پایان نامه ارشد:بررسی سنجش رابطه بین RM و CLV در عرصه بانکداری

اهداف تحقیق

هدف اصلی تحقیق حاضر به قرار زیر است :

  • هدف اصلی تحقیق سنجش رابطه بین RM و CLV در عرصه بانکداری است.

و اما از اهداف فرعی تحقیق زیر می توان به موارد زیر اشاره نمود:
الف. سنجش رابطه بین  RM و میزان استفاده از خدمات بانک.
ب. سنجش رابطه بین  RM و وفاداری مشتری در بانک.
ج. سنجش رابطه بین  RM و تبلیغات شفاهی در بانک.
د. سنجش رابطه بین RM و تمایل به مراجعه در بانک.
 

۱-۵٫ فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی تحقیق بصورت زیر بیان می شود:

  • بین بازاریابی رابطه‌مند (RM) و ارزش چرخه عمر مشتری رابطه وجود دارد.

همچنین فرضیه های فرعی تحقیق بصورت زیر تدوین شدند:

  1. بین RM و میزان استفاده از خدمات مشتریان رابطه معنادار وجود دارد.
  2. بین RM و وفاداری مشتری رابطه معنادار وجود دارد.
  3. بین RM و تبلیغات شفاهی (تبلیغات دهان به دهان) مشتریان رابطه معنادار وجود دارد.
  4. بین RM و تمایل به مراجعه مجدد مشتریان رابطه معنادار وجود دارد.

بر این اساس می توان در نمودار ۱ مدل مفهومی تحقیق را مشاهده نمود که در آن مؤلفه های بازاریابی رابطه‌مند بر اساس تحقیق دبوسی و واه[۱] (۲۰۰۵) و مؤلفه های ارزش چرخه عمر مشتری از تحقیقات  واو و لی (۲۰۱۱) اقتباس شده اند.
[۱] Wah
 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود
برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:
پایان نامه

لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد

پاسخی بگذارید