پایان نامه ارشد:شناسایی جهش در ژن آنژیوتانسین بیماران مبتلا به آترواسکلروزیس مراجعه کننده به بیمارستان افشار یزد

  • by

     دانشکده علوم پایه

     گروه زیست شناسی

 

    پایان نامه

   برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ژنتیک

 

شناسایی جهش در ژن آنژیوتانسین بیماران مبتلا به آترواسکلروزیس مراجعه کننده به بیمارستان افشار یزد

 

استاد راهنما :

دکتر مهری خاتمی

 

استاد مشاور :

دکتر سید محمد مشتاقیون

 

اسفند ماه 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

عنوان                                                         فهرست مطالب                                   صفحه

1  فصل اول:  مقدمه

1

1- 1  بیماری های قلبی

2

1-2  تعریف آترواسکلروزیس

2

1-3  عواملی که در ایجاد آترواسکلروزیس حضور دارند

3

1-3-1  سلول های درگیر در آترواسکلروزیس

3

1-3-2  اکسیداسیون و آترواسکلروزیس

6

1-3-3  التهاب و استرس های اکسیداتیو

7

1-3-4  شکل گیری پلاک ها

9

1-3-5  آشفتگی در مکانیسم های حفاظتی

9

1-4  عواملی که خطر بیماری آترواسکلروزیس را افزایش می دهد

10

1-4-1  کاهش غلظت HDL-C  

10

1-4-1-1  ژنتیک های HDL – C

11

1-4-1-2  نقش های متفاوت HDL – C

11

1-4-2  افزایش فشارخون

16

1-4-2-1  سیستم های درگیر در فشارخون

16

1-4-3  سیگارکشیدن

17

1-4-4  ژنتیک و آترواسکلروزیس

17

1-4-4-1  ژنتیک های Dyslipidemia

17

1-4-4-2  پلی مورفیسم های ژنتیکی در نیتریک اکسیدسنتاز اندوتلیالی

18

1-4-4- 3  پلی مورفیسم هادر گلوتاتیون پراکسیداز ( GPx )

18

1-4- 4-4  پلی مورفیسم های افزایش هموسیستئین

19

1-4-4-5  پلی مورفیسم هایی در فیبرینوژن

19

1-4-4-6  واریانت های میتوکندریایی

20

1-4-5  نقش آلودگی

21

1-5  عواملی که در آترواسکلروزیس جلوگیری می کند

21

1-5-1  استروژن ها

21

1-5- 2  آنتی اکسیدان ها  و عمکرد آنها

21

1-5-3  پرهیزهای غذایی

22

1-5-4  ورزش

23

1-6  سیستم RAAS و عملکرد آن

23

1-7  طبقه بندی ترکیبات RAAS و ویژگی شان

25

1-7-1  رنین

25

1-7-2  آنژیوتانسینوژن ، آنژیوتانسین 1 و 2.

25

1-7-3  آنزیم مبدل آنژیوتانسین 1 (ACE ) و آنزیم مبدل آنژیوتانسین 2 ( ( ACE2.  26

1-7-4  رسپتورهای 1 و 2.

27

1-8  التهاب و سیستمRAAS

29

1-9  واریانت ها در ژن AGT

30

1-10 RAAS  موضعی

30

1-10-1 RAAS  موضعی در قلب

31

1-11  تولید آنژیوتانسین بافتی

31

1-11- 1 تولید آنژیوتانسین در جریان درونی ( بین شکاف )

31

1-11-2 تولید آنژیوتانسین در غشاء سلولی

32

1-11-3  تولید آنژیوتانسین در داخل سلول

32

1-12  تاثیرات RAAS  روی سلول های قلبی

33

1-13  تاثیرات RAAS روی جریان کرونری

34

1-14  تاثیرات RAAS روی جریان منظم شریان

34

1-15  جداسازی و خالص سازی DNA

36

1-16 واکنش زنجیره پلی مراز  

38

1-16-1  مراحل اصلی در واکنش زنجیرۀ پلی مراز

39

1-16-2 طراحی پرایمر  

40

1-16-3 دمای اتصال پرایمر  

41

1-17  الکتروفورز

42

1-18  روش آشکارسازی اسیدنوکلئیک

43

1-19  یافتن جهش ها با روش PCR – SSCP

44

1-20 تعیین توالی بازهای DNA

46

1-21 مروری بر مطالعات گذشته

48

1-22 اهداف تحقیق

52

2   فصل دوم : مواد و روش ها

53

2-1  مشخصات بیماران

54

2-2  بافرها و محلول ها

55

2-2-1  روش تهیه EDTA

55

2-2-2  روش تهیه الکل 75/

55

2-2-3  روش تهیه پرایمرها

55

2-2-4  روش تهیه اتیدیوم بروماید

55

2-2-5  روش تهیه بافر TBE 10X

56

2-2-6  روش تهیه بافر TBE
/5X

56

2-2-7  روش تهیه لودینگ بافر PCR

56

2-2-8  روش تهیه لودینگ بافر SSCP

57

2-2-9  روش تهیه محلول NAOH

57

2-2-10  روش تهیه آمونیوم پرسولفات 10/

57

2-3  کیت استخراج DNA

57

2-4  تکنیک PCR

59

2-4-1  شرایط تکثیر قطعه مورد نظر

60

2-4-2  مراحل PCR

61

2-5  الکتروفورز ژل آگاروز

61

2-6  آنالیز ژل SSCP

62

2-7  آماده سازی ژل پلی آکریل آمید

62

2-8  مراحل رنگ آمیزی ژل SSCP

63

3  فصل سوم : نتایج

64

4  فصل چهارم : بحث و نتیجه گیری

72

4-1  نتیجه گیری

76

4- 3  پیشنهادات

77

4-4  مراجع

78

عنوان                                                   فهرست شکل ها                                      صفحه

شکل 1-1: مکانیسم پیشنهادی در وقوع آترواسکلروزیس

10

شکل 1-2 : خلاصه ای از تاثیرات HDL-C

15

شکل 1-3 : کل عملکرد سیستم RAAS

24

شکل 1-4 : مسیر کلاسیک و غیر کلاسیک RAAS

28

شکل 1-5 : ساختار پروتیین های درگیر در سیستم RAAS

29

شکل 1-6 : طرح پیشنهادی تولید آنژیوتانسین 1 و 2 درقلب

33

شکل 1-7 : تاثیرات آنژیوتانسین 2 روی قلب

35

شکل 1-8 : مراحل زنجیره پلی مراز

40

شکل 1-9 : ژل الکتروفورز

43

شکل 1-10 : روش SSCP

46

شکل 3-1 : تصویری از الکتروفورز محصول PCR نمونه های مورد مطالعه بر روی ژل آگاروز

65

شکل 3-2 : تصویری از آنالیز SSCP روی ژل پلی آکریل آمید

66

شکل 3-3 : تشخیص جهش 4360C>T  با بهره گرفتن از تکنیک SSCP  و تعیین توالی

67

شکل 3-4 : تشخیص جهش 4543T>C  با بهره گرفتن از تکنیک SSCP  و تعیین توالی

67

شکل 3-5 : هم ردیفی نوکلئوتید برای تغییر 4360C>T

68

شکل 3-6 : هم ردیفی نوکلئوتید برای تغییر4543T>C

65

شکل 3-7 : هم ردیفی پروتیین برای تغییر T207M

66

شکل 3-8 : هم ردیفی پروتیین برای تغییر M268T

66

شکل 3-9 : نتیجه Blastn برای جهش 4360C> T همولوگ با حیوان pan paniscus

67

شکل 3-10 : نتیجه Blastn  برای جهش 4543T> C همولوگ با حیوان pan paniscus

  67

عنوان                                                      فهرست جداول                                       صفحه

جدول 1-1 : فعالیت های رسپتور نوع یک و دو آنژیوتانسین 2.

28

جدول 1-2 : مواد لازم جهت تهیه ژل SSCP با درصدهای مختلف

45

جدول 2-1 : مشخصات بیماران

55

جدول 2-2 : مشخصات پرایمر در این مطالعه

59

جدول 2-3 : مقدار مواد مورد استفاده در مخلوط PCR در حجم Lµ25.

60

چکیده :

آترواسکلروزیس “بیماری اصلی عروق کرونر قلب”  بیماری است که بر روی شریان های بزرگ و متوسط بدن تاثیر می گذارد
  انواع متفاوتی از سلول ها، اندام ها و شماری از فرآیندهای فیزیولوژیکی در این عارضه درگیر هستند
سیستمRAAS  یک سیستم مهم در تنظیم فشارخون، آب و الکترولیت های بدن انسان و سایر موجودات زنده است
مطالعه وسیعی روی واریانت های ژن های کد کنندۀ این سیستم، که باعث گسترش فشار خون و بیماری آترواسکلروزیس می گردد، صورت گرفته است
ژنAGT  نخستین ژنی است که با فشارخون بالا ارتباط دارد و واریانت های این ژن احتمالا با افزایش فشارخون و گسترش آترواسکلروزیس مرتبط هستند

این مطالعه بر روی دومین اگزون ژن AGT  (آنژیوتانسین) بر روی 70 فرد مبتلا به آترواسکلروزیس انجام گرفت
پس از استخراج DNA از نمونه ها و PCR ، ژن تکثیر شده با روش SSCP 5 برای یافتن پلی مورفیسم یا تغییرات جدید در ژن، مورد بررسی قرار گرفت
هفت مورد از نمونه های دارای شیفت باندی برای تعیین ماهیت تغییر، تعیین توالی شدند
در این بررسی دو جهش در موقعیت های 4543T>C و 4360C>T  مشخص شد، که در جهش اول متیونین موقعیت 268 به تروئونین (M268T) و در جهش دوم در کدون 207 اسیدآمینه تروئونین به متیونین (T207M) تبدیل می گردد
این تغییرات احتمالا افزایش غلظت های پلاسمایی AGT  و افزایش فشارخون را به همراه دارند

کلمات کلیدی:آترواسکلروزیس، آنژیوتانسینوژن،  PCR-SSCP، موتاسیون، آنژیوتانسین 2، فشار خون  بالا

فصل اول:

مقدمه

  • 1 بیماری­های قلبی:

بر طبق آمار منتشر شده بیماری های قلبی در سال 2012، هر ساله در آمریکا حدود 795000 نفر با حمله قلبی مجدد (عود کننده) مشاهده می شوند، و در هر 40 ثانیه یک نفر از هر 18 نفر در نتیجه حمله  قلبی دچار مرگ می شود
سالانه میلیون ها دلار صرف هزینه های درمان بیماری های قلبی می گردد
اگرچه میزان مرگ و میر در بیماران قلبی کاهش یافته است، اما ظرفیت باقی مانده هنوز هم بالا است (1)

  • 2 تعریف آترواسکلروزیس[1]:

تصلب شرایین یا سختی رگ ها (آترواسکلروزیس)، یک بیماری عروقی است و نوعی از آرتریواسکلروزیس  (Arteriosclerosis) است که با رسوب لیپید و مواد دیگر بر روی دیواره داخلی برخی رگ ها مشخص می گردد
نتیجه این فرآیند تشکیل پلاک های فیبری- چربی (آتروما)[2] بوده که با افزایش سن رفته رفته زیاد می شود و موجب تنگی رگ و یا دیگر عواقب می گردد (2)

تصلب شرایین یکی از دلایل عمده  مرگ و میر بزرگسالان در جوامع پیشرفته است، به طوری که در ایالات متحده آمریکا به تنهایی سالانه حدود 112 میلیارد دلار هزینه در بر دارد (3)

آرتریواسکلروز یک اصطلاح کلی برای ضخیم شدن و سفتی دیواره شریانی است (تصلب شرایین)
یک نوع آرتریواسکلروز، آترواسکلروز است این بیماری در شریانهای بزرگتر ایجاد می شود
در این بیماری عروق و رگ ها حالت ارتجاعی خود را از دست می دهند و قطر عروق تغییر می کند
بالا بودن کلسترول خون، فشار خون بالا، عوامل ژنتیک و مصرف سیگار احتمالاً مهم ترین عوامل دخیل در ایجاد آترواسکلروز هستند
آترواسکلروز با ایجاد سکته قلبی و مغزی مهم ترین عامل مرگ و میر در جوامع غربی است (3)

آرﺗﺮیواﺳکلروز در ﻣﺮدان ﺷایع ﺗﺮ اﺳﺖ
افزایش میزان پراکسیداسیون لیپیدی از علل اصلی شروع و پیشرفت آرتریواسکلروز محسوب می گردد (3)

تعداد صفحه : 104

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود

پشتیبانی سایت :        ****       asa
[email protected]
com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید

***  *** ***