می‌دهند. تعداد پارتیشن‌های دوتروکونک ۱۹-۱۲ عدد می‌باشد. پارتیشن ها در اندازه‌های تقریباً یکسان به صورت ردیفی و منظم قرار گرفته‌اند. گونه مزبور در رسوبات داریان بالایی با سن آپسین پسین – آلبین پیشین در هر دو برش مشاهده شده است.
ارزش چینه شناسی: آپسین پسین – آلبین پیشین
Mesorbitolina ovalis Gorog and Arnaud-Vanneau.n.sp.
پلیت ۱۱،تصویر E&F
تست نسبتا کوچک با مخروط کوتاه و قاعدهای متغیر از مسطح تا مقعر و محدب است. زون حاشیهای نازک و خوب توسعه یافته حاوی صفحات افقی (rafter) و صفحات عمودی (beam) درجه ۱ و ۲ که در برش مماسی یک طرح مشبک را نشان میدهد. صفحات افقی ثانویه نیز در آخرین حجرات در گونه های بالغ دیده میشود. زون مرکزی شامل دو بخش شعاعی(Radial part) و مرکزی (central part) می باشد که در بخش شعاعی سپتولاها در برش استوایی به صورت زیگزاگ و در برش محوری به صورت سه گوش دیده میشود. سپتولاهای مذکور در بخش مرکزی انشعاب کرده و منجر به ایجاد یک شبکه در این بخش میشود. دستگاه جنینی کمی بیضوی شکل و در قله تست قرار گرفته و شامل پروتوکونک – دوتروکونک و ساب آمبریونیک میباشد.
پروتوکونک در برش عرضی دایرهای شکل و در برش محوری نزدیک به دایرهای همراه با یک قاعده مسطح و یک فرورفتگی در مرکز آن میباشد که این فرورفتگی به عنوان محل ارتباط پروتوکونک با زون ساب آمبریونیک تصور شده است.
دوتروکونک کمی بیضوی شکل و دو برابر پروتوکونک است. چند ردیف حفره چند ضلعی تا نزدیک به گرد شده در اطراف پروتوکونک قرار دارد. یک ردیف از دهانه های گرد شده در گرداگرد دیواره پروتوکونک وجود دارد که ارتباط بین دوتروکونک و زون ساب آمبریونیک را برقرار میکند.
زون ساب آمبریونیک به وسیله تعداد کمی سپتولای کم و بیش منظم تقسیم و منجر به یک شبکه شده است. سپتولاها از قاعده به سمت راس و از حاشیه به سمت مرکز زون از ضخامت یکسانی برخوردار است.
انتشار چینه شناسی: آلبین

Genus: Orbitolina d, Orbigny, 1850
Species: Orbitolina conoidea Gras, 1852
پلیت ۱۱، تصویرA-D
صدف مخروطی مرتفع با قاعده مسطح تا کم و بیش محدب، حجرات پس از دستگاه جنینی به صورت صفحه‌ای شکل با آرایش تک ردیفی منظم شده‌اند. زون حاشیه‌ای از وسعت کمی برخوردار است و دارای صفحات عمودی و صفحات افقی می‌باشد. صفحات افقی شامل صفحات اصلی درجه ۱ و صفحات فرعی درجه ۲ است. ستون‌های زون مرکزی در قاعده حجرات نازک و به سمت سقف ضخیم و پهن می‌گردد و یک مقطع مثلثی را به وجود میآورد و در مجموع یک شبکه نسبتاً منظمی را در زون مرکزی ایجاد می‌کند. گونه مزبور در رسوبات داریان بالایی با سن آپسین پسین – آلبین پیشین در هر دو برش مشاهده شده است.
ارزش چینه شناسی: آپسین – آلبین
۵-۳- توصیف فرامینیفرهای پلانکتون
Suborder: Globigerinina Delage & Herouard, 1896
Superfamily: Planomalinacea Bolli, Loeblich & Tappan, 1957
Family: Globigerinelloididae Longoria, 1974
Subfamily: Globigerinelloidinae Longoria, 1974
Genus: Globigerinelloides Cushman & Ten- Dam, 1948
Species: Globigerinelloides barri (Bolli, Loeblich& Tappan, 1957)
پلیت ۱۹، تصویرA-C
این‌گونه دارای پیچش پلانی اسپیرال و اینولوت می‌باشد. اغلب دارای ۸ تا ۱۰ حجره کروی شکل در دور آخر پیچش می‌باشد، آهنگ رشد حجرات به صورت تدریجی است. حجره آخر به صورت دوقلو و یا دو ردیفی است. توسعه حجرات اضافی و یا حجرات دوقلو در دور آخر این‌گونه به عنوان یک ناهنجاری در نظر گرفته می‌شود که به وسیله انواع مختلف آلودگی‌های دریایی در محیط‌های عهد حاضر و یا تغییر در شرایط محیطی دریاهای قدیمی ایجاد شده‌اند Venturati, 2006)). ناف در این‌گونه به نسبت عمیق و وسیع می‌باشد.
گونه مزبور در رسوبات آپسین متعلق به داریان بالایی برش‌های چینه شناسی کوزه کوه و فهلیان شناسایی شده است.
انتشار چینه شناسی: آپسین

مطلب دیگر :
فایل برق:دانلود پایان نامه با موضوعسیاست ها، جنگ جهانی دوم، بزرگسالان، ایدئولوژی- پایان نامه سایت گنج

Genus: Globigerinelloides Cushman & Ten- Dam, 1948
Species: Globigerinelloides blowi Bolli, 1959.
پلیت ۱۸، تصویرD
این‌گونه دارای پیچش پلانی اسپیرال و اینولوت می‌باشد. دارای ۴ تا ۵ حجره کروی شکل در دور آخر پیچش می‌باشد که اندازه آن‌ ها به سرعت افزایش می‌یابد. دارای دو عدد ناف است. خط درزها شعاعی و به شدت فرورفته است. این‌گونه در رسوبات آپسین متعلق به داریان زیرین برش چینه شناسی کوزه کوه شناسایی شده است.
انتشار چینه شناسی: بارمین پیشین – آپسین پسین

Globigerinelloides aptiensis Longoria, 1974
پلیت ۱۸، تصویر B&C
تست دارای پیچش پلانی اسپیرال واولوت است. دارای ۶ حجره کروی شکل در دور آخر پیچش می‌باشد. خط درزها شعاعی و فرورفته است. این‌گونه در رسوبات داریان بالایی در هر دو برش مشاهده شده است. انتشار چینه شناسی: بارمین میانی – آپسین پسین

Globigerinelloides ferreolensis (Moullade), 1961
پلیت ۱۸، تصویرF
تست دارای پیچش پلانی اسپیرال و تقریباً اولوت است. دارای ۷-۸ الی ۹ حجره در دور آخر پیچش می‌باشد. خطوط درز شعاعی و فرورفته است. این‌گونه در رسوبات داریان بالایی با سن آبسین برش چینه شناسی کوزه کوه شناسایی شده است.
انتشار چینه شناسی: آپسین

Globigerinelloides algerianus Cushman & Ten- Dam, 1948
پلیت ۱۸، تصویرA
تست دارای پیچش پلانی اسپیرال است. تعداد حجرات دور آخر تا ۱۱ حجره می‌رسد. حجرات به شکل کروی تا بیضی که به تدریج اندازه آن‌ ها افزایش می‌یابد. حاشیه صدف مدور تا نیمه مدور و دیواره دارای منافذ ظریف است. ین گونه در رسوبات داریان زیرین برش چینه شناسی کوزه کوه با سن آپسین شناسایی شده است.
انتشار چینه شناسی: آپسین

مطلب دیگر :
فایل برق:دانلود پایان نامه با موضوعدانش آموز، دانش آموزان، برنامه درسی، شیوه آموزشی-رشته برق

Family: Schackoinidae Pokorny, 1958
Genus: Leupoldina Bolli, 1957
Type Species: Leupoldina protuberans Bolli, 1957
Species: Leupoldina cabri, (Sigal, 1952).
پلیت ۱۹، تصویرE&F
تست کمی تروکوسپیرال و نیمه اینولوت تا اینولوت است. این‌گونه دارای ۴ تا ۶ حجره کشیده در دور آخر پیچش که آهنگ رشد آن‌ ها تدریجی است. حجرات اول، دوم و سوم به صورت گلابی شکل و به ندرت کروی شکل هستند. حجرات آخری به صورت ۲، ۳ و یا ۴ شاخه و دارای شکل آمپوله مانندی ((Ampullae در انتها می‌باشند
گونه مزبور در رسوبات داریان زیرین با سن آپسین برش‌های چینه شناسی کوزه کوه و فهلیان شناسایی شده است.
انتشار چینه شناسی: آپسین پیشین

Superfamily: Rotaliporacea Sigal, 1958
Family: Hedbergellidae Loeblich &Tappan, 1961
Subfamily: Hedbergellinae Loeblich & Tappan, 1961
Genus: Costellagerina Petters, El-Nakhal and Cifelli, 1983.
Species: Costellagerina libyca Barr, 1972.
پلیت ۱۹ تصویر D
این‌گونه دارای پیچش تروکوسپیرال به نسبت کوتاه است. حجرات کروی شکل و معمولاً ۶ حجره در دور آخر پیچش آن دیده می‌شود. دیواره دارای تزیینات پوستول مانند است. ناف در این‌گونه کمی عمیق و به نسبت وسیع می‌باشد. گونه مزبور در رسوبات کژدمی (آلبین) برش فهلیان مشاهده شده است.
انتشار چینه شناسی: آلبین پسین – سنومانین پیشین

Genus: Muricohedbergella (Bronnimann& Brown, 1958)
Species: Muricohedbergella albiana (Boudagher-Fadel et al, 1996)
پلیت ۲۴، تصویرE & F
این‌گونه دارای پیچش تروکوسپیرال به نسبت کوتاه است. حاشیه تست تقریباً مدور است. تعداد حجرات در دور آخر پیچش ۵ عدد که آهنگ رشد آن‌ ها سریع می‌باشد. ناف در این‌گونه کمی عمیق و به نسبت باریک می‌باشد.
دیواره تست دارای منافذ درشت که حالت muricate روی آن قابل مشاهده است. گونه مزبور در رسوبات داریان بالایی با سن آلبین میانی برش فهلیان مشاهده شده است.
انتشار چینه شناسی: آلبین

Muricohedbergella rischi (Moullade, 1966)
پلیت ۲۴، تصویرD
این‌گونه دارای پیچش تروکوسپیرال به نسبت کوتاه تا متوسط با سطح پیچشی کمی محدب و سطح نافی کاملاً محدب می‌باشد. ناف در این‌گونه به نسبت عمیق و وسیع می‌باشد. دیواره تست دارای منافذ درشت که حالت muricate روی آن قابل مشاهده است. حجرات کروی شکل که آهنگ رشد آن‌ ها تدریجی است به جز حجره آخر که از رشد سریعی نسبت به حجرات ماقبل برخوردار است و در جهت نافی طویل شدگی دارد. گونه مزبور در رسوبات داریان بالایی برش فهلیان با سن آلبین میانی مشاهده شده است.
انتشار چینه شناسی: آلبین

مطلب دیگر :
رشته برق:پایان نامه ارشد رایگان درموردنام تجاری، علم و تکنولوژی، انرژی شکست، مورفولوژی- فایل کامل

Hedbergella gorbachikae Longoria, 1974
پلیت ۲۲، تصویرE
این‌گونه دارای پیچش تروکوسپیرال کوتاه است. سطح پیچشی در این‌گونه مسطح تا اندکی محدب درحالی‌که سطح نافی کاملاً محدب است. دارای ۳ دور پیچش است. حجرات اولیه کروی شکل و حجرات بعدی تخم‌مرغی شکل هستند و آهنگ رشد آن‌ ها بالاست به طوری که آخرین حجره با یک حالت متورم قسمت اعظم ناحیه نافی را می‌پوشاند. ناف در این‌گونه باریک و با عمق متوسط است. این‌گونه در رسوبات داریان زیرین برش چینه شناسی کوزه کوه با سن آپسین شناسایی شده است.

متن کامل در سایت    40y.ir

انتشار چینه شناسی: بارمین پسین – آپسین پسین

Hedbergella luterbacheri Longoria 1974
پلیت ۲۲، تصویرG&H
این‌گونه دارای پیچش تروکوسپیرال با سطح پیچشی مسطح است. دارای ۷ حجره در دور آخر پیچش می‌باشد.
حجرات کروی شکل و آهنگ رشد آن‌ ها تدریجی است. ناف وسیع و کم عمق می‌باشد. این‌گونه در رسوبات داریان زیرین برش چینه شناسی کوزه کوه با سن آپسین شناسایی شده است.
انتشار چینه شناسی: آپسین

Hedbergella infracretacea (Glaessner), 1937
پلیت ۲۱، تصویرE&F پلیت ۲۲، تصویر A-D
این‌گونه دارای ۵ تا ۶ حجره نیمه کروی تا تخم‌مرغی شکل در دور آخر پیچش است که آهنگ رشد آن‌ ها تدریجی است. ناف در این‌گونه کمی عمیق و به نسبت باریک می‌باشد. سطح پیچشی در این‌گونه از تروکوسپیرال کم تا مسطح در تغییر است. تست در این‌گونه کوچک است. گونه مزبور در رسوبات داریان زیرین و داریان بالایی برش کوزه کوه و رسوبات داریان زیرین برش چینه شناسی فهلیان با سن آپسین مشاهده شده است.
انتشار چینه شناسی: والانژین پسین – آپسین پسین

Hedbergella similis Longoria, 1974
پلیت ۲۰، تصویرD&E
این‌گونه دارای اندازه کوچک و پیچش تروکوسپیرال کوتاه تا متوسط است. دارای ۵ تا ۶ حجره در دور آخر پیچش که در ابتدا به صورت کروی شکل و سپس کشیده می‌شوند. خط درزها به صورت شعاعی اندکی خم شده و فرورفته بر روی هر دو سطح پیچش هستند. حاشیه به صورت لبه‌دار است. این‌گونه در رسوبات داریان زیرین برش چینه شناسی کوزه کوه با سن آپسین شناسایی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *