهای تصادفی مربوط به اندازه های پاسخ ها را نشان می دهد. نکته کلیدی در تحلیل واریانس این است که هر چقدر عاملی تاثیر بیشتری داشته باشد، واریانسی که ایجاد می کند بیشتر خواهد بود(آذر و مومنی، 1390، ص150).

به زبان ساده، هدف از تحلیل واریانس یک عامله، بررسی و مقایسه میانگین یک متغیر مستقل طبقه ای دارای بیش از دو سطح و در تحلیل واریانس دو عامله هدف بررسی و مقایسه میانگین یک متغیر وابسته بر حسب دو متغیر مستقل طبقه ای است. فلسفه زیر بنایی تحلیل واریانس، بررسی و مقایسه تغییرات بین موردی و درون موردی است. در واقع هدف تحلیل واریانس این است که کل تغییرات مربوط به متغییر وابسته را به یک سری تغییرات بین موردی و درون موردی افراز کند و ببیند که تغییرات درون موردی دارای اثر قابل ملاحظه با اثرات بین موردی است (آذر و مومنی، 1390،ص152).

در این پژوهش چون تاثیر یک عامل، شیوه تولید را بر بهای تمام شده تولید برق مورد بررسی قرار می دهد لذا از تحلیل واریانس یک عامله استفاده  می شود.

1-11 قلمرو زمانی تحقیق:

از آنجایی که داده های این پژوهش در مدت دو ماه گرد آوری  شده و همچنین پیش از این پژوهش دیگری توسط گروه ما در این شرکت ها انجام نگرفته و این پژوهش در پی تکمیل پژوهش پیشین نیست لذا این پژوهش سرشت مقطعی دارد و میانگین بهای تمام شده سه شرکت را در سال های 1389 لغایت 1391 مورد بررسی قرار می دهد.

1-12 قلمرو مکانی تحقیق:

این پژوهش از نظر قلمرو مکانی در استان گیلان که شامل سه نیروگاه تولید برق با نام های شرکت مدیریت تولید برق گیلان با مولد سیکل ترکیبی، شرکت مدیریت تولید برق شهید بهشتی لوشان با مولد گاز و بخار و شرکت مدیریت تولید برق سبز منجیل با مولد باد می باشد .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

هدف این پژوهش بررسی و معرفی روش تولید برق بهینه از دیدگــاه مـالی می باشد. جهت رسیدن به این اهداف می بایست سیستم در حال اجرای بهای تمام شده تولید برق بررسی و با شناسایی مشکلات موجود در هزینه یابی و محدودیت های حاکم بر کل سیستم که از دیگر اهداف ضمنی این تحقیق بوده بهای تمام شده تولید برق به چهار روش سیکل ترکیبی، گازی، بخاری و بادی در قالب روش های گزارشگری مناسب مالی ارائه و پس از بررسی و تطبیق آنها با یکدیگر در نهایت روش تولید برق بهینه از دیدگاه مالی معرفی می گردد(سیف الهی،1382). هدف اصلی این تحقیق در پی بررسی وتعیین بهای تمام شده یک کیلووات ساعت برق تولید شده بوسیله چهار روش تولید: سیکل ترکیبی، گازی، بخاری و بادی است.

از دیدگاه فنی مهندسی با توجه به محدودیت های موجود برای روش های بادی، از روش تولید سیکل ترکیبی جهت صرفه جویی و افزایش راندمان استفاده می شود. اما اینکه آیا این مطلب از دیدگاه مالی نیز مورد تایید است نیاز به تجزیه و تحلیل دارد(سیف الهی،1382). در این تحقیق تولید برق طی روشهای مختلف تولید سیکل ترکیبی، گازی، بخاری و بادی در استان گیلان فقط منحصر به سه  نیروگاه های سیکل ترکیبی شرکت مدیریت تولید برق گیلان، شرکت مدیریت تولید برق گازی و بخاری شهید بهشتی لوشان و شرکت مدیریت تولید برق بادی سبز منجیل می باشد. این سه نیروگاه به عنوان نمونه جهت مطالعه موردی انتخاب شده و اطلاعات حسابداری مربوط به بهای تمام شده چهار روش تولید برق بررسی و سپس میانگین بهای تمام شده هر یک از چهار روش در طول محدوده زمانی تحقیق محاسبه و مقایسه خواهند شد. البته شرکت های دیگری نیز در استان گیلان به تولید برق مشغول می باشند از جمله شرکت مدیریت تولید برق پره سر که طی قراردادBOT مورد بهره برداری قرار می گیرد و ساختار مالکیت آن با شرکت های تحت پوشش وزارت نیرو تفاوت دارد و همچنین تا زمان اجرای این پژوهش تمامی واحد های تولیدی آن راه اندازی نگردیده و شرکت تولید برق آبی سد منجیل، نیز با ابراز اینکه بدلیل کاهش حجم آب های ذخیره شده در پشت سد بنا به شرایط نا مساعد جوی، چند دهه اخیر از سد منجیل فقط در فصول کشاورزی جهت آبیاری سطوح مزارع زیرکشت استان استفاده می گردد لذا از دو شرکت فوق در جامعه آماری  این پژوهش استفاده نگردید.