تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                    صفحه

فصل اول

1

مقدمه

2

بیان مساله

4

فرضیه های تحقیق

5

اهداف کلی

5

اهداف جزیی

5

اهمیت و فایده پژوهش

6

تعریف اصلاحات

8

تعریف عملیاتی

8

فصل دوم

تعاریف سلامت روان

11

تاریخچه مختصری بر سلامت روان

12

اصول بهداشت روان

13

انجمن ملی بهداشت روانی (NIMH)

15

رابطه ورزش با سلامت روان

15

زنان و فعالیت بدنی

17

جمعیت مسن و فعالیت بدنی

18

تعاریف ورزش

19

تاریخچه مختصری بر ورزش هندبال

19

کاربرد ورزش هندبال در جامعه

20

نظریه های ارائه شده درباره ورزش توسط محققان

21

مکتب انسان گرایی

23

مکتب رفتار گرایی

23

مکتب شناخت گرایی

24

ورزش از دیدگاه اسلام

25

ورزش و درمان

25

پیشینه مطالعاتی در جهان

27

پیشینه مطالعاتی در ایران

29

فصل سوم

روش تحقیق

32

جامعه تحقیق

32

نمونه تحقیق

33

چگونگی نمونه برداری

33

توضیح درباره نمونه ها

34

نحوه نمره گذاری

33

ابزار تحقیق

34

– روایی پرسشنامه

36

– اعتباری پرسشنامه

37

روش آماری

40

فصل چهارم

محاسبات آماری علائم جسمانی

44

تفسیر و بیان نتیجه علائم جسمانی

44

محاسبات آماری علائم اضطرابی و خواب

48

تفسیر و بیان نتیجه علائم ضطرابی و خواب

48

محاسبات آماری کارکرد اجتماعی

51

تفسیر و بیان نتیجه کارکرد اجتماعی

51

محاسبات و بیان افسردگی

54

تفسیر و بیان نتیجه افسردگی

54

محاسبات آماری سلامت عمومی

56

تفسیر و بیان نتیجه سلامت عمومی

56

فصل پنجم

خلاصه ای از فصول

60

مقایسه پژوهش حاضر با پژوهشهای پیشین

60

محدودیتهای پژوهش

61

پیشنهادات

63

منابع و مآ‎خذ


فهرست جداول

جدول علائم جسمانی (1-4)

46

جدول علائم اضطرابی و اختلال خواب (2-4)

49

جدول کارکرد اجتماعی (3-4)

53

جدول علائم افسردگی (4-4)

55

جدول سلامت عمومی (5-4)

57


                  فهرست نمودارها

نمودار علائم جسمانی (1-4)

46

نمودار علائم اضطرابی و اختلال خواب (2-4)

49

نمودار کارکرد اجتماعی (3-4)

52

نمودار علائم افسردگی (4-4)

55

نمودار سلامت عمومی (5-4)

57


چکیده:

در این پژوهش به بررسی تاثیر ورزش بر سلامت روان در زنان ورزشکار و غیرورزشکار پرداخته شده است فرضیه های مورد بررسی در این پژوهش عبارتند از:

1- بین علائم جسمانی در زنان ورزشکار با زنان غیر ورزشکار تفاوت وجود دارد

2- بین علائم اضطرابی و اختلال خواب در زنان ورزشکار با زنان غیرورزشکار تفاوت وجود دارد

3- بین کارکرد اجتماعی در زنان ورزشکار با زنان غیر ورزشکار تفاوت وجود دارد

4- بین افسردگی در زنان ورزشکار با زنان غیرورزشکار تفاوت وجود دارد

گروه نمونه انتخاب شده در این پژوهش شامل 60 نفر از زنان دانشجوی 42-20 ساله می باشد که 30 نفر از آنان دانشجویان ورزشکار حرفه ای مجموعه شهید شیرودی و 30 نفر دیگر از دانشجویان غیرورزشکار واحد قیامدشت در سال 1385 می باشند ابزار مورد استفاده در این آزمون پرسشنامه سلامت عمومی GHQ و روش آماری در این پژوهش t استیودنت می باشد بر اساس نتایج حاصله از این آزمون بین علائم جسمانی در زنان ورزشکار و غیرورزشکار با 03/3 t= و با اطمینان 99% و بین علائم اضطرابی و اختلال خواب با 11/3 t = وبا اطمینان 99% و بین کارکرد اجتماعی با 53/3 t =  و با اطمینان 99% و 999% و بین افسردگی با 59/2 t = و با اطمینان 95/%  و در نهایت بین سلامت عمومی با 57/2t= و با اطمینان 95% تفاوت معنادار وجود دارد

مقدمه:

یکی از شاخص های مهم توسعه یافتگی کشورها، سطح سلامت و تندرستی افراد جامعه است
به بیان دیگر، سطح سلامت و تندرستی در کشورهای توسعه یافته مطلوب و مطابق با استانداردهای جهانی است
کارشناسان اهم راه های دستیابی به سلامت و تندرستی را تغذیه مناسب، رعایت اصول بهداشتی و اجرای فعالیت های جسمانی می دانند که هر یک به نوبه خود نقش بسزایی در تامین سلامت جسم و روح افراد دارند
بهداشت جسمی و روانی از مقوله هایی است که از دیرباز مورد توجه رهبران دینی و نخبگان علمی جوامع بوده است و در متون علمی تمدن های نخستین چون یونان، ایران، و روم فصول متعددی به اهمیت این مقوله اختصاص یافته است
(پهلوان، محمدرضا، 1383، ص 2)

جرج در باتلر[1] در کتاب مقدمه تفریحات سالم و بازی در جامعه به این نکته اشاره کرده که تفریحات سالم و ورزش در گذراندن اوقات فراغت نقش سازنده ای در جامعه دارد
او معتقد است که واژه بازی و ورزش در اوقات فراغت کودکان و جوانان نوعی بیان حالتهای روانی یا عاطفی و عادات رفتاری آنها است
اکثر نویسندگان و صاحبنظران ورزشی را عقیده بر این است که بازی و ورزش یکی از عوامل اصلی و موثر در روند رشد کودکان، نوجوانان و جوانان است و در نزد بزرگسالان آثار فیزیولوژی و روانی دارد که به بهداشت جسمی و ذهنی آنان کمک می کند
(نمازی زاده و سلحشور، 1361، ص 12)

غیر از تغذیه، ورزش باز هم تاثیر قدرتمندی بر سلامتی دارد
سالخوردگان سالم و بی تحرک بالای 80 سال که استقامت آموزی را شروع می کنند (راه رفتن، رقص اروبیک و دوچرخه سواری) قابلیت‌هایی کسب می کنند که با قابلیت‌های افراد بسیار جوانتر برابر است
(سید محمدی، یحیحی؛1383، ص 310)

امروزه دوندگان و دوچرخه سواران در جاده ها و خیابان های شهرها و روستاها به چشم می خورند و باشگاه های بدنسازی همه جا مشاهده می شوند
اما در شیوه زندگی بیشتر بزرگسالان آمریکایی هنوز فعالیت بدنی، غیر منتظم است یا فقط به میزانی اندک دیده می شود
(میرزایی؛ الهه؛ 1384؛ ص 429)

حرکت و جنبش از ویژگیهای حیات انسان دارای انگیزه و ریشه ای در سرشت او و عملی برای رشد و سلامت و نشاط آدمی است
نیازمند به حرکت، ناگزیر از حرکت است
منع انسان از حرکت نه تنها سبب توقف رشد بلکه موجب افسردگی، بروز رفتار ناهنجار و از دست دادن شور و نشاط زندگی می گردد

بدون هیچ گونه تردیدی جسم ورزشکار با ذهن و جان او و نیز رفتار و عملش رابطه اساسی دارد
(ملامحمد؛ محمدرضا؛ 1379؛ ص 32)

در سراسر جهان بیش از 60 درصد بالغین به مقدار کافی فعالیت بدنی مفید برای سلامتی را انجام نمی دهند
بی تحرکی بیشتر در میان زنان، بالغین مسن تر، طبقات پایین از نظر اقتصادی- اجتماعی و افراد ناتوان شایع است
همچنین فعالیت بدنی با افزایش سن در دوران نوجوانی کاهش می یابد و این کاهش در طول سال های بزرگسالی ادامه پیدا می کند
در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه کمتر از 13 درصد جوانان به مقدار کافی فعال هستند به طوری که می توانند از سلامت حال و آینده خود سود ببرند
دختران نوجوان کمتر از پسران نوجوان فعال هستند
فعالیت بدنی و برنامه های آموزشی تربیت بدنی در مدارس در حال کاهش هستند که این روند در سراسر جهان هشدار دهنده است
(حجت زاده علیه؛ 1383؛ ص 13)

بیان مسئله:

با توجه به مطالب ذکر شده و اهمیت موضوع ورزش و تاثیرات انکار ناپذیر آن بر سلامت جسمانی و روانی و به وجود آمدن سؤالات متعدد در ذهن پژوهشگر در این زمینه که عبارتند از:

آیا بین ورزش و سلامت جسمانی رابط وجود دارد؟

آیا بین ورزش و اختلال خواب رابطه وجود دارد؟

آیا بین ورزش و کارکرد اجتماعی رابطه وجود دارد؟

آیا بین ورزش و علائم اضطرابی رابطه وجود دارد؟

آیا بین ورزش و افسردگی رابطه وجود دارد؟

به تحقیق و پژوهش در این زمینه ها می پردازیم


[1]  
George D
Butler

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 64

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود

پشتیبانی سایت :               asa
goharii@gmail
com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید

 

مطلب دیگر :
پایان نامه : مقایسه تاثیر سبکهای مدیریت کلاس بر روی رشد فراشناخت دانش آموزان دختر پایه چهارم ابتدایی ناحیه 7 شهر مشهد