مرداد ۱۷, ۱۳۹۹

پایان نامه مدیریتی: پایان نامه مدیریت گرایش مالی:عوامل رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان

پایان نامه ارشد :

مقدمه

در دنیای در حال تغییر کنونی، ضرورت آموزش به دلایل فراوانی پذیرفته شده است. تغییرات سریع و عمیق علمی سبب شده است که هر از گاه، مطالب و نظریه های جدیدی وارد میدان زندگی شود که برای ادامه حیات بناچار باید علوم و معارف جدید را آموخت و برخی نظریه های قدیمی را که کارایی ندارند، کنار گذاشت. تغییرات فن آوری سبب دگرگونی در سبک ها و روش های سازمان می‌شود و هر تغییری کسب دانش و مهارتهای جدیدی را ضروری می سازد. میزان کمی و کیفی این تغییرات آن قدر زیاد است که گاهی اوقات مدیران و کارکنان را دچار وحشت می کند و ممکن است احساس کنند که فرصت و توان سازگاری با این تغییرات را ندارند.

با همه سختی ها و مشکلات باید پذیرفت که ادامه حیات سازمان تاحدود زیادی به دانش، آگاهی و مهارتهای گوناگون و جدید بستگی دارد وهرچه دانش و مهارت های کارکنان با نیازهای جامعه و پیشرفت های علمی و تغییرات فن آوری هماهنگی و انطباق بیشتری داشته باشد درجه اطمینان از موفقیت فرد و سازمان بالاتر می رود. گاهی اوقات، رشد فردی، داشتن انگیزه، تخصص، کمال فردی و پرهیز از ایستایی و رکود فرد عامل اساسی نوجویی و کسب دانش می شود. اساس بهسازی سازمانی که به نام های دیگر چون توسعه و بالندگی سازمانی نیز خوانده شده بهسازی نیروی انسانی است. آموزش نیروی انسانی یکی از راه های مطمئن بهسازی نیروی انسانی در سازمانهاست که به صورت های گوناگون آموزش قبل از استخدام، ضمن خدمت و حین خدمت انجام می شود. (میرکمالی، 1380، 5)

آموزش یکی از پیچیده ترین وظایف هر سازمان و به ویژه در مدیریت نیروی انسانی است. پس از نظام جذب، نظام بهسازی و به کارگیری مناسب منابع انسانی قرار دارد. در حقیقت آموزش از مهمترین اقدامات و برنامه های هر سازمانی بوده و نظام آموزشی تکمیل کننده استخدامی به شمار می‌رود و باعث توانمندی نیروی انسانی موجود شده و موفقیت های آتی را تضمین می‌کند. آموزش و بهسازی باعث بینش و بصیرت عمیق تر دانش و معرفت بالاتر و توانایی و مهارت بیشتر انسان های شاغل در سازمان برای اجرای وظایف محوله شده در نتیجه موجب نیل به هدف های سازمانی، کارایی و ثمربخشی بهتر و بیشتر است. امروزه کمتر سازمانی قادر است بدون آموزش کارکنان خود بهبود و توسعه یابد و هم سازمانهای بزرگ و هم سازمانهای کوچک منابع مهم خود را به آموزش و بهبود منابع انسانی تخصیص می دهند برای بعضی از شرکتها آموزش یک فعالیت مداوم است که تمام کارکنان علاقمند به این تلاش، از اشکال آموزشی مختلف در دوران تصدی خود بهره مند می گردند. (جمعی از اساتید مدیریت 1375، 202)

مایکل لوبوف در کتاب خود (ضرورت سرمایه گذاری در آموزش) می نویسد:«برای رشد و پیشرفت کارکنان سرمایه گذاری کنید، اگر افرادی برای مشاغل و مسئولیتهای بالاتر آماده نشده باشند ترفیع از داخل سازمان فاجعه آمیز است، سازمان هایی که کارکنان وفادار دارند در تعلیم وتربیت و آموزش و پیشرفت مستمر آنان سرمایه گذاری می کنند. بدون تردید رشد کارکنان گران قیمت است لکن اگر شما فکر می کنید که تعلیم و تربیت گران قیمت است، هزینه نادانی را در نظر بگیرید دیر یا زود یک سازمان بخاطر اشتباهات کارکنان از طریق پرداخت حقوق های بالاتر برای جذب کسانی که آموزش دیده اند می پردازد.»

پیگورز و مایرز در زمینه نقش آموزش می گویند:« آموزش خوب نارضایتی شغلی و دوباره کاری به مقدار زیاد کاهش داده و کارکنان را یاری می دهد که با تمام ظرفیت خود کار کنند و یک چنین هدفهای مهمی تحقق نمی یابند مگر آنکه تمام سلسله مراتب سازمان (از مدیران اجرایی تا کارکنان) به اهمیت آموزش آگاه باشند.»

بنابراین می توان نتیجه گرفت، که یکی از عواملی که تاثیر زیادی در عملکرد و بهره وری داشته و میتواند در بهبود آن نقش مهمی را ایفا کند آموزش نیروی انسانی است. تکنیک های نو و طرح های جدید بهبود عملکرد و بهره وری نمی تواند بدون نیروی انسانی آموزش دیده در تمام سطوح سازمان بطور موثر ایجاد و یا به کارگرفته شود، برخی از مطالعات نشان داده است همبستگی مثبت بسیار قوی بین آموزش و عملکرد و بهره وری وجود دارد، حتی مطالعات تطبیقی پیشرفت اقتصادی بین کشورهای مختلف نشان دهنده این امر بوده که هر کشوری که دارای نیروی انسانی آموزش دیده بوده است، از بهره وری و رشد اقتصادی بالاتر برخوردار بوده است. (همان منبع ص203)

بدون شک با تغییرات تکنولوژی فراوان که در جوامع بشری صورت پذیرفته است، امروزه مشاغل موجود در سازمانها نیز تحول یافته اند و انسانهای مورد نیاز برای این مشاغل، افرادی نیستند که تنها در یک موضوع  شغلی دارای مهارت و دانش باشند. بلکه جوامع نوین به انسانهایی توسعه یافته نیاز دارند که بتوانند با بینش مناسب، مجموعه ای از مهارتهای مختلف را در مشاغل متعدد بکارگیرند انسانهایی که با خلاقیت، ابتکار، دانش و مهارت گسترده، ضمن انجام دادن بهینه ماموریتهای شغلی به تحقق اهداف سازمان خود کمک کنند.

یکی از نویسندگان نقل قول می کند: که « دانش بشری هر پنج سال یک بار دوبرابر افزایش می‌یابد و این افزایش همه چیز را در حال تغییر و تحول قرار می دهد.» پس چگونه می توان منابع انسانی یک سازمان را با این تغییر و تحولات آشنا نکرد، بدیهی است در صورت بی‌توجهی به امر آموزش کارکنان، سرنوشت و بقای سازمان به خطر خواهد افتاد. به همین علت در کشورهای پیشرفته امروز نیروهای انسانی حداقل هر سال یکبار به کلاس آموزشی می روند. (جمعی از اساتید مدیریت، 1379، 109)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف های تحقیق

مهمترین اهداف تحقیق حاضر عبارت است از:

  1. تعیین وضعیت دوره های آموزش ضمن خدمت موجود در سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
  2. تعیین عملکرد فعلی مدیران و کارکنان سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
  3. تعیین میزان تاثیر دوره های آموزش ضمن خدمت بر بهبود عملکرد کارکنان و مدیران سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
  4. مشخص نمودن اولویت بندی مولفه های عملکرد کارکنان و مدیران سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
  5. ارائه راه کارهایی جهت بهبود عملکرد کارکنان و مدیران سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با استفاده از دوره های آموزش ضمن خدمت