متن کامل : پایان نامه ارشد رایگان درباره حجرات، آمبریونیک، آپسین، پیچش

شناسایی شده است. ارزش چینه شناسی: بارمین – آلبین

Genus: Pseudocyclammina Yabe and Hanzawa, 1926
Species: Pseudocyclammina lituus Yokoyama, 1890
تست ابتدا با یک پیچش پلانی اسپیرال شروع می‌شود و سپس پیچش باز و حجرات آرایش تک ردیفی پیدا می‌کنند. در مرحله بازشدگی، حجرات در یک ردیف مستقیم الخط منظم شده‌اند که در قسمتی به سمت جلو و در جهت پیچش دورها خمیدگی دارند و از پایین به بالا هر چه به طرف حجرات آخر نزدیک تر می‌شود از طول حجرات کاسته می‌شود.. دیواره و سپتومها ضخیم و آگلوتینه متشکل از یک لایه بیرونی بدون روزن و یک لایه زیر جلدی با حفرات درشت است. ضخامت سپتومها به مراتب بیشتر از ضخامت فضای حجرات است. بازشدگی پیچش برعکس گونه P.vasconica به تدریج صورت می‌گیرد. گونه مزبور در رسوبات داریان زیرین با سن آپسین در برش فهلیان مشاهده شده است.
ارزش چینه شناسی: ژوراسیک بالا تا کرتاسه زیرین (آپسین)

Species: Pseudocyclammina hedbergi Maync, 1953
پلیت ۱۵، تصویر C-E
تست ابتدا با پیچش پلانی اسپیرال شروع می‌شود و در مرحله بلوغ تمایل به باز شدن پیدا می‌کند و حجرات تک ردیفی می‌شود. دیواره و سپتوم ها بسیار ضخیم و آگلوتینه متشکل از یک لایه بیرونی بدون روزن و یک لایه زیر جلدی حفره‌دار که در مجموع یک ساختمان لابیرنتی درشت را نشان می‌دهد. ضخامت پوسته و سپتومها به مراتب ضخیم تر از گونه P.littus است و حجرات آن نیز وسیع تر و متورم تر از گونه مزبور است. گونه مزبور در رسوبات داریان بالایی با سن آپسین پسین هر دو برش مشاهده شده است.
ارزش چینه شناسی: کرتاسه زیرین (بارمین – آلبین)

Species: Pseudocyclammina Vasconica Redmond, 1964
پلیت ۱۶، تصویر B&D
تست ابتدا با یک پیچش پلانی اسپیرال شروع می‌شود و سپس پیچش باز و حجرات آرایش تک ردیفی پیدا می‌کنند.. دیواره و سپتومها آگلوتینه و متشکل از یک لایه بیرونی بدون روزن و یک لایه زیر جلدی حفره‌دار است. ضخامت دیواره در این‌گونه به مراتب کمتر از گونه‌های P.hedbergi و
P.l ittus است. حجرات در طول بخش یک ردیفی تغییرات چندانی پیدا نمی‌کند. گونه مزبور در رسوبات داریان بالایی با سن آپسین پسین – آلبین پیشین در هر دو برش مشاهده شده است.
ارزش چینه شناسی: آپسین

Superfamily: Spiroplectamminacea Cushman, 1927
Family: Spiroplectamminidae Cushman, 1927
Subfamily: Novalesiinae Loeblich & Tappan, 1948
Genus: Novalesia Magniez, 1974
Novalesia angulosa Magniez, 1974 Species:
پلیت ۲، تصویر C
تست طویل و در مقطع محوری سه گوش است. مرحله اولیه با یک پیچش پلانی اسپیرال متشکل از یک پروتوکونک و چند حجره شروع و سپس دو ردیفی با حداکثر ۸ ردیف می‌شود. حجرات به وسیله بیم‌های نازک شعاعی تقسیم شده است. دیواره آگلوتینه و دهانه شامل یک شکاف کوتاه اینتریومارجینال است. این گونه در رسوبات داریان بالایی برش کوزه کوه مشاهده شده است.
انتشار چینه شناسی: آپسین پسین – آلبین

Novalesia producta Magniez, 1972
پلیت ۲، تصویر D
تست کوچک، طویل و در مقطع محوری سه گوش است. در مرحله اولیه دارای پیچش پلانی اسپیرال با یک پروتوکونک که به وسیله چهار حجره احاطه شده است. سپس دو ردیفی با ۸ ردیف حجره می‌شود. حجرات به وسیله ۳ تا ۴ بیم شعاعی نازک تقسیم شده است. دیواره آگلوتینه و دهانه شامل یک شکاف کوتاه اینتریومارجینال می‌باشد. این‌گونه در رسوبات داریان بالایی با سن آپسین پسین – آلبین پیشین در برش چینه شناسی فهلیان مشاهده شده است.
انتشار چینه شناسی: هوتروین تا سنومانین

Family: Cuneolinidae Saidova, 1981
Subfamily: Cuneolininae Saidova, 1981
Genus: Vercorsella Arnaud – Vanneau, 1980
Species: Vercorsella arenata Arnaud – Vanneau, 1980
پلیت ۲، تصویر G
تست کوچک و مخروطی دارای پیچش اولیه تروکوسپایرال متشکل از پروتوکونک گرد و دوتروکونک کوچک و یک یا دو حجره، سپس دو ردیفی می‌شود با ۶ ردیف حجره که به موازات سطح دو ردیفی کمی فشرده هستند. حجرات به وسیله ۴ تا ۵ بیم شعاعی تقسیم شده و فاقد رفترهای افقی است. دیواره میکروگرانولار تا آگلوتینه. دهانه شامل یک ردیف از ۳ تا ۴ منفذ است. این گونه در رسوبات داریان بالایی با سن آپسین در هر دو برش مشاهده شده است.
انتشار چینه شناسی: بارمین – آلبین

Family: Dictyopsellidae Bronnimann, Zaninetti and whillaker, 1983
Genus: Conorbinella Poroshina, 1976
Species: Conorbinella azerbaidjanica Poroshina, 1976
پلیت ۱۶، تصویر E
تست دارای پیچش تروکوسپایرال با یک مخروط کوتاه، تمامی دورهای پیچش روی سطح پیچشی محدب و دور آخر پیچش روی سطح نافی مقعر قابل رویت است. حجرات هلالی و به طور پیشرونده به سمت ناف پهن تر می‌شود و روی سطح پیچشی این پهن‌شدگی کاهش می‌یابد. سپتاها روی سطح نافی فرورفته و تقریباً شعاعی است. فضای داخلی حجرات به وسیله بیم‌های شعاعی متعدد و با طول متفاوت تقسیم شده است. دیواره آهک میکروگرانولار تا اگلوتینه شده از ذرات آهکی است. سطح تست صاف و دهانه شامل یک شکاف کوتاه روی سطح نافی، در نیمه راه مابین ناف و محیط تست می‌باشد. این گونه در رسوبات داریان بالایی با سن آپسین در هر دو برش مشاهده شده است.
انتشار چینه شناسی: بارمین زیرین – آپسین

Order: Foraminiferida Eichwald, 1930
Superfamily: Orbitolinacea Martin, 1890
Family: Orbitolinidae Martin, 1890
Subfamily: Orbitolininae Martin, 1890
Genus: Mesorbitolina Schroeder, 1962

متن کامل در سایت    40y.ir

Species: Mesorbitolina texana Roemer, 1849
پلیت ۳، تصویر A-D پلیت ۴، تصویرA-D پلیت ۵ تصویر A-D
صدف مخروطی پست و کوتاه می‌باشد. قاعده نمونه مسطح، محدب و مقعر است. دستگاه جنینی در راس واقع شده و در برش محوری طرح کلی آن مربع تا تقریباً مستطیل شکل می‌باشد. دستگاه جنینی شامل پروتوکونک، دوتروکونک و ساب آمبریونیک می‌باشد که با زون های زیرجنینی و فوق جنینی که به وسیله ستون‌های متعددی که عمود بر دیواره خارجی هستند، تقسیمات حاشیه‌ای پیدا کرده‌اند. تعداد پارتیشن‌های ساب آمبریونیک چهار تا شش عدد و دوتروکونک شش تا هشت عدد می‌باشد. به طور کلی ضخامت ساب آمبریونیک یا با دوتروکونک برابر است و یا کمی از آن کوچک‌تر می‌باشد. دستگاه جنینی (Mesorbitolina) texana O. به Mesorbitolina) parva O. (نیز شباهت دارد، اما اندازه آن بزرگ تر است. در برش محوری پروتوکونک (Mesorbitolina) texana O. به شکل تقریباً دایروی است.
در برش عرضی مربوط به بالاترین قسمت ساب آمبریونیک، تقسیمات ساب آمبریونیک به صورت هشت حجره گلبرگی شکل اطراف پروتوکونک دیده می‌شود.
حجرات بعد از جنینی کوتاه، کم ارتفاع، صفحه‌ای شکل با آرایش تک ردیفی هستند. زون حاشیه‌ای به وسیله ۲ دسته از ستون‌های قائم شعاعی (bim) درجه ۱ و ۲ و گاه درجه ۳ و صفحات افقی (rafter) درجه ۱ و ۲ و ۳ تقسیم می‌شود. زون حد واسط از ضخامت زیادی برخوردار نیست و در آن ادامه ستون‌های شعاعی درجه ۱ زون حاشیه‌ای به سرعت ضخیم شده و در سطح منظره زیگزاگ به خود می‌گیرد و در برش عرضی قابل رویت است. زون مرکزی نیز دارای بافت مشبک حاوی ستون‌های نازک تر عمودی با منافذ دهانه‌ای متعدد است.
این‌گونه در رسوبات داریان بالایی هر دو برش مورد مطالعه با سن آپسین پسین – آلبین پیشین
یافت شده است.
ارزش چینه شناسی: آپسین پسین – آلبین پیشین

Mesorbitolina parva Douglass, 1960
پلیت ۶، تصویر A-D پلیت ۷، تصویرA-D پلیت ۸ تصویر A-D
پوسته کوچک و اکثراً به صورت مخروط کوتاه دیده می‌شود. قاعده محدب تا مقعر است. دستگاه جنینی در راس واقع شده و در برش محوری طرح کلی آن مربع یا تقریباً مستطیل شکل می‌باشد. دستگاه جنینی شامل پروتوکونک، دوتروکونک و ساب آمبریونیک می‌باشد. دوتروکونک و ساب آمبریونیک ضخامت تقریباً یکسانی دارند و یا دوتروکونک کمی ضخیم تر از ساب آمبریونیک است.
به طور کلی دستگاه جنینی Mesorbitolina parva بسیار شبیه به Mesorbitolina texana می‌باشد اما اندازه آن کوچک‌تر است (Schroeder, 1985). تعداد پارتیشن‌های ساب آمبریونیک سه تا پنج عدد و دوتروکونک چهار تا هفت عدد می‌باشد. در برش محوری، در اکثر موارد پروتوکونک کروی است. این حالت کروی پروتوکونک می‌تواند یکی از نشانه‌های تشخیص این‌گونه از Mesorbitolina texana باشد. در برش افقی پروتوکونک دایره‌ای شکل می‌باشد، زمانی که این برش مربوط به بالاترین قسمت ساب آمبریونیک باشد، تقسیمات ساب آمبریونیک به صورت پنج تا شش حجره تقریباً بیضی شکل اطراف پروتوکونک دیده می‌شود. گونه مزبور در رسوبات داریان بالایی با سن آپسین پسین – آلبین پیشین در هر دو برش مشاهده شده است.
ارزش چینه شناسی: آپسین پسین – آلبین میانی

Mesorbitolina subconcava Leymerie, 1878
پلیت ۹، تصویر A-F پلیت ۱۰، تصویرA-D
پوسته به صورت مخروط کوتاه تا دیسکی با قاعده مسطح تا محدب دیده می‌شود. حجره جنینی در راس واقع شده است. دستگاه جنینی Mesorbitolina subconcava شبیه به Mesorbitolina texana می‌باشد، اما اندازه آن بزرگ‌تر است. دوتروکونک توسط ۱۵-۱۱ پارتیشن که به صورت ردیفی و منظم قرار گرفته‌اند، تقسیم شده است. ساب آمبریونیک توسط پنج تا هفت پارتیشن فاصله‌دار تقسیم شده است. پارتیشن ها در مرکز ساب آمبریونیک به صورت کوتاه و خطی دیده می‌شوند و در نزدیک دو انتهای ساب آمبریونیک بلند و خمیده می‌شوند. قسمت بالای پروتوکونک کمی محدب است و از دو طرف لبه‌دار شده است و فقط این قسمت لبه‌دار است که درون دوتروکونک قرار می‌گیرد و قسمت پایین آن شدیداً مقعر می‌باشد. ضخامت دوتروکونک و ساب آمبریونیک تقریباً یکسان است. گونه مزبور در رسوبات داریان بالایی با سن آپسین پسین – آلبین پیشین در هر دو برش مشاهده شده است. ارزش چینه شناسی: آپسین پسین – آلبین

Mesorbitolina pervia Douglass, 1960
پلیت۱۲، تصویرA-H
پوسته به صورت مخروط کوتاه با قاعده مسطح می‌باشد. دستگاه جنینی در راس واقع شده، در برش محوری طرح کلی آن به شکل ذوزنقه واژگون می‌باشد. در برش افقی از دستگاه جنینی، پروتوکونک به شکل دایره دیده می‌شود. مهم‌ترین ویژگی این‌گونه پروتوکونک مسطح- محدب آن با قاعده مسطح در برش محوری است. بخش مسطح می‌تواند کاملاً صاف باشد یا یک فروافتادگی در قسمت مرکز آن وجود داشته باشد و یا کمی تحدب داشته باشد. تعداد پارتیشن‌های ساب آمبریونیک شش تا هشت عدد می‌باشد. بعضی از این پارتیشن ها در انتها دو شاخه شده و تشکیل یک شبکه را

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *