پایان نامه ارشد با موضوع نسبت

، الگوهای نادرست خانوادگی نسبت به دروغگویی در دروغگویی تا حد قابل ملاحظه‌ای موثر است.
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت
– – 2 33/3% 13 66/21% 24 40% 21 35%

سئوال 7 : بی تفاوتی محیط زندگی خانوادگی نسبت به دروغگویی
در مورد سئوال (7)، 66/76 درصد از پاسخ‌دهندگان بی تفاوتی محیط زندگی خانوادگی نسبت به دروغگویی در حد زیادو خیلی زیاد در دروغگویی کودکان موثر می‌دانند در حالی که فقط 32/3 درصد از پاسخ‌دهندگان این امر را موثر نمی‌دانند. بدین سبب مشخص می‌شود که به نظر جامعه آماری ما، بی تفاوتی محیط زندگی خانوادگی نسبت به دروغگویی در دروغگویی تا حد قابل ملاحظه‌ای موثر است.

خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1 66/1% 1 66/1% 12 20% 26 33/43% 20 33/33%

سئوال 8 : دادن تکلیف بیش از حد
در مورد سئوال (8)، 45 درصد از پاسخ‌دهندگان، دادن تکلیف بیش از حد در حد متوسط در دروغگویی کودکان موثر می‌دانند در حالی که فقط 99/34 درصد در حد زیاد و خیلی زیاد از پاسخ‌دهندگان موثر می‌دانند و 99/19درصد در حد کم و خیلی کم این امر را موثر نمی‌دانند. بدین سبب مشخص می‌شود که به نظر جامعه آماری ما، دادن تکلیف بیش از حد در دروغگویی در حد متوسط موثر است.
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت
4 66/6% 8 33/13% 27 45% 11 33/18% 10 66/16%

سئوال 9 : ندادن درک صحیحی از اهمیت راستی و درستی به کودکان از طرف خانواده
در مورد سئوال (9)، 75درصد از پاسخ‌دهندگان ندادن درک صحیحی از اهمیت راستی و درستی به کودک از طرف خانواده، در حد زیاد و خیلی زیاد در دروغگویی کودکان موثر می‌دانند در حالی که فقط 32/3درصد از پاسخ‌دهندگان این امر را موثر نمی‌دانند. بدین سبب مشخص می‌شود که به نظر جامعه آماری ما، ندادن درک صحیح از اهمیت راستی و درستی به کودک از طرف خانواده تا حد قابل ملاحظه‌ای موثر است.
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت
– – 2 33/3% 13 66/21% 24 40% 21 35%

سئوال 10 : عمل نکردن پدر و مادر به قول و وعده هایشان به کودک
در مورد سئوال (10)، 33/63درصد از پاسخ‌دهندگان عمل نکردن پدر و مادر به قول و وعده هایشان به کودک در حد زیاد و خیلی زیاد در دروغگویی کودکان موثر می‌دانند در حالی که فقط 66/11 درصد از پاسخ‌دهندگان این امر را موثر نمی‌دانند، بدین سبب مشخص می‌شود که به نظر جامعه آماری ما، عمل نکردن پدر و مادر به قول و وعده هایشان به کودک در دروغگویی تا حد قابل ملاحظه‌ای موثر است.
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد

فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت
1 66/1% 6 10% 15 25% 21 35% 17 33/28%

سئوال 11 : نداشتن اعتماد به کودک از طرف خانواده
در مورد سئوال (11)، 60 درصد از پاسخ‌دهندگان نداشتن اعتماد به کودک از طرف خانواده، در حد زیاد و خیلی زیاد در دروغگویی کودکان موثر می‌دانند در حالی که فقط 99/9درصد این امر را موثر نمی‌دانند. بدین سبب مشخص می‌شود که به نظر جامعه آماری ما، نداشتن اعتماد به کودک از طرف خانواده، در دروغگویی تا حد قابل ملاحظه‌ای موثر است.
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت
1 66/1% 5 33/8% 18 30% 24 40% 12 20%

سئوال 12: سخت گیریهای پدر و مادر
در مورد سئوال (12)، 32/78درصد از پاسخ‌دهندگان سخت گیری‌های پدر مادر، در حد زیاد و خیلی زیاد دردروغگویی کودکان موثر می‌دانند در حالی که فقط 33/3درصد از پاسخ‌دهندگان این امر را موثر نمی‌دانند. بدین سبب مشخص می‌شود که به نظر جامعه آماری ما، سخت گیری‌های پدر و مادر در دروغگویی تا حد قابل ملاحظه‌ای موثر است.
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت
– – 2 33/3% 11 33/18% 22 66/36% 25 66/41%

سئوال 13 : والدین دروغگو
در مورد سئوال (13)، 66/91درصد از پاسخ‌دهندگان، والدین دروغگو را در حد زیاد و خیلی زیاد دردروغگویی کودکان موثر می‌دانند درحالی که فقط 33/3درصد از پاسخ‌دهندگان این امر را موثر نمی‌دانند. بدین سبب مشخص می‌شود که به نظر جامعه آماری ما، والدین دروغگو تا حد قابل ملاحظه‌ای موثر است.
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت
– – 2 33/3% 3 5% 12 20% 43 66/71%

سئوال 14 : احساس حقارت
در مورد سئوال (14)، 75درصد از پاسخ‌دهندگان احساس حقارت را در حد زیاد و خیلی زیاد در دروغگویی کودکان موثر می‌دانند در حالی که فقط 33/23درصد از پاسخ‌دهندگان این امر را موثر نمی‌دانند. بدین سبب مشخص می‌شود که به نظر جامعه آماری ما، احساس حقارت در دروغگویی تا حد قابل ملاحظه‌ای موثر است.
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت
– – 14 33/23% 11 33/18% 27 45% 18 30%

سئوال 15 : ندادن اظهارنظر وبحث به کودک
در مورد سئوال (15)، 45 درصد از پاسخ‌دهندگان، ندادن اظهار نظر و بحث به کودکان در حد متوسط در دروغگویی کودکان موثر می‌دانند در حالی که فقط 66/31 درصد در حد زیاد و خیلی زیاد موثر می‌دانند و 32/23 درصد در حد کم و خیلی کم این امر را موثر نمی‌دانند. بدین سبب مشخص می‌شود که به نظر جامعه آماری ما، ندادن اظهارنظر و بحث به کودک در حد متوسط موثر است.
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت
1 66/1% 13 66/21% 27 45% 18 30% 1 66/1%

سئوال 16 : دادن فرمانهای شدید به کودک
در مورد سئوال (16)، 99/44درصد از پاسخ‌دهندگان دادن فرمانهای شدید به کودک در دروغگویی کودکان را م

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *